Сучасний рівень автоматизації в системах газозабезпечення. Прилади і методи вимірювання температури, страница 7

Система цих термометрів заповнюється газами при тис­ку до 29,42-105 Па (ЗО кгс/см2).

Парові манометричні термометри заповнюють хлорис­тим метаном, хлористим етилом, ацетоном, етиловим спир­том, вуглекислотою, фреоном, бензолом і азотом. Термоба­лон на 2/3 об'єму заповнюють рідиною, а решту об'єму — парами з парціальним тиском. Капілярна трубка і пружина повинні бути обов'язково заповнені робочою рідиною. Рі­дина в капілярній трубці і пружина здійснюють лише пере­дачу тиску від парів робочої рідини в термобалоні до пру­жини в приладі. Ці термометри мають нерівномірну тем­пературну шкалу і можуть використовуватися для вимірю­вання-температурно 200 °С (473,16 К).

Манометричні термометри порівняно з ртутним скляним мають переваги: автоматичний запис температури, можли­вість установки показуючого або записуючого приладу на певній відстані від місця вимірювання.

Встановлення і перевірка манометричних термометрів. Для вимірювання температури рідкого, газового або парового середовища монтують термобалон так, щоб забезпечити його хорошу обтічність вимірювальним середовищем, у та­кому випадку термобалон буде швидше і точніше сприйма­ти температуру середовища.

Термобалон рідинних і газових термометрів можна вста­новлювати у будь-якому положенні, а термобалон парових термометрів — тільки у вертикальному або з невеликим нахилом, оскільки парова фаза робочої рідини не повинна потрапляти в капілярну трубку і пружину. У разі, коли ви­мірюване середовище перебуває під великим тиском, термобалон влаштовують у захисних гільзах, заповнених мас­лом або мідними стружками.

Капілярну трубку прокладають у місцях, захищених від механічних пошкоджень і нагрівання сторонніми джерела­ми тепла. При закріпленні трубки на стінах необхідно уни­кати різних згинів, щоб не зменшити поперечного перерізу.

Манометричні термометри перевіряють методом порів­няння його показань з показаннями зразкового термомет­ра у водяному або масляному термостаті по 4—5 рівномір­но розміщених точках шкали і по постійних точках О °С та 100 °С. Термобалон занурюють у термостат з танучим льо­дом. Через 3—5 хв витримки знімають показання із зраз­кового і перевірочного термометрів. Потім термобалон за­нурюють у водяний чи масляний термостат, де підвищують температуру до наступної перевірочної позначки.

Перевірку продовжують таким чином до останньої пере­вірочної позначки, яка відповідає кінцю шкали. На кінце­вій позначці шкали здійснюють п'ятихвилинну витримку, після чого виконують зворотний хід стрілки. Перевірку при зворотній ході провадять на трьох позначках шкали: кін­цевій, одній проміжній і нульовій. Відліки виконують з точ­ністю до 0,2—0,3 ціни поділки шкали приладу.

3. Пояснити призначення, будову термоелектричних перетворювачів температури (термопари). Особливості з¢єднання термопари з вторинним  приладом.

Електровимірювальний прилад з підключеною до нього термопарою називають термоелектричним. Його викорис­товують для вимірювання температур до 1300 °С. Порівня­но з іншими приладами має ряд переваг:

 · велику точність у замірах температур;

·  вимірювання темпера­тури у великому інтервалі їх абсолютних значень;

      · централізувати контроль температури;

· кількох термопар через перемикач до одного вимірювального при­ладу;

· дистанційно виконувати вимірювання температури та автоматично її записувати.

  Кожний провідник має визначену молекулярну будову. За електронною теорією вважають, що різні провідники мають різну кількість «вільних» електронів в одиниці об'є­му, які рухаючись у міжмолекулярному просторі, можуть . за певних умов створювати направлений потік електронів. У різних провідниках напір електронів різний. Таким чином, якщо з'єднати два різнорідних провідника електричного кола, то отримують потік електронів. При цьому електрони будуть сходити з того провідника, де їх «напір» сильніший.

Відомо також, що ступінь нагрітості тіла характеризу­ється швидкістю руху молекул речовини. Чим більше наг­ріто тіло, тим вища у нього швидкість руху молекул, тим швидше електрони переміщаються в міжмолекулярному просторі.