Сучасний рівень автоматизації в системах газозабезпечення. Прилади і методи вимірювання температури, страница 18

Витратомір має такі основні вузли:

датчик — турбінний перетворювач витрати газу (рис.1) який монтують безпосередньо на газопроводі перед регуля­торами редукування;

магнітно-індукційний перетворювач швидкості обертан­ня крильчатки ПШК-1, змонтований на корпусі перетворю­вача витрат газу ПВГ. ПШК-1 виготовляється у вибухобезпечному виконанні і може використовуватися у вибухоне­безпечних приміщеннях всіх класів;

електронний блок вимірювання витрат БВВ (рис.2), який має звичайне виконання і повинен розміщуватися за межами вибухонебезпечних приміщень.


Рис.2. Перетворювач ПВГ-400:

а  загальний вигляд; б - улаштування;

 1  - впускний штуцер; 2 - пружина;

З - пробка; 4 - шариковий клапан; 5 - порожнина; 6, 8, 16, 26 - трубки; 7 - гвинтова крильчатка; 9, 21 - втулки; 10, 19 - апарати; 11 - корпус; 12, 15,                      17 - підшипники; 13 - кільця; 14 - внутрішній канал; 18 - приводна криль­чатка;    20 - опора; 22 - металева сітка; 23 - перегородка; 24 - зовнішній ка­нал; 25 – вал.

Витратоміри монтують на горизонтальних ділянках. Мінімальна відстань від місцевих опорів - перед при­ладом 10 умовних діаметрів, після приладу - 5 умовних діаметрів .


Рис.2. Блок вимірювання витрат турбінного лічильника газу.

1-  індикаторна лампа; 2- кнопка контролю; 3 – цифровий індикатор; 5 – живлення.

     Турбінний лічильник газу з умовним діаметром від 50 до 250 мм розрахований на/умовний тиск 6; 16; 25 і 75 кгс/ см2. Верхня межа вимірювань 0—1000; 0—1600; 0—2500; 0—4000 і 0—5000 м3/год.

6. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску.

Схема турбінного лічиль­ника з механічним коректо­ром по температурі і тиску наведена на рис.1.

Газ подається в порожни­ну манометричної пружини 21 по трубці 28 з вентилем 27, а температура газу вво­диться за допомогою герметичної системи термобалону

Рис.1. Пристрій турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску.

1 - термобалон; 2 - корпус; 3 - зубчаста передача; 4 - ковпачок; 5 - коно­їд;             6 - опора; 7, 24 - ролики; 8, 23 - кільця; 9 - капіляр; 10, 22 - стрілки; 11,                21 - пружини; 12, 15, 17, 18 - важелі; 16, 20 - гвинти; 19 - лічильник; 25 - магніт;         26 - турбіна; 27 - вентиль; 28 – трубка

капіляра і манометрична пружини, що являє собою рідинний манометричний термо­метр. Ролики 7 і 24 з коноїдом 5 мають можливість оберта­тися в опорах 6.

Під дією потоку газу турбіна 26 обертається з частотою, пропорційною витраті газу. Це обертання за допомогою зубчастої передачі 3 і магнітних напівмуфт 25 через герме­тичну стінку 4 корпусу 2 передається ролику 24 і далі через кільце 23, коноїду 5, кільце 8 і ролик 7 - вхідному валу механічного лічильника обертів 19.

 У середньому положенні кілець 23 і 8 частота обертання вхідного вала лічильника обертів 19 пропорційна об'ємній витраті газу при розрахункових значеннях тиску газу Р і температури Т у вимірювальному трубопроводі.

Для корекції показань об'ємних лічильників газу при зміні температури і тиску лічильник обладнаний механічним коректором, що має манометричний термометр і маномет­ричну пружину. При зміні температури газу Т у трубопроводі змінюєть­ся тиск рідини в герметичній системі манометричного тер­мометра «термобалон 1-пружина 11», що призводить до зміщення фрикційного кільця 23 вздовж осі ролика 24 за допомогою важелів 12, 14. Зміна тиску газу Р у трубопро­воді, в порожнині манометричної пружини 21 призводить до зміщення фрикційного кільця 8 вздовж осі ролика 7 за допомогою важелів 17, 18, 15 і 13.

Зміщення кільця 23 відносно ролика 24, а кільця 8 від­носно ролика 7 веде до зміни швидкості вхідного вала лі­чильника 19, прямо пропорційно зміні тиску Р в трубопро­воді і обернено пропорційно температурі газу Т. Гвинти 16, 20 служать для регулювання меж вимірювання.

Зовнішній вигляд турбінного лічильника газу з меха­нічним коректором по температурі і тиску показаний на рис. 2.