Сучасний рівень автоматизації в системах газозабезпечення. Прилади і методи вимірювання температури, страница 5

Вимірювання температури рідинними термометрами ба­зується на зміні об'єму термометричної рідини. Скляні тех­нічні термометри типу ТТ, які випускає наша промисловість за ГОСТ 2823—73, градуюють в градусах Цельсія. Форма нижньої частини термометра різна, їх виготовляють пря­мими (типу А) і кутовими (типу Б) з кутами 90±1 ° і 135° (рис. 1). Технічні термометри виготовляють з вкладеною шкалою, капіляром великого діаметра і тонкою хвостовою частиною. Похибка показань термометрів не перевищує од­нієї поділки шкали.

Рис.1. Ртутні скляні термометри:

а - паличний; б - з вкладеною шкалою; в - з укороченою шкалою; г - технічний;

д – кутовий; е - одноконтактний; є - одноконтактний з відливом; 1 - резервуар;

 2 - капіляр; 3 - шкала, нанесена на зовнішній поверхні капіляра; 4 - шкала на

пластині молочного скла; 5 - захисна оболонка; 6 - допоміжна шкала; 7 - основна

шкала; 8 – нижня хвостова) частина; 9 -оболонка; 10 - коркова пробка, залита гіпсом; 11 - виводи контактів; 12 - додатковий ре­зервуар.

Встановлення рідинних скляних термометрів. Вірність показів термометрів залежить від того, наскільки сприят­ливі умови для припливу тепла від вимірюваного середо­вища до термочутливої частини термометра, і наскільки зменшена можливість віддачі тепла термометром у зовніш­нє середовище.

     Дані умови значно залежать від правильної установки термометра. У міському газовому господарстві використо­вують два способи установки термометрів: у захисних ме­талевих гільзах  і без них, тобто шляхом безпосереднього занурення термочутливої частини термометра у вимірюване середовище. Встановлення термометра на водонагрівальних котлах для вимірювання температури во­ди наведена на рис. 2. У цьому разі термочутлива частина термометра нагрівається за рахунок переходу тепла від ви­мірювального середовища через стінку металевої гільзи. Для прямої передачі тепла від гільзи до термочутливого елемента термометра простір між ними заповнюють машин­ним маслом при вимірюванні температури до 150 °С або дрібною мідною стружкою при вимірюванні більш високих температур. Термометр показує температуру вимірюва­ного середовища з деяким запізненням у часі, необхідним для переходу тепла від середовища до термометра.

Велике значення має вибір довжини гільзи і напрямок її розміщення в потоці вимірюваного середовища.

Правильна установка гільз у циліндричних каналах по­казана на рис. 3. При цьому досягається краще обмивання гільзи потоком вимірюваного середовища, покрасується теплообмін між гільзою і середовищем, а також зводиться до мінімуму вплив на вимірювання температури середови­ща охолодження стінок каналу за рахунок тепловтрат у навколишнє середовище. Для вимірювання середовища, яке знаходиться під незначним тиском, ви­користовують спосіб установки термо­метрів без захисних гільз. У цьому ви­падку відставання в показаннях тер­мометра знижується і збільшується точність вимірів температури, тому що виключаються втрати тепла від термо­метра в навколишнє середовище. Міс­це установки термометра ущільнюється сальником або гумовою пробкою (рис. 4).У випадках, коли потік вимірюваль­ного середовища нерівномірний за тем­пературою, використовують відвідні

Рис.2. Установка термометра на                         Рис. 3. Установка ртутних термометрів :

водонагрівальному котлі:                                                  а – уздовж осі трубопроводу; у захисних гільзах:

   1 - термометр;                                                б, в - відповідно нахилено та перпендикуляр­но

   2 - оправа                                                                                   до осі горизонтального трубопро­воду;

   3 - захисна гільза                                     г - на вертикальному трубопро­воді

       


Рис.5. Установка термометра з  відвідною                 Рис.4. Встановлення термометра

 трубкою для вимірювання                                           без захисної гільзи.