Умови безпеки по обладнанню майданчика для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, страница 5

Виробничий травматизм на пошуково-зйомних роботах обумовлений, як правило, причинами організаційного характеру. Від правильної організації робіт залежить особиста безпека робітників і якісне проведення робіт.

В процесі проведення польових робіт у людей виникає високе пси­хофізіологічне навантаження і почуття особистої небезпека, що дуже часто трапляється в складних природних умовах. Роботи виконуються без належного відпочинку, що може призвести до виникнення нещасних ви­падків. Тому при відборі працівників на польові роботи треба зважати на професійні і психофізіологічні особливості характеру.

Перед початком польових робіт всі працівники повинні бути проінструктовані керівником про особливості району, про необхідність до­тримання відповідних заходів безпеки. Необхідний для проведення робіт вантаж розподіляється між працівниками з урахуванням фізичних мож­ливостей кожного. Гострі і колючі інструменти треба переносите у чохлах.

Польові роботи треба виконувати виключно в світлий час і закін­чувати до настання темноти, тільки в хорошу погоду. В сильний дощ, ураган, густий туман необхідно укритись в безпечному місці. Продовжу­вати роботу можна лише після припинення негоди.

Одяг і взуття для праці у польових умовах добирається зручним і теплим, щоб забезпечити захист від застуди, теплових 1 сонячних ударів.

Вві працівника в польових умовах повинні володіти на практиці при­йомами і способами орієнтування на місцевості за допомогою карга, ком­паса, а без них враховувати природні і штучні орієнтири на місцевості. Орієнтирами на місцевості можуть бути річка, озеро, водорозділ, яри, дороги, лінії електропередач і зв'язку, трангуляційні пункти тощо.

10.3. Загальні вимога безпека при гідрогеологічних роботах

При проведенні гідрогеологічних та інженерно-геологічних вишукувань виконуються різноманітні роботи (відкачка скважин, визначення складу підземних і поверхневих вод, обладнання містків, спостереження на рі­ках і т. ін.).

У зв'язку з цим  виникають численні причини, що витикають ви­робничий травматизм і захворювання працівників. Заходи безпеки, які треба виконувати для безпечного проведення більшості цих робіт, опи­сані раніше у відповідних розділах.

Але оскільки при гідрогеологічних та інженерно-геологічних вишкуваннях проводяться роботи у специфічних умовах з використанням спеціального обладнання і приладів, необхідно розробляти і здійснювати деякі спеціальні заходи безпеки.

При виконанні дослідних робіт у зонах підпору і підтоплення, бу­рінні скважин, вивченні фізико-механічних властивостей ґрунтів та ін­ших видів гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень вироб­ничий травматизм і професійні захворювання    виникають а таких при­чин: відсутність проектів на виконання робіт, а також інструкція по безпечному виконанню окремих виробничих процесів і операцій; виробництво робіт з порушенням технології і правил експлуатації обладнання; використання обладнання не за призначенням внаслідок аварій і непе­редбачених природних явищ.

Щоб запобігти виробничому травматизму і захворюванням при вико­нанні гідрогеологічних і Інженерно-геологічних робіт необхідно:

згідно з видом робіт до початку вишукувань розробити і затвердите проекти їх виробництва, де визначити основні заходи техніки безпеки і виробничої санітарії з урахуванням природних, організаційно-технологіч­них та інших чинників;

заходи з техніки безпеки розробити на підставі детального вивчення умов проведення робіт, можливих причин нещасних випадків, особливо у районах, що характеризуються підвищеною небезпекою;

роботи виконувати відповідно до прийнятої у проекті технології, ма­шини і механізми експлуатувати за правилами технічної експлуатації, при цьому своєчасно проводити випробування, технічний огляд, поточний і капітальний ремонти обладнання;

точно визначити межі небезпечної зони в вжити заходів, щоб за­побігти перебуванню людей в її межах під час роботи обладнання;

всі особи, що зайняті на роботах з використанням плав засобі в, слід забезпечити індивідуальними засобами рятування;