Сучасний рівень автоматизації в системах газозабезпечення. Прилади і методи вимірювання температури, страница 21

1 - контактні клеми; 1-2 - виносна аварійна сигналізація; 3-7 - виконавчий

механізм; 8 - земля; 9 - аварійний датчик; 10, 11 - верхній і нижній датчики;        12-13 – електромережа 220 В, 50 Гц.

Рис.2. Монтаж приладу ЗРСУ-2 на барабані котла.

1, 2, 3 - відповідно верхній, нижній та аварійний рівні.

4. Призначення, будова, принцип дії радіоактивного рівнеміра УР-8 (або функціонального аналога).

Дія таких рівнемірів побудована на поглинанні -променів при проходженні через шар речовини. Схема радіоак­тивного рівнеміра типу УР-8 наведена на рис. 1. Рівнемір включає джерело енергії 1 і приймач 16 радіоактивного ви­промінювання, розміщених в герметичних вертикальних трубах, які монтують усередині об'єкта, що контролюють. Джерело і приймач випромінювання розміщені в одній го­ризонтальній площині. Якщо пучок -променів проходить вище або нижче рівня, який вимірюють, то приймач отримає відповідно більшу або меншу енергію випромі­нювання.

Ри.1.  Схема радіоактивного  рів­неміра УР-8:

1        — джерело випромінювання; 2 — стрічки;  3  — фланці;

4 — корпус дистанційної приставки; 5 — ревер­сивний

двигун; б — черв'ячна пере­дача; 7 — барабан; 8 —ролик:

9 —датчик;    10   —   електронний    блок;

11— показуючий прилад;  12 — ка­бель;  

14 — пневмоперетворювач;   13 — приймач; 

15   —  датчик дифе­ренціально-трансформаторної систе­ми

 дистанційної передачі;

16— при­ймач випромінювання.

Сигнал з приймача через кабель 12 надходить в елек­тронний блок 10, де перетво­рюється, підсилюється і при­водить у рух реверсивний двигун 5. Двигун через черв'ячну передачу 6 обертає барабан 7, на який намотується дві стрічки 2. Таким чином, двигун переміщує систему «джерело-приймач» слідом за зміною рівня.

Перфорована стрічка проходить через зубчастий ролик в, на осі якого розміщено датчик 9, з'єднаний із приймачем 13. З приймачем з'єднана вказівна стрілка показуючого приладу 11, шкала якого проградуйовано в метрах і санти­метрах, В показуючому приладі є пневмоперетворювач 14 або датчик 15 диференціально-трансформаторної системи для передачі результату вимірювання на другорядний при­лад. Двигун, черв'ячна передача і барабан установлені в корпусі 4.

Рівнеміри УР-8 використовують для вимірювання рівня рідин і твердих сипучих матеріалів.

5. Призначення, принцип роботи ультразвукового рівнеміра, його функціональна схема.

Рис.1. Принципова схема ультразву­кового рівнеміра.

1, 2 — генератори; 3 — випромінювач;                           4 — підсилювач; 5 — вимірювач часу; 6 —  прилад індикації.

В ультразвукових рівнемірах використовується залеж­ність між часом проходження ультразвукових хвиль від ви­промінювача до рівня рідини і відстані між ними. Прилади такого типу складаються з п'єзоелектричного випромінюва­ча, електронного блока і вторинного приладу.

Схема уль­тразвукового рівнеміра показана на рис. 1. Генератор 1 задає частоту повторення імпульсів генератора 2, який в свою чергу, формує короткі імпульси для збудження випро­мінювача 3. Ультразвукові імпульси випромінювача поши­рюються в рідкій фазі, відбиваються від межі поділу «ріди­на — газ» і повертаються назад на той же випромінювач, де перетворюються електричні імпульси. Обидва імпульси надходять з різницею у часі на підсилювач 4 і на вимірю­вач часу 5.

Час між моментом посилення імпульсу і моментом над­ходження відбитого імпульсу є функцією висоти вимірю­вального рівня:

де Н – висота вимірювання; С – швидкість поширення ультразвуку в даному середовищі.

[1]ст.110-114

Лекця 6 Контроль якості та складу газу

1. Призначення, конструкція, принцип дії, робота з   газоіндикатором ИПВ-1.У1.1 (або функціональний аналог).

2. Призначення, конструкція, принцип дії, роботу з  газоіндикатором ПГФ-2М1-И1А (або функціональний аналог).

3. Призначення, конструкція, принцип дії, робота з   з калориметром для визначення теплоти згоряння газу.

4. Будова, принцип роботи хімічного газоіндикатора УГ-2 (або аналог).