Умови безпеки по обладнанню майданчика для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, страница 4

При перевезенні людей швидкість руху автомашини не повинна пере­вищувати 50 км/год. Перед поворотом швидкість треба знижувати до ве­личини безпечного руху, оскільки при різких поворотах і різкому галь­муванні люди не можуть зберігати рівновагу, а це може призвести до порушення стійкості автомашини.

Розділ 10. БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ ІНЖЕНЕРНО-

ВИШУКУВАЯЬНИХ РОБІТ ДЛЯ ГІДРОМЕЛІОРАТИБНОГО

 БУДІВНИЦТВА

10.1. Заходи безпеки при організації табору

До складу І інженерно-вишукувальних робіт для гідромеліоративного бу­дівництва входять топографо-геодезичні. Інженерно-геологічні, гідрогеологічні і гідрометричні роботи.

Окремі види цих робіт проводяться у специфічних умовах з викорис­танням спеціального, часто нестандартного обладнання, а також особливих прийомів і методів. У зв'язку з цим їх виробництво повинно здійснюватись з урахуванням особливих заходів безпеки, які поряд з загальники, які підбиті в "Правилах безпеки при геологорозвідувальних роботах", інструк­ціях з безпечного проведення окремих видів робіт та інших документах. Для забезпечення продуктивної праці і нормального відпочинку робітників у польових умовах велику роль відіграє правильна організація та­бірної стоянки.                                    

Табір повинен бути розташований на сухому майданчику, захищеному від сильного вітру, поблизу джерела водопостачання. Не рекомендується розташовувати табір у підніжжя крутих і обривистих схилів, на дні ущелин і сухих русел річок. Палатки треба ставити на рівнів площадці в захищеному місці. Не слід розбивати табір серед дерев, оскільки є таких місцях буває більше комарів, мошки, а палатки після дощу просихають повільно. Крім того, ці місця більш пожежонебезпечні. Розташований в таких місцях табір важко знайти при поверненні із маршрутів. Табір краще влаштовувати на околиці лісу чи на великій галявині. Не доз­воляється ставити палатки біля сухих чи завислих дерев, які при силь­ному вітрі можуть впасти. В місцях поширення кліщового енцефаліту не­обхідно уникати стоянок у лісі і на територіях, що поросли чагарниками. Не рекомендується влаштовувати стоянки в поймі, на затоплюваних ост­ровах, косах, низьких берегах, небезпечних обривистих ділянках берега.

В степу і пустелі для табору необхідно вибирати місця захищені від вітру, з невеликим рослинним покривом, що утримує піски від розвіюван­ня, а також місце затінені схилами. Найкраще розбивати табір з підвітряної сторони в балці. Для орієнтиру на підвищеному місці слід постави­ти шест з яскравим прапором.

Влаштування табору необхідно починати не пізніше як за 1,5-2 години до настання темноти, майданчики треба очистити під високої трави, гілок, повалених дерев і каміння, а ями, нори, що в сховищами для га­дюк і гризунів, засипати.

Палатки ставлять на відстані не ближче 3 м одну від одної, міцно закріплюють кілками і окопують канавкою для стоку води. Вхід до па­латки розміщують з підвітряної сторони, враховуючи напрямок переважаю­чих вітрів у даній місцевості. Підлога повинна бути брезентова, повстя­на, а при довгій стоянці - дерев'яна. Рекомендується використовувати палатки яскравих кольорів, щоб вони виділялись на місцевості.

Для захисту від комарів і мошкари палатки забезпечують пологом. Межа табору, за яку забороняється вихід працівників без дозволу, ви­значається керівником польового підрозділу, якщо виявлено, що з не­відомих причин відсутній один з робітників, необхідно організувати йо­го розшук.

При перенесенні табору на інша місце слід зазначити нове місце і точний маршрут пересування до нього, якщо під час перебазування трапиться негоди і (туман, буря, гроза), треба припинити рух і розкину­ти тимчасовий табір, вибравши для цього безпечне місце.

10.2. Заходи безпеки при виконанні вишукувальних робіт

Основна виробнича небезпека, що найчастіше виникає при проведен­ні цього виду робіт, головним чином визначаться природнокліматичними умовами району, як свідчить аналіз травматизму, нещасні випадки на маршрутах найчастіше виникають при пішохідному пересуванні в лісових районах, при переправах у брід через річки та інше. Мають місце ви­падки травмування працівник і в (удари, поранення, переломи кінцівок), що викликані поспішністю при пересуванні крутими, особливо нестій­кими 1 осипаючимися схилами, берегами рік, ділянками буреломного лі­су, великими камінними розсипами та іншими важкопрохідними і небез­печними ділянками.