Умови безпеки по обладнанню майданчика для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, страница 9

Для попередження 1 гасіння пожеж на гідромеліоративних об’єктах широко залучається громадськість. На об’єктах при числі працівників 15 чоловік і більше організують добровільні пожежні дружини (ДПД).

ДПД можуть бути загально об’єктними чи дільничними залежно від розмірів об’єкта будівництва і місцевих особливостей. Членами ДПД можуть бути працівники не молодші 18 років. Всі члени ДПД повинні бути застраховані за рахунок підприємства.

1.3. Причини пожеж і вибухів

Пожежею називається безконтрольне горіння поза спеціальним вог­нищем, що наносить матеріальний збиток. Як правило, процес горіння створюють речовини, що мають підвищену пожежну небезпеку. Тривалість пожежі, а також матеріальний збиток залежать від характеру і величи­ни пожежного навантаження, тобто маси горючих і важко-горючих мате­ріалів.

Простір, у якому розвивається пожежа, умовно поділяють на три зони: горіння, теплової дії і задимлення.

Зоною горіння називається частина простору, в якій відбуваю­ться процесії термічного розкладання чи випаровування горючих речовин і матеріалів.

Зона теплової дії примикає до межі зони горіння. У цій части­ні простору проходять процеси теплообміну між поверхнею полум’я і горючими матеріалами, межі зони проходять там, де теплова дія призводять до помітної зміни стану матеріалів, конструкцій і створюються неможливі умови для перебування людей без протитеплового за­хисту.

Зоною задимлення називається частина простору, що межує із зоною горіння і заповнена димовими газами в концентрації, що створює загрозу для життя і здоров’я людей. Ця зона може включати в себе всю зону теплової дії і значно її перевищувати.

Основні причини виникнення пожеж у гідромеліоративних організаціях:

недоліки в будівельних конструкціях, спорудах, плануванні при­міщень, влаштуванні комунікацій;

дефекти обладнання, порушення режиму технологічних процесів та неправильне проведення робіт;

несправність систем живлення і випуску відпрацьованих газів у двигунах внутрішнього згоряння, відсутність іскрогасників на вихлоп­них трубах двигунів;

порушення правил користування відкритим вогнем, особливо побли­зу місць застосування або зберігання горючих або легкозаймистих речо­вин;

відсутність або несправність заземлення цистерн з рідкими нафто­продуктами;        

несправність або відсутність на деяких об’єктах системи блис-кавкозахисту;

необережність персоналу і порушення правил обладнання місць відпочинку, особливо в польових умовах на гідромеліоративних майдан­чиках.

Наслідки пожеж бувають особливо тяжкими, холи вони призводять до вибуху. Вибух може бути не тільки наслідком пожежі, але і його причиною.                

Пожежі і вибухи можуть виникати:

в початковий період експлуатації виробництва - період притирання елементів технологічного обладнання (недоліки в проектній документації, неякісне виконання монтажу тощо);

в основний період експлуатації виробництва (несправність контрольно-вимірювальної апаратури і елементів обладнання, порушення правил безпеки, поганий нагляд, ремонт тощо);

в період так званого "старіння" елементів обладнання (знос деталей, корозія матеріалів і т. ін.).

У гідромеліоративному виробництві в підприємства, які за своєю специфікою не вимагають особливої пожежної безпеки, але з іншого боку, є виробництва з високим ступенем небезпеки, які вимагають дотримання підвищеного режиму. При їх будівництві і експлуатації треба вживати комплекс заходів протипожежної безпеки.

Пожежна безпека - це стан об’єкту, при якому виключається можливість пожежі, а у випадку її виникнення виключається дія на людей небезпечних факторів пожежі і забезпечується захист матері­альних цінностей.

Пожежна безпека забезпечується завдяки створенню системи захо­дів пожежної профілактики і активного пожежного захисту.

Пожежна профілактика - комплекс організаційних заходів і тех­нічних засобів, що спрямовані на запобігання можливого виникнення пожежі чи зменшення її наслідків,

Система активного пожежного захисту - це комплекс організацій­них заходів і технічних засобів по боротьбі з пожежами і запобіган­ню дії на людей небезпечних чинників пожежі, а також обмеження мате­ріальних збитків від неї.