Гроші та кредит: Навчальний посібник. Глава 8. Операції комерційних банків, страница 17

Джерела капітальних вкладень. Капітальні вкладення забезпечуються грошовими коштами з різних джерел, ос­новним з яких є національний доход, що створюється у сфе­рі матеріального виробництва. Поряд з цим джерелом кош­тів для капітальних вкладень існує фонд повернення матерільних виробничих витрат у частині споживаних засобів праці, а також кредити іноземних банків і фірм. Кошти з цих джерел направляються на капітальні вкладення кіль­кома розподільними каналами. Тому в практиці забезпечен­ня капітальних вкладень грошовими коштами існують різні іа характером джерела. До них належать: власні кошти ін­весторів (прибуток, амортизаційні відрахування), позичко-зі кошти (облігаційні позички, банківські кредити), залу-

229

чені кошти (кошти від продажу цінних паперів, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб), бюджетні інве­стиційні асигнування і кошти позабюджетних фондів.

Структура коштів, які направляються на капітальні вкла­дення, залежить від того, хто є інвестором і яку форму влас­ності він уособлює. Так, інвесторами державних капіталь­них вкладень є органи влади й управління країни, областей та інших адміністративно-територіальних утворень, а та­кож державні підприємства й організації. У першому ви­падку капітальні вкладення здійснюються за рахунок кош­тів відповідних бюджетів, позабюджетних фондів і позич­кових коштів.

Державні підприємства й організації, а також ті, що засновані на колективній формі власності, забезпечують капітальні вкладення власними, залученими і позичковими коштами.

Окремі громадяни, трудові і селянські господарства за­безпечують капітальні витрати за рахунок власних коштів (трудові доходи, доходи від коштів, які вкладені в кредитні установи і цінні папери, заощадження та ін.) і банківського кредиту.

Власні кошти підприємств і організацій утворюються з прибутку, амортизаційних відрахувань, інших коштів. У ос­танні роки зростає частка власних коштів у загальному об­сязі фінансування капітальних вкладень.

Амортизаційні відрахування — це грошовий вираз вар­тості засобів праці, яка перенесена на продукт праці. В мас­штабі всього народного господарства амортизаційні від­рахування виступають як джерело коштів для простого відтворення основних фондів. Окремі підприємства та орга­нізації мають можливість використовувати ці відрахування для розширеного відтворення своїх основних фондів, що зумовлено різницею у відновленні основних фондів за вар­тістю та в натуральній формі.

Перехід до ринкових відносин вимагає докорінної змі­ни амортизаційної політики. На сучасному етапі технічного прогресу норми амортизаційних відрахувань повинні від­повідати темпам фізичного і морального зносу, активно за­безпечувати прискорення оновлення та заміни застарілих машин, устаткування і транспортних засобів. Норми амор­тизаційних відрахувань встановлюються, як правило, в про­центах до балансової (первісної, відновної) вартості основ­них фондів.

З 1991 р. введені в дію нові, єдині норми відрахувань тільки на повне відтворення основних фондів. Вони обов'яз­кові для застосування всіма підприємствами й організація-

230

ми, незалежно від відомчого підпорядкування і форм влас­ності.

Нова амортизаційна політика передбачає ряд особливос­тей при нарахуванні амортизаційних відрахувань на актив­ну частину основних фондів. Так, якщо основні фонди ви­користовуються для збільшення випуску засобів обчислю­вальної техніки, нових прогресивних видів матеріалів, приладів і устаткування, розширення експорту, то може за­стосовуватися прискорена амортизація цих фондів.

Прискорена амортизація забезпечує повне перенесення вартості основних фондів на витрати виробництва й обігу за коротші строки, ніж це передбачено нормами амортиза­ційних відрахувань. Вона має сприяти інтенсивному онов­ленню основних виробничих фондів.

Амортизаційні відрахування на повне відтворення ма­шин, устаткування і транспортних засобів повинні провади­тися впродовж нормативного строку їх служби, або строку, за який вартість цих фондів повністю перенесена на витра­ти виробництва й обігу.