Сучасний рівень автоматизації в системах газозабезпечення. Прилади і методи вимірювання температури, страница 20

з межою вимірювання ± 315 мм вод. ст. Камера постій­ного рівня 4 з'єднується з паровим простором. Каме­ра змінного рівня 6 вико­нана у вигляді трубки, що розміщена в середині посу­дини постійного рівня. Рі­вень води в барабані кот­ла і камері 6 змінюється одночасно, як у сполуче­них посудинах. Рівень во­ди в камері постійного рів­ня підтримується за раху­нок конденсату, надлишок якого зливається через ка­меру перемінного рівня в барабан котла. Для ви­пуску повітря при зали­ванні в прилад конденса­ту, що виконується при закритих вентилях 3 і 8, використовують пробку 5. Зрівноважувальну посудину монтують так, щоб червоний поясок 7 знаходив­ся на висоті середнього рів­ня 1, що підтримується в ба­рабані котла 2. Посудина по­стійного рівня з'єднується з камерою «плюс», а змінного рівня - з камерою «мінус» дифманометра 9.

 Рис. 1. Схема монтажу дифманометра-рівноміра. 1 - середній рівень;

2 – барабан котла; 3,8 – вентилі; 4.6 – камери; 5 – пробка; 7 – червона риска; 9 – дифманометр.

2. Призначення, принцип дії поплавкового сигналізатора рівня РП-40 (або функціонального аналога).

Рис.1. Схема розташування поплавкового реле на посудині.

Чутливим елементом рівнеміра є поплавок. При зміні положення рівня рідини поплавок через систему важелів і тяг передає зусилля на контактні пристрої.

За допомогою поплавкового реле РП-40 контролюють рівень рідин у резервуарах під тиском. РМ-51 використову­ють у відкритих резервуарах. РП-40 має два контактних пристрої, кожний з яких може бути замикальним або розмикальним. При верхньому положенні поплавка, яке від­повідає верхньому контрольному рівню, лівий перемикач замкнутий, а правий розімкнутий; при нижньому положен­ні— навпаки.

Максимальна різниця рівнів 100 мм. Поплавкове реле монтують по виску так, щоб позначка на корпусі приладу збігалася з нормальним рівнем (рис. 1).

Реле РМ-51 при досягненні рідиною верхнього або ниж­нього контрольного рівня виконує одночасно ввімкнення одного і вимкнення другого ртутного контакту. При необ­хідності контролю верхнього і нижнього рівнів у резервуа­рі монтують 2 реле.

3. Призначення, принцип роботи, особливості монтажу електричного регулятора-сигналізатора рівня ЭРСУ-2 (або функціонального аналога).

Прилад ЗРСУ-2 має трипозиційний регулювальний при­стрій і контролює рівні рідин з температурою до 200 °С і тиском 25 кг/см2, що дає можливість застосовувати його як сигналізатор і регулятор рівня в барабанах котлів. Комплект сигналізатора складається з трьох датчиків (елект­родів): аварійного, верхнього і нижнього — і блоку сигна­лізації. Датчик аварійного рівня можна встановити ви­ще датчика верхнього або нижче датчика нижнього рівнів.

Схему блока сигналізації наведено на рис. 1, а схему установки електродів на котлі — на рис. 2. Коли рівень рідини у котлах знаходиться в межах норми, електричні ко­ла нижнього і аварійного датчиків замкнуті. При цьому реле Р1 і РЗ (див. рис. 1) знаходяться під напругою, їх нор­мально відкриті контакти замкнуті: реле Р2 знеструмлене. На лицьовій панелі блока сигналізації загоряється лампоч­ка Л2, яка сигналізує, що нормальний рівень знизився. Реле Р1 розімкнеться, ввімкнеться лампочка ЛІ, яка сиг­налізує про нижній рівень. При дальшому зниженні рівня реле РЗ розімкнеться і спрацює виносна сигналізація через нормально замкнуті контакти реле РЗ. При підвищеному рівні спрацює реле РЗ і ввімкне лампочку ЛЗ, яка сигна­лізує про верхній рівень, при цьому лампочка Л2 ввім­кнеться.

Блок сигналізації ЭРСУ-2 встановлюють на відстані не більше 100 м від датчиків. Датчики монтують у вертикаль­ному положенні, відстань між ними повинна бути не менша 110 мм.

Датчики випускають довжиною 0,1; 0,25; 1,0; 2,0 м. У кон­кретних  випадках довжина датчика визначається контроль­ним рівнем і може бути збільшена приварюванням  стержня з нержавіючої сталі. Схема установки електродів показана-на рис. 2.

Прилади виготовляються заводом на основі заповненого замовником опитувального листа.

Рис.1. Схема електрична принципова  сигналізатора рівня ЭРСУ-2.