Гроші та кредит: Навчальний посібник. Глава 8. Операції комерційних банків, страница 18

При списанні основних фондів до повного перенесення їх вартості на витрати виробництва й обігу недонараховані амортизаційні відрахування компенсуються за рахунок при­бутку, який залишається в розпорядженні підприємств і ор­ганізацій.

Для створення економічних умов скорочення витрат на капітальний ремонт фізично зношених машин, устаткування і транспортних засобів докорінно змінена практика фінан­сового забезпечення таких витрат. Оскільки норми амор­тизаційних відрахувань, на капітальний ремонт основних виробничих фондів не встановлені, остільки підприємства й організації, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форми власності, включають витрати на капітальний та інші види ремонту цих фондів у собівартість продукції (робіт, послуг). Щоб забезпечити рівномірність такого вклю­чення, підприємства й організації мають право створювати ремонтний фонд (резерв).

Важливим джерелом фінансування капітальних вкладень стає прибуток від основної діяльності, який є часткою чи­стого доходу, що залишається у розпорядженні підприємств і організацій. Використання прибутку для цієї мети ство­рює залежність капітального будівництва на діючих під­приємствах від їх основної діяльності, оскільки своєчасне і повне фінансування таких вкладень обумовлене виконан­ням плану прибутку.

До інших власних коштів належать такі, що мобілізу­ються в ході будівництва внаслідок реалізації зайвих і не-

231

потрібних матеріалів і устаткування, використання раніше оплачених матеріальних цінностей, передусім устаткування, а також ліквідації дебіторської заборгованості, яка відно­ситься до капітальних вкладень.

При будівництві і розширенні вугільних шахт, рудників та інших подібних підприємств, які попутно добувають ко­рисні копалини, кошти від реалізації останніх (за відраху­ванням витрат на їх реалізацію) є джерелом фінансування капітальних вкладень.

На фінансування капітальних вкладень направляють кошти, одержані від реалізації матеріальних цінностей при ліквідації тимчасових титульних будівель і споруд.

При господарському способі ведення будівництва джере­лами фінансування виступають планові нагромадження по будівельно-монтажних роботах, економія від планового зниження собівартості цих робіт, а також амортизаційні відрахування на засоби праці будови.

Підприємства та організації використовують кошти від реалізації цінних паперів на розвиток і розширення ви­робництва, впровадження досягнень науково-технічного про­гресу, організацію випуску нових видів продукції, машин, приладів, товарів народного споживання, а також на будів­ництво об'єктів соціального призначення.

Бюджетні асигнування мають високу питому вагу серед джерел фінансування державних капітальних вкладень. Во­ни є головним джерелом фінансування капітальних вкла­день у невиробничу сферу. Поряд з цим бюджетні асигну­вання використовуються при будівництві об'єктів вироб­ничого призначення, які мають важливе народногосподар­ське значення.

Джерелом грошових коштів на капітальні вкладення є також довгостроковий кредит банків. Він надається, як пра­вило, тим підприємствам і організаціям, у яких немає або не вистачає власних коштів у всіх випадках їх технічного переозброєння, реконструкції і розширення.

Частка довгострокового кредиту в джерелах фінансу­вання державних капітальних вкладень порівняно ще мала. Розвиток ринкових відносин у народному господарстві ство­рює умови, необхідні для розширення кредитних відносин у сфері капітального будівництва.

Джерелом грошових коштів для капітальних вкладень виступатимуть різні фонди, створення яких дозволено ос­таннім часом.

Методи і принципи фінансування. Розрізняють два ос­новні методи забезпечення капітальних вкладень грошови­ми коштами — безповоротний, або фінансування, та пово-

232

ротний, або кредитування. Безповоротне надання коштів не передбачає їх повернення у наперед встановлені строки. В такому порядку використовуються бюджетні асигнуван­ня, власні та залучені кошти інвесторів і, як правило, кош­ти спеціальних позабюджетних фондів.