Сучасний рівень автоматизації в системах газозабезпечення. Прилади і методи вимірювання температури, страница 3

Процеси подачі газу в розподільну мережу і використан­ня його взаємопов'язані і відбуваються безперервно. Про­те зміни режиму роботи систем газозабезпечення інколи не­можливо передбачити, особливо під час аварій. При цьо­му, як показала практика, найефективнішою є робота тих газових господарств, у яких автоматизовані і телемеханізо­вані всі виробничі процеси.

Автоматизація управління виробництвом — найпрогресивніший напрямок розвитку техніки. Так, у газовому гос­подарстві вона сприяє підвищенню продуктивності роботи установок, економії палива, полегшує умови праці, підви­щує загальну культуру виробництва та надійність техно­логічного обладнання. З цією .метою широко впроваджу­ється державна система приладів. Ця система являє собою сукупність максимально уніфікованих блоків, приладів і пристроїв, що мають стандартизовані параметри вхідних і вихідних сигналів, нормовані габарити, під'єднувальні роз­міри, а також параметри живлення.

Необхідно зауважити, що значення автоматизації не об­межується тільки її технічними і економічними характери­стиками. Завдяки їй повністю змінюються умови і ха­рактер праці обслуговуючого персоналу: чільне місце відводиться висококваліфікованому машиністу установки, агрегату, функції якого — це спостереження за роботою автоматичних пристроїв та їх налагодження.

2 Метрологія — наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності та способи досягнення необхідної точності. •

Засоби вимірювання — технічний засіб, що використо­вується при вимірюваннях і має нормовані метрологічні властивості.

Вимірювальний прилад — засіб вимірювань, призначе­ний для створення сигналу вимірювальної інформації в формі, що доступна для безпосереднього сприйняття спос­терігачем.

Вимірювання — знаходження значення фізичної величи­ни дослідним шляхом за допомогою спеціальних технічних засобів.

Вимірювальна система — сукупність засобів вимірю­вань і допоміжних пристроїв, з'єднаних між собою канала­ми (лініями) зв'язку, призначена для створення сигналів інформації в формі, зручній для автоматичної обробки, передачі і використання в автоматичних системах управлін­ня. Залежно від призначення і завдань вимірювальну сис­тему виконують у вигляді ланцюга послідовно або парале­льно з'єднаних перетворювачів, ліній зв'язку і вимірюваль­них приладів.

На функціональних схемах всі контролюючі і регулю­вальні параметри, прилади і засоби автоматизації, їх функ­ціональні ознаки, відбірні і приймальні пристрої, виконав­чі механізми тощо мають певні графічні умовні позначення згідно до діючих державних стандартів.

У показуючих приладах вимірювальна інформація від­творюється у вигляді положення стрілки відносно відміток шкали приладу.

Шкала — це сукупність міток, розміщених вздовж будь-якої лінії і проставлених біля деяких із них чисел відрахунку або інших символів, що відповідають ряду послідовних значень величини.

Для кожного вимірювального приладу встановлюється діапазон показань — область значень шкали, обмежена по­чатковим і кінцевим її значенням. Вимірювальна інформа­ція в реєструючих приладах наведена у вигляді безперерв­них кривих  (у самописних приладах)  або цифрових

індексів, які друкуються на діаграмній стрічці з певним інтерва­лом.

Комбінованими називають прилади, які одночасно по­казують і реєструють вимірювану величину.

Вимірювальні прилади за призначенням поділяють на зразкові і робочі. Перші призначені для відтворення і збе­реження одиниць вимірювання, перевірки і градуювання різних вимірювальних приладів. До робочих вимірюваль­них приладів відносяться такі, які використовують для прак­тичних цілей вимірювання. Робочі прилади бувають лабо­раторні і технічні. До лабораторних відносять прилади, при застосуванні яких необхідно враховувати точність вимірю­вання, до технічних — робочі прилади, для яких приймають певну, раніше встановлену точність вимірювання.