Умови безпеки по обладнанню майданчика для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, страница 19

Горючі (спалимі) матеріали це такі, які під дією вогню або ви­сокої температури спалахують, тліють або обвуглюються і продовжують горіти, тліти або обвуглюватися після видалення джерела загоряння. До спалимих належать усі органічні матеріали, що не відповідають вимогам, яким відповідають вамкоспалим1 і неспалимі матеріали; це деревина, лінолеум, повсть, пробкові плити, солом’яні матеріали тощо.

Температура тління - температура речовини, за якої відбувається різке збільшення швидкості екзотермічних реакцій окислення, що закін­чуються виникненням тління.

Дані про температуру тління використовують при експертизах причин пожеж, при виборі вибухозахищеного електрообладнання і розроб­ці заходів для забезпечення пожежної безпеки технологічних процесів відповідно до вимог ДЕСТ 12.1.004-85,

Випробовування на визначення горючості будівельних матеріалів проводиться за ДЕСТ 12,1.004-84 на приладі "вогнева труба" при дії полум’я газової горілки (1000...1100 °С). Максимальний час запалюван­ня зразка полум’ям горілки не повинен, перевищувати 2 хвилини. Випро­бовування проводиться на шести зразках довжиною 150 мм, шириною 35 мм і товщиною 10 мм. Після випробовування визначають втрату маси в про­центах.

Матеріал відносять до спалимого, якщо він втратив у масі понад 20%, і важкоспалимого - при втраті у масі менше за 20%. Коли втрата маси дорівнює нулю, матеріал вважають неопалимим.

Горючість матеріалів можна встановити ще калориметричним ме­тодом, який полягає у визначенні відношення кількості теплоти, що ви­діляється підпаленим взірцем, до кількості теплоти, яку виділяє дже­рело підпалювання.

3.2. Вогнестійкість будівельних конструкцій

Міцність і пожежна безпека будівель і споруд залежать від якості матеріалу, з якого виготовлені будівельні конструкції. Під час пожежі на конструкцію крім статичного чи динамічного навантаження діють ще високі температури. В результаті цього вони можуть деформу­ватися, прогріватися до високих температур чи руйнуватися, а умови розвитку пожежі в спорудах визначаються вогнестійкістю конструкцій.

Вогнестійкість - це здатність будівельних конструкцій збері­гати свої робочі функції під дією високих температур. Критерієм вогнестійкості будівельних конструкцій в межа вогнестійкості. Це час, після якого будівельна конструкція втрачає свої несучі або огороджуючі здатності. Втрата несучості будівельної конструкції оз­начав її обвалення, а втрата огороджуючої здатності - прогрівання конструкції під час пожежі до температури, коли при її підвищенні можливий спалах речовин у сусідніх приміщеннях або поява тріщин, через які продукти горіння можуть проникнути в сусідні приміщення.

Для всіх будівельних конструкцій межа вогнестійкості встанов­люється експериментальним чи розрахунковим шляхом.

Будівельні конструкції випробовують в натуральну величину у вертикальних чи горизонтальних печах, що працюють на рідкому паливі чи на газі. При цьому створюються умови, близькі до таких, що виника­ють під час пожежі, коли на конструкцію діють такі руйнівні фактори, як висока температура, різкі коливання температур від дії води на роз­жарену поверхню при гасінні пожежі та ін. Межа вогнестійкості визна­чається як середнє арифметичне при випробовуванні не менш як 2 кон­струкцій.

Граничним прогрівом конструкцій вважається підвищення температу­ри на необігріваємій поверхні в середньому більш як на 140 °С чи в будь-якій точці поверхні більш як на 190 °С, порівняно з температурою конструкції до випробовування, чи більш як на 220 °С незалежно від температури конструкції до випробовування.

Виробничі споруди повинні бути міцними не тільки за умов їх нормальної експлуатації, а й за умов пожежі. Пожежна безпека споруд забезпечується правильним добором основних будівельних конструкцій з необхідною межею вогнестійкості.

До основних будівельних конструкцій належать зовнішні та внут­рішні несучі стіни (перегородки), колони, балки, плити, настили тощо. Для деяких конструкцій, таких як зовнішні стіни, перекриття, балки, ферми, колони, вогнестійкість визначається тільки за втратою несучої вдатності.