Сучасний рівень автоматизації в системах газозабезпечення. Прилади і методи вимірювання температури

Страницы работы

Содержание работы

 Лекця 1 Вступ. Мета та задачі дисципліни [1]ст.2-3

1Сучасний рівень автоматизації в системах газозабезпечення

2 Коротка характеристика метрології

Дисципліна „Автоматика і телемеханіка систем газопостачання”

            Всього – 108 годин, , аудиторні - 72, самостійна робота – 36 години

                    На сучасному етапі розвитку економіки важливу роль відіграє базова підготовка спеціалістів. Одним з її важливих елементів є вивчення дисципліни «Автоматика і телемеханіка систем газопостачання». Зумовлено це тим, що при вирішенні задач газопостачання значна увага приділяється питанням безпеки, підвищення техніко-економічних показників, культури праці.

          Для того, щоб зрозуміти, як конкретно працюють автоматичні системи , щоб навчитися їх обслуговувати та ремонтувати, студенти повинні досконало володіти основами цієї дисципліни.

   Мета: засвоєння базових понять з конструкції та роботи систем автоматики об’єктів газопостачання та газовикористання. (… або метою вивчення предмета "Автоматика і телемеханіка систем газо­постачання" є ознайомлення студентів з основами автоматики і телемеха­ніки, стандартизації засобів і методів вимірювань, принципами влашту­вання контрольно-вимірювальних приладів технологічного контролю і метрологічного забезпечення вимірювань, з конкретними приладами пере­дових технологій автоматизації і телемеханізації на підприємствах газово­го господарства.)

          Завдання: застосування теоретичних знань і практичних навичок при роботі з автоматичними приладами та системами; розвиток аналітичного мислення.

Зміст курсу

Вступ

1.

Стандартизація засобів і методів вимірювань

1.1

Метрологічна служба і її завдання,

Забезпечення єдності засобів вимірювань

2.

Контрольно-вимірювальні прилади

2.1

Вимірювання температури

2.2

Вимірювання тиску і розрідження

2.3

Вимірювання витрат газу

2.4

Вимірювання рівня

2.5

Контроль якості і складу газу

3.

Автоматичне регулювання, регулятори

3.1

Основні поняття та визначення

3.2

Регулятори тиску прямої дії

3.3

Регулятори тиску непрямої дії

3.4

Електричні регулятори та виконавчі механізми

4.

Автоматизація газового господарства

4.1

Автоматизація побутових газових установок

4.2

Автоматика котельних установок

4.3

Правила викреслювання функціональних схем

5.

Централізація контролю і управління в газовому господарстві

5.1

Система телемеханізації в газовому господарстві

5.2

Автоматизація систем управління

6.

Приладний контроль газопроводів

6.1

Контроль якості зварних з'єднань та ізоляції

Перелік знань та практичних навичок по закінченню вивчення модуля.

 Модуль 1. Студент повинен:

 - знати: порядок і терміни проведення повірки термометрів, манометрів, витратомірів; температурні шкали, будову скляного термометра типу ТТ; манометричних термометрів Т11Г-СК їх застосування, діапазон температур, точність вимірювання;  будову термопар їх застосування, діапазон температур, точність вимірювання, прилади які входять у комплект вимірювання температури за допомогою термопари; будову термометру опору ТСМ, застосування, діапазон температур, точність вимірювання, прилади які входять у комплект вимірювання температури за допомогою термометра опору;        будову ділатометричного термометра, застосування, діапазон температур, точність вимірювання; прилади безконтактного вимірювання температури, будова, діапазон температур, правила користування подібними приладами; одиниці вимірювання тиску, будову рідинного, пружинного манометрів, діапазон вимірювання тисків, правила відліку значення тиску по шкалі рідинного манометра, точність вимірювання; будову ротаційного лічильника; визначення витрат газу за допомогою діафрагми і дифманометра; принцип вимірювання рівня приладами типу РСУ; пояснити принцип вимірювання рівня за допомогою дифманометра; пояснити принцип вимірювання рівня за допомогою поплавка; принцип роботи газоаналізатора типу СТХ; принцип роботи газоіндикатора УГ-2 правила роботи з газоіндикатором СТХ-5.

вміти: провести монтаж термометра на трубопроводі; провести монтаж манометра на трубопроводі; визначення витрат газу за допомогою ротаційного лічильника з електронним коректором; визначати наявність газу у повітрі за допомогою газоіндикатора.

Модуль 2. Студент повинен:

- знати: роботу газобалонних регуляторів тиску; регулятора РД-32; регулятора РДУК-24 регулятора РДНК-400;

Призначення, принцип дії, настройку запобіжно-запірного клапану типу ПКН. Призначення, принцип дії, настройку запобіжно-скидного клапану типу ПСК
- вміти: провести пуск/зупинку регулятора тиску, запобіжно-запірного клапану.

Похожие материалы

Информация о работе