Сучасний рівень автоматизації в системах газозабезпечення. Прилади і методи вимірювання температури, страница 19

Лічильник змонтовано в корпусі 8, на якому встановлено коректор 3. Газ Р подається в коректор 3 по трубопроводу 4. Термобалон манометричного термометра з'єднаний з ма­нометричною пружиною корекції по температурі капіля­ром 5.

Для вимірювання об'єму газу в робочих умовах є лічи­льник 2. На зовнішньому боці корпусу 8 розміщено масля­ний насос з ручною підкачкою, який служить для подачі масла в опори турбіни. Масло подається по трубопроводу 7.

Рис.2. Зовнішній вигляд турбінного лічильника.

1- насос; 2 - лічильник; 3 - коректор; 4, 7 - трубопроводи; 5 - капіляр; 6 - ручка;

8 – корпус.

Турбінний лічильник газу з умовним діаметром від 50 до 250 мм розрахований на/умовний тиск 6; 16; 25 і 75 кгс/ см2. Верхня межа вимірювань 0—1000; 0—1600; 0—2500; 0—4000 і 0—5000 м3/год.

7. Методика визначення витрат газу за допомогою пневмометричих трубок.

Рис.1. Одинарна напірна трубка.                                         Рис.2. подвійна напірна трубка.

1- напірна трубка;  2 – трубопровід;          1 – вимірювальна трубка; 2 – трубка кріплення;

3 – штуцер; 4 – дифманометр;                     3,4 – під¢єднувальні штуцери;

5 – ущільнювач.

Вимірювання побудовано на зміні середньої швидкості газового потоку з наступним визначенням витрат газу роз­рахунком за формулою:

      Qс – витрата газу в метрах кубічних за секунду;  - середня швидкість газового потоку в метрах за секунду; F – поперечний переріз потоку в метрах квадратних.

Середня швидкість визначається як

де  - густина газу в кілограмах на метр кубічний; Рс – статичний тиск газу в Паска лях; Рп – повний тиск газу в Паскалях.

Повний тиск вимірюють за допомогою трубки вставленої відкритим кінцем назустріч потоку газу, а статичний тиск – через отвір у стінці труби Рис.1. Під- єднавши до обох кінців U – ПОДІБНИЙ МАНОМЕТР, МОЖНА ВИМІРЯТИ РІЗНИЦЮ ПОВНОГО І СТОТИЧНОГО ТИСКІВ ТА ВИЗНАЧИТИ СЕРЕДНЮ ШВИДКІСТЬ ГАЗОВОГО ПОТОКУ. На практиці використовують нормалізовану напірну трубку Рис.2

Рис.3 Розподілення швидкості потоку по перерізу трубопровода.

Вимірювальні трубки 1, 2, в яких є два під'єднувальних штуцера 3 і 4, з'єднані між собою. Кінець вимірювальної трубки 1, виконаний у вигляді напівсфери з каналом, який виходить до штуцера 4. На відстані від кінця вимірювальної трубки виконано кільцевий канал (для вимірювання ста­тичного тиску), який внутрішнім каналом виходить до шту­цера 3.

При визначенні динамічного тиску буде деяка похибка за рахунок вимірювання повного і статичного тисків не в од­ній, а в двох точках потоку, через це вводиться поправоч­ний коефіцієнт Ю, який визначається практичним шляхом .

При вимірюванні витрат газу пневмометричними труб­ками .необхідно враховувати нерівномірність розподілу шви­дкостей потоку по перерізу трубопроводу. Найбільша швид­кість потоку розподіляється по середині перерізу, а біля сті­нок трубопроводу вона значно знижується.

Для отримання середньоарифметичного значення пере­паду тиску потоку газу в трубці вимірювання виконують по­слідовною перестановкою вимірювальної трубки по перерізу трубопроводу, як показано на рис. 3 (І—IV).

[1]ст. 64-70

Лекця 5. Прилади і методи вимірювання рівня.

1. Конструкція, принцип роботи дифманометра-рівноміра з двокамерною посудиною.

2. Призначення, принцип дії поплавкового сигналізатора рівня РП-40 (або функціонального аналога).

3. Призначення, принцип роботи, особливості монтажу електричного регулятора-сигналізатора рівня ЭРСУ-2 (або функціонального аналога).

4. Призначення, будова, принцип дії радіоактивного рівнеміра УР-8 (або функціонального аналога).

5. Призначення, принцип роботи ультразвукового рівнеміра, його функціональна схема

1. При визначенні рівня рідини в барабанах котлів засто­совують двокамерну зрівноважувальну посудину (рис. 1)