Умови безпеки по обладнанню майданчика для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, страница 20

Ступінь вогнестійкості будівель і споруд визначається межею вогнестійкості основних будівельних конструкцій і межею поширення вогню по цих конструкціях.

Межа   поширення   вогню - це одна з характеристик пожежної не­безпеки будівельних конструкцій. Вона визначається розмірами пошко­дження конструкції від межі зони нагріву до найбільш віддаленої по­шкодженої точки (для вертикальних конструкцій - угору,  для горизонтальних - в кожну сторону).

Класифікація будівель і споруд за ступенем вогнестійкості визна­чається СНиП 2.01.02-85. До І ступеня вогнестійкості відносять будів­лі з несучими і огороджуючими конструкціями з природних чи штучних кам’яних матеріалів, бетону чи залізобетону з використанням листових чи плитних негорючих матеріалів.

До П ступеня - такі самі будівлі, як і до І, але в покрит­тях цих будівель допускається використовувати незахищені стальні кон­струкції з меншою межею вогнестійкості.

До Ш ступеня вогнестійкості відносять такі самі будівлі, як до І і П, тільки для перекриття допускається використовувати дерев’яні конструкції, захищені штукатуркою чи важкогорючими листовими, а також плитними матеріалами. До елементів покриття не пред’являються вимоги за межею вогнестійкості і поширення вогню, але при цьому елементи го­рищного покриття з деревини піддаються вогнезахисній обробці з такою самою межею вогнестійкості, як і для II ступеня.

До Ш а ступеня вогнестійкості належать будівлі переважно з каркас­ною конструктивною схимою; елементи каркасу - із стальних незахищених конструкцій, огороджуючі конструкції - з стальних профільованих лис­тів. чи інших негорючих листових матеріалів з важкогорючим утеплювачем.

До Ш б ступеня вогнестійкості належать будівлі переважно однопо­верхові з каркасною конструктивною схемою, елементи каркасу з суціль­ної чи клеєної деревини, яка підлаталась вогнезахисній обробці, що забезпечує необхідну межу поширення вогню; огороджуючі конструкції - з панелей чи поелемептної збірки, які виконані з використанням дереви­ни чи матеріалів на її основі. Деревину та інші горючі матеріали ого­роджуючих конструкцій піддають вогнезахисній обробці чи захищають від дії вогню і високих температур, щоб забезпечити необхідну межу поширен­ня вогню.

До ІV ступеня вогнестійкості відносять будівлі з несучими і ого­роджуючими конструкціями з суцільної чи клеєної деревини та інших го­рючих чи важкогорючих матеріалів, захищених від дії вогню і високих температур штукатурного чи іншими листовими або плитними матеріалами. До елементів покриття не пред’являються вимоги щодо межі вогнестійкості і поширення вогню. При цьому елементи покриття з деревини підда­ють вогнезахисній обробці.

До ІV а ступеня вогнестійкості відносять будівлі переважно одно­поверхові p каркасною конструктивною схемою; елементи каркасу з сталь­них незахищених конструкцій; огороджуючі конструкції - з стальних профільованих листів чи інших негорючих матеріалів з горючим утеплювачем.

До V ступеня вогнестійкості належать будівлі, до несучих і огородкуючих конструкцій яких не пред’являються вимоги за межами вогнестійкості і поширення   вогню.

Найбільшу межу вогнестійкості в будівлях будь-якого ступеня мають несучі конструкції (стіни, колони) і найменшу - внутрішні сті­ни (перегородки), тому вогнестійкість будівель визначається певним діапазоном: будівлі І ступеня мають вогнестійкість 0,5-2,5 годин, П - 0,25-2; Ш - 0,25-2; Ш а - 0,25-1; ІV - 0,25-0,5; ІV а - 0,25-0,5. Вогнестійкість будівель V ступеня не нормуються.

Коли мінімальна межа вогнестійкості встановлена 0,25 годин, до­пускається використовувати Незахищені стальні конструкції, а у важко-доступних місцях будівництва - зовнішні огородкуючі конструкції з алю­мінієвих листів незалежно від їх фактичної межі вогнестійкості.

У будівлях всіх ступенів вогнестійкості допускається використо­вувати гіпсокартонні листи для облицьовування металічних конструкцій з метою підвищення їх межі вогнестійкості (СНиП 2.01.02-85).

3.3. Вогнезахист будівельних конструкцій