Сучасний рівень автоматизації в системах газозабезпечення. Прилади і методи вимірювання температури, страница 15

Перед заповненням робочою рідиною прилад промива­ють розчином такого складу: 50—60 г соди і 10 - 50 г мила на 1 л перевареної води підігрітої до 60 - 70. °С. Перед вклю­ченням приладу шкалу встановлюють на нуль і відкрива­ють зрівноважувальний вентиль. Після чого повільно від­кривають один з робочих вентилів, потім відкривають дру­гий робочий вентиль і закривають зрівноважувальний.

 


Під час експлуатації періодично перевіряють нуль шка­ли при закритих робочих і відкритому зрівноважувальному вентилях.

Рис.1.   Зовнішній вигляд дифманометра ДТ-50.

1 – нижня колодка; 2 – шкала; 3 – склянні трубки; 4 – верхня колодка; 5,                10 – штуцери; 6 – вентиль мінусовий; 7 – манометр; 8 – вентиль зрівноважу вальний;

[1]ст.34-50


Лекця 4 Прилади і методи вимірювання витрат газу

1. Будова і принцип роботи масового витратоміра з коливальним коліном, його структурна схема.

2. Принцип вимірювання витрат газу за допомогою діафрагми з сильфон ним дифманометром.

3.Схема монтажна дифманометра – витратоміра, особливості включення/відключення дифманометра.

4. Призначення, принцип дії ротаційного лічильника.

5. Призначення, конструкція, принцип дії турбінного витратоміра ТУРГАС.

6. Призначення, принцип дії турбінного лічильника газу з механічним коректором по температурі і тиску.

7. Методика визначення витрат газу за допомогою пневмометричих трубок.

1. Масові витратоміри, показання яких виражені в кіло­грамах за секунду або в кілограмах за годину і не залежать від температури, тиску, густини і складу газу.

Масовий витратомір рідини і газу з коливальним колі­ном має переваги при вимірюванні нестаціонарних потоків газу з високою точністю. Його застосовують для обліку зрі­дженого газу, що заправляють у балони автомобіля, а та­кож лічильників вуглеводневого конденсату та інших рі­дин з перемінною густиною.

Конструкція масового витратоміра наведена на рис.1, а. Він складається з відрізка труби 17 з двома фланцями 1, 12 на кінцях, розділених на три ізольованих перегородками 13, 15 частин. До частин перегородок, 13, 15, що виступа­ють, приварено основу витратоміра 2. До труби 17 і основи 2 приварено два трубчастих коліна 3, 16 з матеріалу з ма­лим температурним коефіцієнтом модуля пружності. У вер­хній частині трубчастих колін, в місцях переходу труби від прямолінійної зігнутої ділянки, закріплено дві площадки 5,11, на яких змонтовано вузол збудження коливальних ко­лін, який має магніт 8 і котушку 7, котушки 4 і 9 і магніти 6 і 10 лівого і правого вузлів вимірювання взаємного роз­міщення трубчастих колін. Кінці трьох котушок з'єднано провідниками 18, які доходять до вилки 14. Прилад може бути обладнаний і одним коліном.

Стиснутий газ або рідина з масовою витратою  над­ходить через отвір фланця 1 в ділянку труби 17, де розді­ляється на дві частини і по трубчастих колінах 3, ,16 пере­міщується в праву ділянку труби і виходить через отвір фланця 12.

При переміщенні по вертикальних ділянках трубчастих колін при їх коливальному русі (наближенні і віддаленні один від одного) потік зазнає прискорення Коріоліса, яке діє на труби колін з силою пропорційною за другим зако­ном Ньютона, добутку маси і прискорення.

а – первинний перетворювач витрат; б – положення чутливого елемента в різні періоди часу;  к – розрахункова система.

Рис.1. До поняття будови і принципу роботи масового витратоміра з коливальним коліном.

При цьому на ділянках колін, де середовище переміща­ється від основи приладу 2 до площин 5, 11, сили направле­ні проти вектора миттєвої швидкості коливального руху труб колін, а на ділянках -колін, де середовище рухається

від площин 5, 11 до основи 2, сили направлені у бік векто­ра швидкості руху труб колін.

від площин 5, 11 до основи 2, сили направлені у бік векто­ра швидкості руху труб колін.

У такому випадку кожна із труб колін скручується на деякий кут і при коливальному русі проходить ряд позицій, показаних на рис. 1, б.