Умови безпеки по обладнанню майданчика для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, страница 10

Для запобігання пожеж у гідромеліоративних організаціях розроб­ляють організаційні, технічні, режимного характеру, пожежно-евакуаційні, тактико-профілактичні, будівельно-конструктивні та інші захо­ди режимів експлуатації машин і обладнання, за яких повністю виклю­чається можливість виникнення іскор і полум’я при роботі, контакт нагрітих деталей обладнання з горючими матеріалами.

До організаційних заходів належать правильний вибір техноло­гії; недопущення захаращення приміщень і будівельних майданчиків; навчання працівників правилам пожежної безпеки; спеціальне розміщен­ня матеріалів на складах та техніки в гаражах і ремонтних майстернях.

До технічних належать заходи, що стосуються правильного добору і монтажу електрообладнання, систем блискавкозахисту об’єктів і влаш­тування заземлення, іскрогасників тощо.

Заходи режимного характеру - це заборона куріння, запалювання вогню, правильне зберігання промаслених ганчірок, постійний контроль за зберіганням матеріалів, що можуть самозагорятись і т. ін.

Тактико-профілактичні заходи передбачають швидку дію пожежних команд, забезпечення об’єктів первинними засобами вогнегасіння, а також підтримування постійно в справному стані водопровідної систе­ми тощо.

Заходів будівельно-конструктивного характеру вживають в про­цесі проектування і будівництва споруд, створення протипожежних конструкцій будівель, а також при конструюванні машин і обладнан­ня.

Розділ 2. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСІВ ГОРІННЯ

2.1. Процес горіння

Багато процесів в природі, техніці і повсякденному житті від­буваються у вигляді екзотермічних реакцій, що супроводжуються виді­ленням теплоти. При процесах окислення завжди виділяється теплота, але не кожне окислення можна назвати горінням.

Теорію окислення в кінці XIX ст. розробив академік А.М.Бах. Він пояснив, що пронеси окислення самочинно відбуваються у природних умовах. Академік М.М. Семенов науково обґрунтував дію каталізаторів і антиокислювачів в процесі окислення, ва що йому в 1956 р. була присвоєна Нобелівська премія.

Згідно з теорією М.М.Семенова горіння можна уявити як ланцюгову реакцію самозаймання. При нагріванні горючої речовини її молекули легко вступають до реакції в киснем повітря. При цьому виникають ак­тивні центри, які створюють нові активні центри, тобто проходить лан­цюгова реакція, яка залежно від роду горючої речовини, кількості кисню та інших чинників обумовлює швидкість процесів горіння.

Горіння - це складний фізико-хімічний процес, що супроводжується виділенням теплоти і випромінюванням світла.

За звичайних умов процес горіння характеризується як з’єднання горючої речовини з киснем, що перебуває у вільному стані в повітрі чи в хімічно зв’язному стані в різних хімічних сполуках. Але відомо, що деякі речовини, наприклад, стиснений ацетилен, хлористий азот, озон і деякі інші можуть вибухати і без кисню з утворенням теплоти і полу­м'я. Отже, горіння може бути результатом не тільки реакції з’єднання, але і реакції розкладу речовин. Водень і деякі метали можуть горіти в атмосфері хлору, мідь - в парах сірки, магній в двооксиді вуглецю. Найбільш небезпечне є горіння, що виникає при окисленні горючої речовини киснем повітря.

Для процесу горіння за звичайних умов потрібні три компоненти -речовина, що здатна горіти, джерело вогню з певною здатністю надати необхідну енергію горіння і певна кількість окислювача. Окислювачем є кисень. Найбільш бурхливо відбуваються процеси горіння в чистому кисні. Але окислювачем можуть бути киснеутримуючі речовини, такі як марганцевокислий калій КМn2О4, селітри KNO3, NaNO3; азотна кислотка НNO3.

Горючі речовини перебувають у трьох агрегатних станах: рідкому, твердому і газоподібному. Тверді горючі речовини, залежно від їх складу й будови, поводяться при нагріванні по-різному. Деякі з них, наприклад, сірка, стеарин, каучук, плавляться і випаровуються. Інші (дерево, торф, кам’яне вугілля, папір) розкладаються і утворюють газоподібні продукти та твердий залишок.