Сучасний рівень автоматизації в системах газозабезпечення. Прилади і методи вимірювання температури, страница 14

Мікроманометр ММН є переносним приладом і збері­гається в спеціальному футлярі.

Для різних кутів нахилу трубки на приладі вказані кое­фіцієнти К, які необхідно множити на величину стовпа рі­дини.

Надлишковий тиск визначають за формулами:

                                             

Мікроманометрами вимірюють тиск до 200 мм вод. ст.

Для включення в роботу мікроманометра гвинтами 1 виставляють рівень 13, а потім перевіряють установку ну­льової точки. Різновидом мікроманометра є прилад для ви­мірювання розрідження — тягомір з похилою трубкою (рис. 2).

До скляного блоку 3 припаюють вимірювальну трубку 7 під певним кутом нахилу і закріплюють у металевій ко­робці 6. Спирт заливають через отвір 2. Уздовж вимірюва­льної трубки на колодці установлена шкала 4, проградуйо­вана в одиницях тиску.

Рис.2. Тягомір з нахиленою трубкою.

1 – трубка; 2 – отвір; 3 – скляний балон; 4 – шкала; 5 – рівень; 6- корпус;                7 – вимірювальна трубка; 8 – кінець трубки.

    Шкалу можна зміщати вздовж трубки на невелику довжину і коригувати уста­новку нульової позначки шкали по рівню рідини. Зверху на колодці вста­новлено рівень 5 для конт­ролю положення приладу при установці рівня ріди­ни на нуль і під час вимі­рювання розрідження.

Вільний кінець вимі­рювальної трубки 1 ли­шають відкритим, а кі­нець 8 за допомогою гу­мового шлангу з'єднують з вимірюваним середови­щем. При зворотному під­ключенні тягомір можна використати для вимірю­вання невеликих надлиш­кових тисків.

5. Призначення, конструкція, принцип дії дифманометра кільцевого показую -чого.

Такі прилади використовують як напороміри і тягоміри. Межі перепадів тиску для кільцевих дифманометрів типу ДК (61,78; 98,1; 156,9) 105Па (63, 100, 160 кгс/м2). Основ­на допустима похибка ±1,5 %. Механічні кільцеві дифма­нометри випускаються таких модифікацій: тягомір (напоромір) самописний з електроприводом; тягомір (напоромір) показуючий, тягомір (напоромір) самописний із годинни­ковим механізмом.

Робочою рідиною дифманометра є вода або трансфор­маторне масло (рис.1). Порожнисте кільце 9, встановле­не на призмовій опорі 4, до половини заповнене робочою рі­диною, має у верхній частині перегородку 6, яка розділяє незаповнеиий простір на два відсіки. Якщо тиск в одному відсіку більший чим у другому, то кільце під дією різниш тиску на перегородку 6 відхилиться від початкового поло­ження на такий кут, щоб момент, створений зусиллям на

Рис.1. Принципова схема дифманометра ДК.

1 - шкала; 2 - вантаж; 3 - стрілка; 4 - опо­ра; 5, 7 - лекала;

6 - Перегородка; 8 - гнучкі трубки; 9 - порожнисте кільце;

 10 - стрілочна система важелів.

перегородку, зрівноважується грузилом 2. Кільце кінематично- зв'язане зі стрілкою 3, переміщення якої пропорційно перепаду тиску.

6. Призначення, конструкція, принцип дії дифманометра             двотрубного типу ДТ.

Диференціальні дво­трубні манометри типу ДТ призначені для вимірю­вання витрат неагресивних газів,

рідин і парів шляхом визначення перепадів тиску на вимірювальній діафрагмі або другому звужувальному пристрої. Прилади можна використовувати для вимірюван­ня рівня і тиску цих же середовищ.

Загальний вигляд манометра наведено на рис. 1. На корпусі закріплені верхня 4 та нижня і колодки, які з'єдна­ні між собою скляними трубками 3. Тиск перед діафраг­мою підводиться до плюсового робочого вентиля 9, а тиск і після діафрагми — до мінусового робочого вентиля. На верх­ній колонці розміщено продувальні б та зрівноважувальні8 вентилі і колонка для манометра.

Промисловість випускає дифма­нометри двох модифікацій: ДТ-5 і ДТ-50. Дифманометри з водяним за­повненням ДТ-50 призначені для ви­мірювання різниці тиску газів від 0 до 250 кгс/м2 (2500 Па). Дифманометри ДТ-50 з ртутним заповненням призна­чені для вимірювання різниці тиску, рідин і парів до 700 мм рт. ст. Похибка показань дифманометрів не більше ±2 мм.

При вимірюванні витрат газу, щоб у прилад не потрап­ляв конденсат, його встановлюють вище діафрагми.