Гроші та кредит: Навчальний посібник. Глава 8. Операції комерційних банків, страница 15

Обслуговуючий банк або консорціум може взяти в емі­тента цінні папери для продажу на комісійних засадах або гарантувати клієнту розміщення цінних паперів у інвесто­рів (покупців) на певний строк за встановленою ціною. Га­рантія розміщення здійснюється шляхом купівлі у емітента всього випуску або узгодженої частини випуску цінних па­перів з наступним їх продажем; купівлі у емітента не роз­міщених до закінчення встановленого строку цінних папе­рів. Доход банку за посередництво в операціях з цінними паперами утворюється за рахунок різниці в цінах купівлі та продажу.

Комерційні банки надають своїм клієнтам консультацій­ні послуги. Вони консультують клієнтів у галузі економічно­го (фінансового) аналізу та бухгалтерського обліку, вив­чення платоспроможності господарюючих партнерів клієн­та, організації емісії і повторного обігу цінних паперів;

вибору напряму інвестування коштів тощо. Як правило, кон­сультування є видом послуг, пов'язаних з іншими опера­ціями: кредитними, лізинговими, обслуговуванням платіж­ного обігу та ін. Плата за консультаційні послуги включа­ється в плату за основний вид операцій, який супроводжу­ється консультуванням.

Послуги банків у торгівлі валютою мають своєю метою:

надання валюти клієнтам для забезпечення їх платежів і підтримання ліквідності у валюті;

страхування ризиків знецінення коштів унаслідок зміни валютних курсів;

одержання спекулятивного прибутку за рахунок зміни курсів валюти.

Валютний курс — це обмінне співвідношення грошових

226

одиниць різних країн. Він формується на валютному ринку (на біржі або у системі інформаційних контактів між тор говцями валютою). Розрізняються такі види курсів: офіційний, вільний, касовий.

За офіційним курсом провадяться всі валютні операці держави, а банківська торгівля валютою — за вільним курсом, який називається касовим. Він залежить від платіжної спроможності і масштабу обороту банку (в тому числі у валюті) виду ділових відносин з продавцями і покупцямі валюти.

Купівля валюти здійснюється за так званим курсом по купця, а продаж—за курсом продавця. Різниця між цимі курсами (маржа) становить прибуток комерційного банку.

Разом з торгівлею валютою банки здійснюють посеред ництво у валютних операціях. Зокрема, за дорученням клі єнта протягом визначеного строку банк здійснює конверсію коштів у валюту, і навпаки, з метою одержання спекуля тивного прибутку— за рахунок курсової різниці.

Довірчі (трастові) послуги—ць вид діяльності комер ційного банку за дорученням. Вони включають виконання робіт по обліку операцій, збереженню цінностей, розміщен ню коштів, фінансовому аналізу тощо. Довірчими банкі, виступають в основному приватні особи, а також фірми благодійні організації, різні фонди (в тому числі пенсійні)

Приватним особам банки надають кілька видів трасто вих послуг: розпорядження спадщиною, управління персо­нальними трастами, опікунство і забезпечення зберігання майна, агентські функції.

Розпорядження спадщиною включає: операції по одер­жанню рішення суду, збору і забезпеченню зберігання спад­щини, оплаті адміністративних витрат, проведенню розра­хунків з кредиторами, виплаті податків, розподілу майна між спадкоємцями та ін.

Управління персональними трастами (майном, переда­ним банку для управління) передбачає: прийняття рішень щодо розміщення коштів, якими банк управляє, депозитні операції, одержання доходів, оформлення страхування та внесення страхових платежів, виплата доходу клієнту, об­лікові операції, фінансовий аналіз ефективності викорис­тання майна.

Опікунство та забезпечення зберігання майна передба­чає операції, аналогічні управлінню персональними траста­ми. Цей вид послуг існує в двох формах: опікунства інди­віда (неповнолітнього, недієспроможного) та опікунства власності — у випадку, якщо власник стає фізично неспро­можним до самостійного управління майном.

227