Сучасний рівень автоматизації в системах газозабезпечення. Прилади і методи вимірювання температури, страница 9

Гальванометр показує нуль у випадку коли произведение опорів диагоналей моста рівне. На нуль його ставлять за допомогою движка Д.  Ручка  цього движка показує на опір в Омах термометра опору або можна замість Ом переградуювати в градусах Цельсія.

В автоматичних потенціометрах цю ручку дуже повільно пересуває електродвигун.

Дуже відповідальним моментом є узгодження електричного опору лінії, яка зв’язує термометр опору і вимірювальний прилад (як правило використовують трьохпровідну лінію).

***Призначення, принцип дії пірометра випромінювання  РАПІР  (або  функціонального аналога). 

Пірометри випромінювання призначені для вимірюван­ня температури твердих чи розплавлених тіл у межах від 400 до 4500 °С.

Принцип дії пірометрів випромінювання побудований на вимірюванні інтенсивності потоку теплових або світлових променів від нагрітого тіла та у визначенні температури цього тіла на основі кількості вимірюваної променевої ене­ргії.

За принципом дії пірометри випромінювання поділяють на оптичні та радіаційні. Оптичний пірометр служить ви­мірювачем однокольорового (монохроматичного) випромі­нювання, а радіаційний — вимірювачем повного випромі­нювання.

Принцип дії оптичного пірометра (рис. 1, а) побудова­ний на порівнянні яскравості свічення нагрітого тіла і роз­жареної нитки спеціальної фотометричної лампи розжарю­вання, розташованої між оком споглядача і об'єктом, що вивчається.

Порівняння здійснюється через червоний світлофільтр,, який пропускає випромінювання тільки певної довжини хви­лі (близько 0,65 мкм). Через окуляр споглядач направляє пірометр на об'єкт.

Розжарювання волосини лампи (рис. 1, а, в, г) регу­люється реостатом.

При вимірюванні температури споглядач направляє пі­рометр на нагріте тіло і коригує, добиваючись хорошої ви­димості.

Плавним регулюванням реостата збільшують розжа­рювання, волосини лампи, поки яскравість не буде збігати­ся з яскравістю нагрітого тіла (рис. 1, б).

Якщо вимірювана температура вище 1400 °С і яскравість випромінювання об'єкта дуже велика, то між об'єктивом і лампою розміщують світлофільтр.

У газовому господарстві промислових підприємств най­частіше застосовують радіаційні пірометри типу РАПІР, які відносять до пірометрів повного випромінювання, принцип

25. Схема (а) і варіанти регулювання розжарювання нитки (б—г) оп­тичного пірометра:

а - схема оптичного пірометра; б - збіг яскравості нитки і тіла; в - темпера­


тура нитки вище температури тіла; г - температура нитки нижче температури


тіла; 1 - центрометрична лампа; 2 - світлофільтр; 3 - покажчик температури;


4 - окуляр; 5 - реостат регулювання розжарювання лампи; б - об'єктив.

дії яких побудований на залежності між температурою та інтенсивністю теплового випромінювання. Вони дають мож­ливість вимірювати температуру тіл від 400 до 2500 °С.

У комплект радіаційного пірометра входять: термоелек­тричний радіаційний телескоп «Тера-50», який є основною частиною пірометра, і застосовується для перетворення енергії, що випромінює нагріте тіло, в термоелектрорушій­ну силу; один або два вторинних прилади і коробка КС:20 для вимірювання ТЕРС, що надходить з телескопа; панелі зі зрівноваженими опорами типу ПУЕР-64, які забезпечу­ють постійне навантаження телескопів, що дає можливість використовувати в схемі будь-яке з'єднання другорядних приладів із зрівноваженими і еквівалентними опорами; за­хисна арматура радіаційного телескопа ЗАРТ-53 дає мож­ливість застосовувати телескоп у будь-яких умовах експлуа­тації.

Основною частиною пірометра є телескоп з термобата­реєю, яка, сприймаючи енергію, перетворює її в термоелект­рорушійну силу.

Загальний вигляд основної частини пірометра-телескопа «Тера-50» наведено на рис.2.

Випромінювання нагрітого тіла через кварцеву або скля­ну лінзу об'єктива телескопа концентрується на робочих кінцях термобатареї, що має десять послідовно з'єднаних термопар (хромель-копель).

Рис.2.. Телескоп «ТЕРА-50»:

1 - штуцер; 2 - кришка; 3 - контактні гвинти; 4 - захисне ск'ло; 5 – лінза