Умови безпеки по обладнанню майданчика для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, страница 11

Рідкі горючі речовини при нагріванні випаровуються, а деякі можуть і окислюватись. Таким чином,, більшість горючих речовин, не­залежно від їх первісного агрегатного стану, при нагріванні перехо­дять у газоподібні продукти, які, стикаючись з повітрям, утворюють горючі суміші. Ці суміші можуть виникати також і в результаті розпи­лювання твердих та рідких речовин. Якщо речовина утворила з повітрям горючу суміш, вона вважається підготовленою до горіння. Такий стан речовини має велику пожежну небезпеку, бо для суміші не потрібне потужне і тривало діюче джерело спалахнення, вона швидко займається навіть від іскри.

Найбільш розповсюдженими джерелами вогню в іскри, що з'являю­ться при несправному електрообладнанні, ударах металевих частин, зварці; теплота, що виникав в результаті тертя; технологічні нагріваючи пристрої; апарати вогневої дії; теплота адіабатичного стиснення; іскрові розряди статичної електрики; перегрівання електричних контак­тів; хімічні реакції, що проходять з виділенням теплоти та ін. Темпе­ратура нагріву цих джерел різна. Так, іскра, що виникла при ударі металевих частин, може мати температуру до 1900 °С, полум’я сірника - близько 800 °С, ведучий барабан стрічкового конвеєра при пробуксовці -до 600 °С, при електричному розряді температура досягає 10000 °С.

При зменшенні концентрації кисню в повітрі інтенсивність горін­ня різко знижується, а при концентрації його в повітрі менше 14% для більшості речовин припиняється.

Горіння буває повним і неповним. При надмірній кількості кисню в повітрі горіння буде повним, а при цьому продуктами горіння будуть діоксид вуглецю, азот, сірчаний ангідрид. При недостатній кількості кисню горіння буде неповним з виділенням таких продуктів, як оксид вуглецю, альдегіди. Для повного горіння горючої речовини необхідна відповідна кількість повітря; для 1 кг деревини - 4,18 м3 , торфу -5,8 м3, пропану - 23,8 м3.

Процес горіння можна уявити собі таким чином. Холодна горюча суміш при введенні теплового імпульсу розігрівається, відбувається інтенсивне окислення горючого середовища киснем і додаткове виді­лення теплота. Це, в свою чергу, призводить до розігріву сусідніх шарів горючої речовини, в яких також проходить Інтенсивна хімічна реакція окислення киснем, що дифундує в вогнище горіння з повітрям.

При такому пошаровому згорянні горючої речовини відбувається пере­міщення зони горіння; швидкість такого переміщення визначав інтен­сивність процесу горіння і в його найважливішою характеристикою. Процес пошарового розігрівання, окислення і згоряння продовжується до тієї пори, поки не вичерпається весь об’єм горючої речовини.

Залежно від швидкості розповсюдження полум’я горіння розпо­діляють на дефлаграційне, яке проходить з дозвуковими швидкостями, і детонацію - із зверхзвуковими швидкостями.

Повільне рівномірне розповсюдження горіння стійке лише у тому випадку, коли воно не супроводжується підвищенням тиску. Коли горін­ня відбувається у замкненому просторі, тоді за рахунок теплопровід­ності газ розширюється, що Призводить до вибуху. Швидкість розповсю­дження полум’я при вибуху досягає сотень метрів в секунду.

Детонація - це горіння, що розповсюджується зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку (тисячі метрів в секунду).

Горючі системи можуть бути хімічно однорідними і неоднорідними, тому горіння їх буває гомогенним і гетерогенним. При гомогенному го­рінні всі реагуючі речовини перебувають в однаковому агрегатному ста­ні - це суміші горючих газів, пари чи пилу з повітрям, в яких рів­номірно перемішані горюча речовина 1 повітря.

Гомогенне горіння, швидкість якого визначається також швидкістю хімічної реакції, називають ще кінетичним, - це горіння заздалегідь підготовленої горючої суміші.

Якщо горюча речовина і окислювач не перемішані між собою, від­бувається гетерогенне або дифузійне горіння. У ньому випадку процес горіння лімітується дифузією кисню в зону полум’я. Це спостерігається годі, коли речовини перебувають в різних агрегатних станах 1 між ними є межа розподілу фаз (рідкі і тверді, горючі речовини). Пожежі пере­важно характеризуються гетерогенним (дифузійним) горінням.