Сучасний рівень автоматизації в системах газозабезпечення. Прилади і методи вимірювання температури, страница 23

 Спіралі, вимі­рювальна Р\ і порівнювальна Р2 ввімкнені в електричну схему (рис. 1, б) вимірювального моста Уітсона. Ці спіралі являють собою два плеча КІ і К2 неповністю зрівноваженої мостової схеми, а два інших плеча К3 і К4 — це резистори постійного опору. Якщо через прилад прокачують чисте повітря, то мостова схема зрівноважена. В процесі аналізу горючий компонент згоряє навколо спіралі, її темпера­тура і електричний опір зростають. По діагоналі моста про­тікає струм, пропорційний концентрації компонента. По­казання мілівольтметра переводять в дійсні значення концентрації компонента за таблицею, закріпленою на внут­рішньому боці кришки приладу. Шкала мілівольтметра має дві трикутні реперні точки червоного і чорного кольорів.

Послідовність перевірки сили струму розжарювання. Встановлюють тумблери на «Контроль» і «Предел-П» на­тискують кнопку «Накал» і, не відпускаючи її, за допомогою реостата «Ток» переводять стрілку приладу на другу чорну реперну точку; кнопку «Накал» відпускають, стрілка від­хиляється до нуля, після чого виконують перевірку сили струму розжарювання, тобто кнопку знову натискають, при цьому стрілка повинна зупинитися проти чорної реперної точки.

При відбиранні проби газоповітряної суміші виконують такі операції. Правий тумблер переводять у положення «Предел II», лівий — на «Анализ»; відкривають триходовий

кран, надівають на штуцер «Газ» гумову трубку довжиною 1,5—2,2 м. За допомогою насоса з верхньої зони приміщеня, (10—15 см від стелі) в робочу камеру приладу закачують газоповітряну суміш; натискають кнопку «Накал» знімають показання зі шкали, де зупинилась стрілка; за таблицею визначають концентрацію газу в повітрі приміщення в об'ємних процентах.

3. Призначення, конструкція, принцип дії, робота з   з калориметром для визначення теплоти згоряння газу.

Теплота згоряння - це кількість тепла, що виділяється при повному згорянні 1 м3 газу за нормальних умов. Тепло­ту згоряння визначають калориметрами і вимірюють у кКал/м3 (кДж/м3).

Для газів, які мають в своєму складі кілька видів газу, в тому числі водень і вуглеводень, визначають нижчу і вищу теплоту згоряння.

Нижча теплота згоряння - це кількість тепла, яке ви­діляється при повному згорянні 1 м3 газу без врахування теплоти конденсації водяних парів, що утворились в процесі горіння.

Вища теплота згоряння - це теплота згоряння з вра­хуванням теплоти конденсації водяних парів.

Принцип визначення теплоти згоряння на калориметрі полягає в тому, що тепло, яке виділяється при запалюван­ні безперервного потоку газу, повністю передається безпе­рервному потоку води. Теплоту згоряння газу можна виз­начити з кількості нагрітої води, що протікає через калори­метр, при запалюванні певної кількості газу в одиницю часу за формулою:

                                                           

де Q - теплота згоряння, ккал/м3; G -  кількість води, що протікає за одиницю часу через калориметр, кг; Vоб'єм запалюючого газу, м3; t1— початкова температура води, °С (К); t2 — кінцева температура води, °С (К).

Для  визначення   всіх  необхідних   величин   калориметр монтують, як показано на схемі (рис. 1.). Схема включає:

Рис.1. Газовий калориметр:

1 - заслінка; 2, 5 - крани; 3 - термометр; 4 - посудина; б - штуцер; 7 - калориметр; 8 – газовий пальник; 9 - трубка; 10 - посудина для водії; 11 - вага;                      12 - регулятор тиску; 13 - газовий годинник

калориметр, газовий лічильник, регулятор тиску, ваги з бачком для збирання води і мірний циліндр для збирання конденсату.

В калориметрі використовують інжекційний газовий пальник, який забезпечує повноту спалювання газу при тепловій напрузі 905—1000 ккал/г.

У газових годинниках перевіряють рівень їх заповнен­ня водою.

Регулятор тиску наполовину заповнюють водою, яка ви­користовується в ньому як запірна рідина.