Сучасний рівень автоматизації в системах газозабезпечення. Прилади і методи вимірювання температури, страница 10

окуляра; 6, 11 - корпус телескопа; 7 - вісь труби; 8 - корпус термобатареї; 9 –

термобатарея; 10 - трубка; 12 - оправа об'єктива; 13 - фланець; 14 - лінза; 15 –

діафрагма; 16 - зубчастий вінець діафрагми; 17 – компенсатор.

Телескоп розрахований на роботу при температурі 0— 100 °С. Теплова інерція не перевищує 4с.

Вторинним приладом радіаційних пірометрів є різні мо­дифікації мілівольтметрів або потенціометрів.   [1]ст.117-119

 [1]ст.4-8

Лекця 3 Прилади і методи вимірювання тиску

1. Співвідношення одиниць вимірювання тиску. Типи тисків. 

2. Призначення,  конструкція, поясніть принцип дії пружинного механічного манометра.

3. Призначення, конструкція, принцип роботи манометра з дистанційною передачею показів.

3. Особливості приєднання приладів для вимірювання тиску.

4. Призначення, конструкція, принцип дії Uманометрів, мікроманометра типу ММН.

5. Призначення, конструкція, принцип дії дифманометра кільцевого

показуючого.

6. Призначення, конструкція, принцип дії дифманометра    двотрубного типу ДТ.

1. Вимірюванню тиску газу приділяють особливу увагу при газозабезпеченні міст і населених пунктів. Весь комплекс управління і контролю за транспортуванням та використанням газу здійснюють на основі вимірювання тиску в певних точках.

Робота різних газопальникових пристроїв побудована а подачі до них газу і повітря, величину яких контролють шляхом вимірювання тиску.

Велике значення має контроль розрідження в димових каналах, через які відводяться продукти горіння газу. Ослаблення тяги в димових каналах призводить до неповно-о відводу продуктів горіння з топкових пристроїв приладів і установок, і як результат можливе отруєння обслуовуючого персоналу, а інколи вибух газоповітряної суміші.

Одиниці і методи вимірювання тиску.Тиск - це рівно­мірно розподілена сила, яка діє на поверхню тіла.

Одиницею тиску прийнято вважати одиницю сили, що нормально і рівномірно діє на одиницю площі:

                                                    

                                                                             де Р - тиск;F- сила; S - площа.

Важливою одиницею вимірювання тиску в системі МКГС є технічна атмосфера, що дорівнює, тиску 1 кгс на 1 см2. Те­хнічна атмосфера, позначається ат або кгс/см2.

Також для вимірювання тиску (розрідження) застосо­вують метр водяного стовпа, міліметр водяного стовпа і мі­ліметр ртутного стовпа.

Співвідношення між цими одиницями такі: 1 кгс/см2 = = 735,56 мім рт. ст. (при О °С) = 10 м вод. ст. (при 4 °С) = = 10 000 мм вод. ст. = 10 000 кгс/м2.

В науці, а інколи в техніці за одиницю приймають фізич­ну атмосферу, позначена атм, вона дорівнює тиску стовпа ртуті висотою 760 мм. при О °С.

Співвідношення між технічною і фізичною атмосфера­ми такі:

1 кгс/см2 =0,9678 атм;

1 атм= 1,0332 кгс/см2 = 10 332 мм вод. ст.

У системі СИ основною одиницею вимірювання тиску є паскаль (Па).

Співвідношення паскаля з старими одиницями вимірю­вання тиску такі:

1 мм вод. ст.=9,80665 Па=9,8 Па;

1 мм рт. ст.= 133,322 Па =133,3 Па;

1 кгс/см2 = 98066,5 Па;

1 атм=101 325 Па.

При вимірюванні тиску розрізняють абсолютний, над­лишковий і атмосферний (барометричний) тиск, а також вакуум. Абсолютним назива­ють тиск, який відраховується від абсолютного ну­ля. Цей тиск може бути як вище, так і нижче атмосферного. Надлишковим назива­ють тиск, який відраховують від умовного нуля, за який приймають атмосферний тиск. Тиск нижче барометричного називають вакуумом.

Термін вакуум часто замінюють розрідженням. Прила­ди для вимірювання тиску називають манометрами.

Великий діапазон вимірювальних тисків визначає різ­номанітність систем манометрів, які відрізняються як за принципом дії, так і влаштуванням. Залежно від виду і ве­личини вимірюваного тиску манометри умовно поділяють на такі типи:

· манометри — прилади для вимірювання тиску або різ­ниці тисків;

· барометри — прилади для вимірювання барометрично­го тиску атмосферного повітря;