Сучасний рівень автоматизації в системах газозабезпечення. Прилади і методи вимірювання температури, страница 13

Для запобігання пульсації тиску перед манометром мон­тують дросельний пристрій (канал невеликого перерізу). Застосування дросельних пристроїв перед манометрами, встановленими на парових котлах забороняється. Отвір для відбирання статичного тиску газового потоку повинен ви­конуватися, як показано на рис.3. Якщо манометр, який вимірює тиск рідини чи пари, встановлений вище, або ниж­че точки відбирання, вводять поправкудо показань манометра   на   висоту  стовпа   рідини в   з'єднувальній   трубці:

Додатню   поправку вносять при   установці   манометра вище точки відбирання тиску, а від'ємну — нижче.

4. Призначення, конструкція, принцип дії Uманометрів, мікроманометра типу ММН.

Рідинні манометри використовують для вимірювання надлишкових тисків в межах до 2 «гс/см2, при цьому для вимірювання від 0,1 до 2 кгс/см2 манометри наповнюють ртуттю, а від 0 до 0,1 кгс/см2 — водою (спирт використову­ють для мікроманометрів, гас — в умовах мінусових тем­ператур для заміни води).

Поширення отримали скляні U-подібні манометри (рис.1) типу ПР. Манометри складаються з двох скляних тру­бок, розміщених паралельно і з'єднаних у нижній частині. Зігнутий кінець однієї трубки служить для з'єднання з ви­мірюваним середовищем, а друга трубка через свій від­критий кінець з'єднується з атмосферною. Між трубками закріплена міліметрова шкала з нульовою позначкою по­середині. Трубки наповнені робочою рідиною до нульової позначки.

Манометри випускають таких модифікацій ПР-619, ПР-620 і ПР-637 з межами вимірювання 0—100, 0—300 і О— 600 мм вод. ст.

Манометри підключають до вимірюваного і середовища за допомогою гумових трубок необхідного діаметра, оскіль­ки нещільне під'єднання може бути причиною помилок при вимірюванні тиску.

При надлишковому тиску рівень рідини в правій труб­ці знизиться, а в лівій — підвищиться, і загальна висота стовпа рідини (h) буде дорівнювати сумі відрахунків по шкалі нижче і вище нульової позначки. Таким чином маса стовпа рідини висотою (h) і барометричний тиск зрівнова­жується надлишковим тиском вимірюваного середовища.

Більш придатним у роботі є чашкові манометри (рис.1, б). Принцип роботи чашкового манометра подібний роботі U-подібного. Відмінність полягає тільки в тому, що при ви­мірюванні надлишкового тиску рівень рідини в чашці змі­нюється порівняно з рівнем рідини в трубці дуже мало, чим можна знехтувати і відлік стовпа рідини виконувати тіль­ки по його виміру в скляній трубці.


Рис.1. Скляні манометри.

а - U – подібний; б -  чашковий; 1 – металева посудина; 2 – з’єднувальна трубка;  3 – дошка; 4 – шкала; 5 – скляна вимірювальна трубка.


Широко застосовують мікроманометри типу ММН (рис.1). На стальній плиті 14 встановлено стальну циліндрич­ну посудину — чашку 13, дно якої з'єднано гумовою труб­кою 2 зі скляною вимірювальною трубкою 10, закріпленою разом з шкалою 8 на кронштейні 9.

Рис.1. Мікроманометр типу ММН.

1 - гвинти для установки плити по рівню; 2 - гумова трубка; 3-4 - штуцери;

 5 – коректувальний гвинт; б - триходовий кран; 7 - гумова трубка; 8 - шкала;

9 - кронштейн; 10 - скляна вимірювальна трубка; 11 - стояк; 12 - рівень;

13 - циліндрична посудина; 14 – плита; 15 – поршень.

Кронштейн має шарнірне з'єднання і може встановлю­ватися у різних похилих положеннях: 0,2, 0,3, 0,4, 0,6, 0,8.

Вільний кінець скляної трубки з'єднаний гумовою труб­кою 7 з триходовим краном 6, необхідним для перевірки правильної установки нульової точки приладу і включення його в роботу. Металева посудина з робочою рідиною має зверху коригувальний гвинт 5, обертанням якого можна пе­реміщати по вертикалі поршень 15, розміщений всередині посудини. Таким чином, піднімають рівень робочої рідини в посудині і видавлюють її у вимірювальну трубку або опус­кають. Рівень рідини встановлюють на нульовій позначці по шкалі вимірювальної трубки. Штуцера 3 і 4 застосову­ють для приладу з вимірюваним середовищем і атмосфер­ним повітрям.