Сучасний рівень автоматизації в системах газозабезпечення. Прилади і методи вимірювання температури, страница 12

жина; 3 - тяга; 4 - зубчастий сектор;  5 - трубчаста пружина;                        6 – шестерня;

7 - вісь; 8 - шкала; 9 – стрілка.

3. Призначення, конструкція, принцип роботи манометра з дистанційною передачею показів.

Для контролю тиску в точці, віддаленій від місця уста­новки приладу на відстань 50 мі більше, використовують манометри з дистанційною передачею показань. Для цього в манометрах застосовують індуктивні дат­чики, які живляться електричним струмом від місцевої мережі. Схе­ма манометра з індуктивним датчиком наведена на рис. 1.

     Манометрична трубчаста пружина 2 з'єднується труб­кою   1   з   вимірюваним   середовищем.   При   зміні   тиску в вимірюваному середовищі вільний кінець пружини обертає вісь 3 і за допомо­гою важеля 4 і тяги 8 — ко­ромисло 7 з вантажем 5.

При зміні положення ко­ромисла 7 зміщується тяга 10 і векторний передаваль-

  Рис.1.   Схема манометра з дистанційною передачею показів.

1 - трубка; 2 - трубчаста пружина; З - вісь; 4 - важіль; 5 - противага; 6 - шкала;

7 - коромисло; 8, 10, 12 - тяги; 9 - стрілка; 11 - передавальний механізм;

13 - плунжер манометра; 13 -індуктивна котушка; 14 - виводи контактів;            15 – плунжер.

ний механізм 11, зв'язаний з стрілкою 9 шкали 6. Одночас­но змінює своє положення тяга 12 і підвішений до неї плунжер 15, опущений усередину здвоєної індуктивної ко­тушки 13 з трьома виводами провідників 14. Показання манометра на відстані передаються по схемі самозрівноважувального моста.

Плунжер котушки І розміщений у «корпусі манометра і з'єднаний з його манометричною пружиною, а плунжер ко­тушки II розміщений в корпусі вторинного приладу, розмі­щеного на відстані від манометра 1, зв'язаного з передава­льним механізмом, що керує рухом стрілок або пера вто­ринного приладу. При середньому положенні плунжерів у котушках відносно виводів а і б отримуються рівні втягувальні зусилля індуктивних котушок.

Електрострум у зрівноважувальному проводі відсутній. При зміні тиску зміститься плунжер в котушці І і поруши­ться рівновага моста. Це в свою чергу призведе до зміни по­ложення плунжера в котушці II та до зміщення стрілки або пера на вторинному приладі.

Принцип роботи вторинних приладів при зміщенні плун­жерів у котушках показаний на рис. 2

         Рис.2. Схема вторинного приладу

а - показуючий прилад Е-280; 1 - плунжер; 2 - секторний передавальний ме­ханізм; 3 - стрілка; 4 - коромисло; 5 - противага; б - важіль; 7, 8 - тяги, 9 - індуктивна котушка; 10 - шкала;

б - самописний прилад Е-610; 1 - ін­дуктивна котушка; 2 - плунжер; 3 - діаграма;

4 - важіль пера; 5 - місток; 6 - противага; 7 - коромисло;

8, 10 - важелі; 9, 11 - тяги.

3. Особливості приєднання приладів для вимірювання тиску.

При тиску газу до 0,05 кг/см2 (4900 Па) під'єднаний приладів допускається за допомогою гумових трубок, виго­товлених з маслобензостійкої гуми, при тиску газу біль­ше 0,05 кг/см2 - за допомогою гумотканевих рукавів, а при тиску більше 1 кгс/см2-металевих тру­бок.

Оскільки на пружинні елементи приладів впливає тем­пература вимірюваного і навколишнього середовища, їх захищають від перегріву. Для запобігання приладів від пе­регріву при вимірюванні тиску пари або гарячої води їх встановлюють на сифонних трубках (рис.1). У сифонних трубках U-подібної або кільцевої форми створюються гід­равлічні затвори із рідини, що залишилася, і яка запобігає перегріву приладу.

Установка пружинного манометра на паропроводі наве­дена на рис.2. За допомогою триходового крана дозволено продувати сифонні трубки, відключати манометр від ви­мірюваного середовища (при перевірці його нульової то­чки), а також підключати до нього контрольний манометр при періодичній перевірці на місці установки.

Манометр необхідно встановлювати у вертикальному по­ложенні.

Пружинні манометри, особливо з трубчастими пружина­ми, забороняється установлювати в місцях, що можуть заз­навати вібрацію.