Сучасний рівень автоматизації в системах газозабезпечення. Прилади і методи вимірювання температури, страница 2

Модуль 3. Студент повинен:

- знати: роботу побутової газової автоматики; роботу газової автоматики парових і водяних котлів; умовні позначення на схемах автоматики.   
- вміти: проводити пуск/зупинку котельної автоматики, автоматики побутових газових приладів; складати функціональну схему автоматики газовикористовуючого об’єкта.

Модуль 4. Студент повинен:

- знати призначення систем телемеханізації контролю і управління в газовому господарстві, їх структурні схеми, принцип роботи; загальні поняття про АСУТП; будову, принцип роботи газобалонної установки автомобіля; прилади і методи контролю зварних з'єднань, ізоляції сталевих газопроводів.

- вміти: користувалися приладами АНПИ, СТХ.


Навчально-методична література

hОсновна

1.  Коновалов С.В. Автоматизація і телемеханізація газового господарства.- К: Урожай, 1996.- 126 с.

2.  Бохан Н.И. Средства автоматики и телемеханики.- М.: Агропромиздат, 1992.- 351 с. ДБН В.2.5-20-2001. Газопостачання /Держбуд України/.- Київ: Держбуд України, 2001.- 286 с.

3.  ДБН В.2.5-20-2001. Газопостачання /Держбуд України/.- Київ: Держбуд України, 2001.- 286 с.

4.  Правила безпеки систем газопостачання України. Державний нормативний

      акт про охорону праці /ДНАОП     0.00 - 1.20 - 98/. - К: “Основа”, 1998. - 367 с.

5.  Технічні вимоги та правила щодо застосування сигналізаторвВи бухонебезпечних концентрацій чадного газу у повітрі приміщень житлових     будинків і споруд. - К: КиївЗНДІЕП, 1998. –15 с.

6.  Кязимов К.Г., Гусев В.Е. Эксплуатация и ремонт оборудования систем газоснабжения. /Настольная книга слесаря газового

    хозяйства/.- К:          “Основа”, 2000. - 285 с.

hДодаткова

 1.  Тарасюк В.М. Эксплуатация котлов. /Настольная книга оператора/.- К: типография  журнала “Охрана труда”, 2000. - 284 с.

2. Коновалов С.В. Влаштування котельних агрегатів.- Немирів: ПП Климко П.М.  “Оперативна поліграфія”, 2002.- 27 с.

3. Коновалов С.В., Климко О.М. Експлуатація газифікованих котелень.- Немирів: ПП Климко П.М. “Оперативна поліграфія”, 2001. - 55 с.

4. Гулько Т.В. Драганов Б.Х., Шишко Г.Г. Газифификация и газоснабжение сельского хозяйства: Учебное пособие. - М: ИРИЦ “Фермер”, 1994. - 319 с.

5. Подгорний А.А. Защита подземных металлических трубопроводов от корозии. -К:  Будівельник, 1988. - 176 с.

В процесі вивчення предмета студенти засвоюють теоретичні знання і набувають практичні навички роботи з контрольно-вимірювальними при­ладами, автоматичною і телемеханічною апаратурою, знайомляться з ос­новами стандартизації засобів вимірювань і їх метрологічного забезпе­чення.

Потрібно звернути увагу на застосування засобів вимірювань та ре­гулювання у газоспоживчих установках міст та інших населених пунктів, що дає можливість використовувати газ раціонально і безаварійно, покра­щує ефективність роботи технологічної установки. Треба ознайомитись з останніми досягненнями науки і техніки з автоматизації виробничих про­цесів.

Вивчення програмного матеріалу базується на знаннях, отриманих студентами з предметів: "Загальна електротехніка з основами електроні­ки", "Газові мережі і установки", "Гідравліка", "Газифіковані агрегати".

Автоматизація технологічних процесів вирішує ряд проблем, питан­ня охорони навколишнього середовища, раціонального використання при­родних ресурсів.

Важливим методом вивчення курсу є самостійна робота студентів-заочників з підручниками, вказаними в переліку зазначеної літератури.

Рекомендується така послідовність вивчення предмета:

а)ознайомлення зі змістом теми і методичними вказівками до неї;

б)вивчення теоретичного матеріалу, а при можливості практичне
ознайомлення з обладнанням, яке вивчається;

в)перевірка набутих знань шляхом відповідей на питання для само­контролю.

Газоподібне паливо за багатьма показниками переважає інші види палива: виділяє велику кількість теплоти при спа­люванні, легко транспортується по газопроводах на велику відстань тощо. Його широко використовують у різних галу­зях промисловості та сільського господарства, зокрема, для теплозабезпечення технологічних процесів.