Гроші та кредит: Навчальний посібник. Глава 8. Операції комерційних банків, страница 9

По-перше, позичка припускає використання коштів про­тягом відносно короткого проміжку часу з умовою повер­нення її або її еквівалента. Інвестування ж означає вкла­дання грошей з метою забезпечити надходження коштів протягом порівняно тривалого часу до того, як вкладені кошти повернуться до власника.

По-друге, при банківському кредитуванні ініціатором угоди, звичайно, виступає боржник, а при інвестуванні — банк, який намагається купити активи на ринку.

По-третє, в більшості кредитних угод банк — головний і один з небагатьох кредиторів, тоді як в інвестиційному процесі він, як правило,— один із багатьох кредиторів.

По-четверте, кредитування пов'язане з особистими від­носинами банку з позичальником, інвестування ж є знео­собленою діяльністю.

Цілі інвестиційної діяльності комерційного банку поля­гають у тому, щоб забезпечити собі збереження коштів, диверсифікацію (розподіл інвестиційних грошових коштів між різними суб'єктами вкладів з метою зниження ризику можливих втрат капіталу чи доходів на нього), доход і лік­відність.

Інвестиційні цінні папери — це зобов'язання, які обер­таються на ринку у вигляді векселів, облігацій і акцій. Цін­ні папери можуть бути об'єктом банківських інвестицій за двох умов: 1) вони повинні обертатися на ринку і 2) слу­гувати борговим зобов'язанням.

Таким чином, комерційні банки не можуть інвестувати кошти в акції. Періодично банки стають власниками акцій, які були заставою по позичці і залишилися непогашеними.

216

Ці акції необхідно продати протягом оптимального строку.

Комерційні банки особливу увагу приділяють якості цін­них паперів, які вони купують. На якість облігацій впливає багато факторів, але їх не завжди можна виявити в момент купівлі. Інвестування коштів не є точною наукою, немає надійного методу вкладання грошей на тривалий період, оскільки емітентів цінних паперів, які купують комерційні банки, підстерігають різні випадковості. Майже всі цінні папери деякою мірою є об'єктом спекуляції. Все це свідчить про те, що якість цінних паперів — значною мірою поняття відносне.

Між позичковими й інвестиційними операціями комер­ційних банків існує тісний зв'язок. Банки зобов'язані під­тримувати оптимальну структуру своїх активів і залежно від економічної ситуації змінювати її або на користь по­зичок, або на користь інвестицій. Функція інвестицій — поповнювати резервний капітал відповідно до “сходинко-вих” строків зобов'язань інвестиційного портфеля, а також задовольняти непередбачену потребу в коштах, яка виникає у зв'язку з вилученням клієнтами своїх коштів або одер­жанням заявок на позички, які перевищують наявні ресур­си. З ряду причин інвестиції не повинні мати таку ж лік­відність, як позички.

При виникненні випадкової потреби в коштах можна змі­нити обсяг інвестиційного портфеля і при необхідності — зменшити розмір позичкового капіталу. Це здійснюється шляхом продажу цінних паперів, у котрі були вкладені кош­ти, погашення позичок, наданих на вимогу, невідновлювання кредитів, строк погашення яких закінчується.

Банківським інвестиціям властиві фактори ризику. Ви­діляються три таких фактори: кредитний, ринковий і про­центний ризик.

Кредитний ризик характерний для цінних паперів, кот­рі пов'язані імовірністю того, що фінансові можливості емітента знизяться так, що він буде неспроможним вико­нати свої фінансові зобов'язання.

Ринковий ризик може виникнути у зв'язку з непередба­ченими змінами на ринку цінних паперів або в економіці, в результаті яких привабливість деяких паперів як об'єктів вкладення коштів може бути частково втрачена, а тому їх продаж буде можливий тільки з великою знижкою.

Процентний ризик пов'язаний з визначенням процента по облігаціях у договірному порядку з моменту їх випуску й відносною свободою коливань ринкових ставок вверх і вниз. Чим віддаленіший строк погашення облігації (або ін-

217

шого кредитного зобов'язання), тим вищий ризик, пов'яза­ний з динамікою ставки процента.