Сучасний рівень автоматизації в системах газозабезпечення. Прилади і методи вимірювання температури, страница 22

1. Призначений для визначення вибухонебезпечних кон­центрацій горючих газів, парів і сумішей у повітрі вироб­ничих приміщень, у тому числі метану, водню, бензолу то­що. Індикатор може експлуатуватися у вибухонебезпечних приміщеннях усіх класів, де можуть створюватися будь-які суміші парів і газів. Індикатори також визначають наяв­ність довибухонебезпечних сумішей парів і газів.

Принцип роботи індикатора ИВП побудований на визначенні теплового ефекту згоряння горючих газів і парів та їх сумішей на каталітично-активнсму оксиді алюмінію, що просочений паладієм (рис. 1). Після натискання кнопки КН напруга з джерела живлення Б через регулювальний опір надходить на вимірювальний міст. Струм живлення вимірювального моста, що складається із резисторів /?3 — —К6 і чутливого елемента К2, підібраний таким чином, щоб частина його, протікаючи через елемент К2, забезпечила розжарювання до температури, при якій згоряє будь-який горючий компонент. Положення потенціометра вибирають так, щоб при зниженні напруги на чутливому елементі, рів­ному 1,1 ± 0,02 В, вимірювальний міст був зрівноважений, транзистор Т служить для обмеження від'ємної ви­хідної напруги з вимірю­вального моста, яке з'яв­ляється в перший момент після вимикання індика­тора і запобігає мілівольт­метр від перенавантаження.

         

Рис.1. До поняття роботи  газоіндикатора ИВП.

а - електрична схема: б - пнев­матична схема; Б батарея;

К - кнопка однополюсного включення; mV- мілівольтметр;

Т - транзи­стор; КІ-К.7  резистори; 1 - фільтр; 2 – вибухозахисний прист­рій;             3 - чутливий елемент; 4 - ка­мера спалювання; 5 - повітряний ежектор; 6 - гумова груша.

В ежекторі (рис. 1, б) за рахунок потоку повітря, що створюється гумовою грушею, виникає розрідження. Су­міш під дією розрідження надходить на вхід індикатора че­рез фільтр повітря, далі через вибухозахисний пристрій в камеру згоряння, а потім через другий вибухозахисний при­стрій — в повітряний ежектор. Для досягнення рівних кон­центрацій горючого компонента в камері згоряння і на вході в індикатор, необхідно провести не менше 10 прокачок гумовою грушею. При наявності в контрольованому середовищі необхідної концентрації горючих компонентів відбувається їх згоряння на каталітично-активному чутли­вому елементі, температура якого збільшується, і вимірю­вальний міст розбалансовується.

Відхилення стрілки мілівольтметра свідчить про наяв­ність у середовищі, що контролюється, довибухонебезпечних концентрацій.

При підготовці до роботи індикатора виконують його зовнішній огляд.

Перед початком вимірювання необхідно: відкрити криш­ку, де зберігається груша, вийняти грушу і закрити криш­ку; виконати 10 прокачувань чистого повітря; натиснути кнопку «Вкл.», при цьому допускається короткочасне від­хилення стрілки вліво від нульової поділки шкали. Відпус­тити кнопку.

Для проведення вимірювань необхідно:

виконати відбір контрольованого середовища (виконати 10 прокачувань грушею);

натиснути кнопку «Вкл.». Відхилення стрілки вимірю­вального приладу в сигнальну зону шкали свідчить про на­явність довибухонебезпечної концентрації. Відпустити кнопку.

2. Призначення, конструкція, принцип дії, робота з  газоіндикатором ПГФ-2М1-И1А (або функціональний аналог).

Прилад складається з вимірювальної і порівнювальної камер, в яких розміщено спіралі з платинового дроту. Порівнювальна камера повністю герметизована, спіраль в ній знаходиться завжди в чистому повітрі. Суміш, що аналізують, закачують у прилад поршневим насосом. Через триходовий кран, впускний клапан, вибухозахисний пристрій вона потрапляє в робочу камеру.

Рис.1. Газоіндикатор ПГФ-2М1-И1А.

а - газова схема; б - електрична схема; 1 – триходовий кран; 2, 5 - клапани;     З, 4 -вибухозахистні пристрої; 6 - насос; 7 - вимірювальна камера; 8 – порівню­вальна камера; RІ, К2 - чутливі елементи; RЗ-R5, R7, R8- резистори з елек­тричним опором, Ом (RЗ, R4-5, R5 - 0,35, R7 -80, R8 - 1000); R6 - резистор;

тА - міліамперметр; Б - батарея