Умови безпеки по обладнанню майданчика для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, страница 8

Органи ДПН проводять роботу по запобіганню пожеж І забезпеченню пожежної безпеки на об’єктах, що будуються, реконструюються чи екс­плуатуються, здійснюють контроль за виконанням пожежно-профілактичних заходів і вимог пожежної безпеки будівельними організаціями при будів­ництві і реконструкції об’єктів народного господарства. ДПН бере участь у робочих і державних комісіях по прийому в експлуатацію закін­чених будівельних об’єктів.

Пожежно-технічний огляд новобудов та інших об’єктів органами ДПН проводиться в будь-який час у присутності представників адміні­страції цих об’єктів. Під час огляду перевіряється виконання правил пожежної безпеки, наявність засобів пожежегасіння і пожежної сигна­лізації. При наявності недоліків дають письмові вказівки про усунен­ня пожежної небезпеки. Вони є обов’язковими для виконання.

Органи ДПН кають право частково чи повністю зупинити будів­ництво об’єкта, окремої виробничої дільниці чи агрегату, а також за­бороняти експлуатацію будівлі, споруди, окремого приміщення, якщо порушуються правила пожежної безпеки. За порушення правил пожежної безпеки, за виникнення пожеж ДПН має право притягати до адміністра­тивної, матеріальної або кримінальної відповідальності винних поса­дових осіб.

Відповідальність за прийняття протипожежних заходів в організа­ціях покладається персонально на їх керівників без права передовіряти цю відповідальність іншим, підлеглим їм особам. Вони здійснюють загаль­на керівництво роботою в галузі пожежної безпеки підприємств і орга­нізацій.

Керівник організації призначає наказом відповідальних за по­жежну безпеку на кожній дільниці осіб, які повинні встановити на вві­рених їм дільницях необхідний протипожежний режим; організувати навчання всіх підлеглих їм працівників правилам пожежної безпеки, забезпечити плакатами та інструкціями всі робочі місця.

Керівник підприємства наказом призначав персональний оклад пожежно-технічної комісії (ПГК). Відповідно до вимог Правил пожежної безпеки при виконанні будівельно-монтажних робіт (ППБ-05-86) головою ПТК призначається головних інженер, а її членами - головні спеціаліс­ти (головний механік, головний енергетик, головний технолог, інженер з охорони праці та ін.). У профілактичній роботі ПТК повинна підтримує вати постійний зв’язок з місцевими органами ДПН.

Основні функції ПТК полягають у виявленні недоліків і порушень в процесі будівництва, які можуть призвести до виникнення пожежі, ви­буху чи аварії, і розробленні заходів щодо усунення цих порушень і недоліків.

ПТК не рідше 2-4 раз і в на рік зобов’язана проводити детальний огляд усіх будівельних майданчиків, будівель та інших приміщень. Вона бере активну участь у розробці інструкцій, правил пожежної без­пеки для об’єктів будівництва, проводить конференції. Всі протипожеж­ні заходи, які намічав ПТК до виконання, оформляються актом і підлягають виконанню в установлений отрок.

Протипожежні заходи за характером поділяються на кілька видів: заходи режимного характеру, що не вимагають для виконання спеціальних асигнувань і виконуються при повсякденній роботі підприємства, заходи, які здійснюються за рахунок поточних витрат підприємства, а також такі, що вимагають для здійснення спеціальних асигнувань, які затверджуються вищестоящою організацією.

Кожна робота по запланованим заходам буде вважатись виконаною лише тоді, коди вона прийнята комісією.

Кожна пожежа чи загоряння повинні бути розслідувані незалежно від розміру матеріальних втрат. Однією з основних задач розслідування пожеж є визначення причин виникнення їх і вжиття заходів щодо запо­бігання подібних явищ.

Акт складається на всі без винятку пожежі, які мали місце на підприємстві, в житлових чи громадських будівлях. Акт складав керів­ник пожежегасіння і  представник ДПН за участю представника ПТК. Оформ­лений акт через добу надсилають до УПО МВД, а один екземпляр залиша­ється на підприємстві.

Порушники правил пожежної безпеки, якщо порушення мали тяжкі наслідки, притягаються до кримінальної відповідальності згідно з Кри­мінальним кодексом, наказуються виправними роботами строком до 2 ро­ків, а якщо мали місце і людські жертви, - позбавленням волі до 8 ро­ків.