Гроші та кредит: Навчальний посібник. Глава 8. Операції комерційних банків, страница 13

Документарне інкасо застосовується у двох видах: “до­кументи протії платежу” й “документи проти акцепта”. Тех­ніка розрахунків при обох видах документарного інкасо багато в чому схожа. Розрахунки починаються в банку ек­спортера. Однак у першому випадку експортер здає своєму банку разом з товарними документами інкасове доручення, яке банком експортера пересилається через банк імпортера покупцеві. Останній виписує на його основі платіжне дору­чення і через свій банк провадить оплату.

У другому вітряку експортер разом з товарними доку­ментами здає своєму банку переказний вексель (тратту). Ці документи пересилаються банку імпортера. Імпортер акцептує вексель і через свій банк повертає банку експор­тера. Останній враховує вексель і надає своєму клієнту об­ліковий кредит до закінчення строку погашення векселя. З настанням строку погашення векселя імпортер здійснює платіж через свій банк банку експортера. Оскільки переказ­ний вексель передбачає ризик несплати з настанням стро­ку погашення, банк імпортера може застосувати захід за­хисту своїх інтересів. Це робиться таким чином. Товари, призначені для одержання імпортером, затримуються у міс­ці відвантаження до строку погашення векселя. Після оп­лати векселя банк імпортера віддає клієнту документи, не­обхідні для одержання вантажу.

Розрахунки ча допомогою товарних акредитивів здійс­нюються переважно в такому ж порядку, як і в середині країни. Особливість полягає в тому, що на відміну від внут­рішніх розрахунків платіж з акредитиву провадиться не в банку постачальника (експортера), а в банку покупця (ім­портера).

У банківській практиці зустрічаються деякі особливі форми акредитиву: револьверний — постійно поповнюється до встановленого рівня, використовується для оплати регу­лярних поставок товарів; компенсаційний — передбачає ба­гаторазове використання акредитиву для паралельних роз­рахунків з багатьма субпостачальниками.

Від операцій обслуговування експортно-імпортних опе­рацій комерційні банки мають прибуток, котрий включає комісійну винагороду і процент за кредит (у разі його на­дання).

Лізингові послуги відносяться до нових нетрадиційних видів послуг комерційних банків Лізинг являє собою здачу

223

в оренду на тривалий строк предметів довгострокового ко­ристування. Як правило, протягом строку дії договору про лізинг орендар сплачує орендодавцю повну вартість взя­того в оренду манна. Отже, лізинг можна розглядати як різновид довгострокового кредиту, що надає гься в майновій формі і погашається клієнтом у розстрочку. Він виник у 50-ті роки нинішнього століття паралельно з розвитком системи прискорення амортизаційних списувань.

Лізингова послуга виникає так. На прохання клієнта банк закуповує певне майно (устаткування, транспортні за­соби, обчислювальну техніку тощо) і бере на себе практично усі зобов'язання власника, включаючи відповідальність за збереження майна, внесення строкових платежів, оплату майнових податків. Клієнт, на прохання якого було куплене майно, укладає з банком строковий договір оренди, в якому визначаються, поряд з іншими умовами, розмір орендної плати і періодичність її внеску.

Орендна плата складається з двох величин: вартості майна і комісійної винагороди за лізингові послуги, що до­рівнює проценту за кредит.

Доход банку від лізингових операцій включає: лізинго­вий процент, залишкову вартість майна до моменту закін­чення строку оренди, податкові пільги, пов'язані з інвесту­ванням в обладнання. Плата за лізингову послугу нижча від позичкового процента, тому клієнту вигідніше користу­ватися лізингом, ніж брати грошову позичку для купівлі дорогого обладнання. Банк має можливість встановлювати оплату за лізингову послугу нижче за позичковий процент за рахунок того, що орендар передає йому право користу­вання інвестиційними пільгами при оплаті податків, тобто він ділиться з клієнтами одержаною вигодою у формі зни­ження процента.