Гроші та кредит: Навчальний посібник. Глава 8. Операції комерційних банків, страница 25

Банки надають населенню країни довгостроковий кре­дит на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт і придбання житла, а також житлово-будівельним коопера­тивам. З 1991 р. кредит на будівництво житлових будинків надається на строк не більше 25—30 років, а розмір його коливається в межах 75—80 % кошторисної вартості бу­дівництва. За користування вказаним кредитом позичаль­ники сплачують банку 3 % річних незалежно від місця їх проживання. Пільгова ставка в 0,5 % річних установлена для інвалідів і учасників Великої Вітчизняної війни, інших осіб, що користуються пільгами для учасників війни, а та­кож особам, що захворіли променевою хворобою внаслі­док аварії на Чорнобильській АЕС, і деяким іншим кате­горіям.

Довгостроковий кредит на будівництво садових буди­ночків і на інші цілі надається населенню банком на дого­вірних умовах без усяких винятків для окремих категорій позичальників. Ощадбанк України має право самостійно встановлювати умови кредитування населення і визначати розмір плати за користування кредитом на вказані цілі. Для підвищення відповідальності за якість вирішення пи­тань, пов'язаних з довгостроковим кредитуванням підпри­ємств, організацій і населення на капітальні вкладення, ок­ремі банки в Україні диференціювали права своїх установ щодо видачі кредиту залежно від кошторисної вартості за­ходів. Так, акціонерний комерційний агропромисловий банк “Україна” дозволяє своїм відділенням видавати держав­ним підприємствам і колгоспам кредит на заходи кошто­рисною вартістю до 2 млн крб., дирекціям банку—від 2 до 6 млн крб., залишивши за собою право дозволяти вида-

243

чу кредиту при вартості заходу понад 6 млн крб. Цей же банк дозволяє відділенням надавати кредит кооперативам (крім колгоспів), селянським господарствам, орендарям та іншим громадянам при кошторисній вартості одного заходу до 100 тис. крб., дирекціям банку —  від 100 до 500 тис. крб., а сам банк надає кредит понад 500 тис. крб. Водночас рес­публіканський акціонерно-комерційний банк соціального розвитку “Укрсоцбанк” дозволяє своїм відділенням вида­вати кредит кооперативам, малим підприємствам і оренда­рям при кошторисній вартості одного заходу до 200 тис. крб.

Досвід свідчить, що довгостроковий кредит, який нада­ється на капітальні вкладення, впливає на скорочення стро­ків будівництва, зниження його собівартості і прискорення окупності витрат, якщо будова своєчасно забезпечена якіс­ною проектно-кошторисною документацією, капітальні вкладення і кошти виділяються відповідно до норм трива­лості будівництва, а устаткування, будівельні матеріали, деталі і конструкції надходять на будову комплектне і своєчасно. Будова також має бути забезпечена достатніми потужностями будівельної індустрії, які слід ефективно ви­користовувати.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що таке вклад і які його види існують у практиці роботи комер­ційних банків'?

2. Які види внесків притаманні практиці Ощадбанку нашої країни?

3. На яких умовах комерційні банки надають позички своїм клієнтам?

4. Які вимоги пред'являються до застави?

5. Які існують носії забезпечення кредиту?

6. Що таке споживчий кредит, які існують його види і як він нада­ється?

7. На які цілі надає кредит населенню Ощадбанк нашої країни?

8. Які позички, пов'язані з вексельним обігом, надають комерційні банки своїм клієнтам?

9. Що таке інвестиційні операції комерційних банків?

10. Які види послуг надають комерційні банки своїм клієнтам?

11. Розкрийте економічний зміст капітальних вкладень та їх роль у суспільному відтворенні.

12. Які існують джерела забезпечення капітальних вкладень грошовими коштами?

13. Які Ви знаєте методи забезпечення капітальних вкладень грошо­вими коштами? Розкрийте зміст кожного, порівняйте їх.

14. Які основні принципи фінансування та кредитування капітальних вкладень діють в умовах переходу до ринкової економіки?

15. Як відбувається процес фінансування та кредитування капітальних вкладень при підрядному та господарському способах будівництва в умовах переходу до ринкової економіки?

244