Концептуальні основи формування бізнес-процесів. РБП – інноваційний напрям розвитку сучасного менеджменту. Методи опису та моделювання бізнес-процесів. Трудові функції персоналу при впроваджені реінжинірингу бізнес-процесів. Методика проведення реінжинірингу, страница 6

Однак, це не можна сприймати абсолютно, оскільки у такому підході можна  виявити  і  декілька істотних недоліків.

По-перше, при методі "чистого аркушу" необхідно заново винаходити існуючі бізнес - процеси, що за своєю суттю вже є настільки ефективними, що не можуть бути на сьогоднішній день реалізовані кращим способом.

По-друге, метод, який вимагає повного перепроектування існуючих бізнес - процесів, потребує величезних творчих зусиль і  неординарних розумових здібностей, для того, щоб з'єднати разом роз'єднані до цього об'єкти й ідеї. З цього випливає, що цей підхід вимагає великих витрат часу, а також матеріальних ресурсів на залучення висококваліфікованих менеджерів чи консультантів. Використання ж цього методу для проведення великомасштабного реінжинірингу бізнес-процесів у межах усього підприємства вважається недоцільним і дорогим.

"Реінжиніринг бізнес-процесів - це створення досконало нових і більш ефективних бізнес-процесів, не враховуючи того, що було раніше. РБП використовує значну кількість інструментів і методів усередині звичайної структури, але його фокус насамперед спрямований на об'єднання функцій на макроорганізаційному рівні. Це означає, що субпроцеси можуть утримуватися в рамках однієї функції або підрозділу, і до них теж можна застосувати РБП".

Намагання розділити реінжиніринг на кілька підходів або рівні суперечить класичному розумінню цієї концепції. Реінжиніринг не можна ототожнювати з поступовими покращеннями, що було притаманне, наприклад, системі поліпшення якості. Управління якістю намагається поліпшити існуючі процеси, тоді як реінжиніринг замінює існуючі процеси новими. В цьому і міститься головна його суть.

2.2. Принципи побудови  та переваги реінжинірингу бізнес-процесів

Для практичного застосування положень теорії реінжинірингу бізнес-процесів необхідно уточнити його змістовну частину, конкретизувати його складові, принципи побудови і переваги застосування на практиці.

Вперше термін «реінжиніринг бізнес-процесів» (від англ. Business process reengineering, BPR) був введений М.Хаммером, який визначає цей вид діяльності як «фундаментальне перепроектувало бізнес-процесів компаній для досягнення корінних поліпшень в основних актуальних показниках їх діяльності: вартість, якість, послуги і темпи»

М.Хаммер розглядає BPR як революцію в бізнесі, яка знаменує відхід від базових принципів побудови підприємств і перетворює конструювання бізнесу на інженерну діяльність. Можливість такої революції обумовлена, в першу чергу, новітніми досягненнями в області інформаційних технологій, фахівці якої починають грати провідну роль в конструюванні бізнесу.

BPR є напрямом, що виник на межі двох різних сфер діяльності, - управління (менеджменту) і інформатизації. Саме тому реінжиніринг вимагає нових специфічних засобів представлення і обробки проблемної інформації, зрозумілих як менеджерам, так і розробникам інформаційних систем. Подібні засоби вимагають інтеграції ключових досягнень інформаційних технологій і створення відповідних інструментальних засобів підтримки реінжинірингу.

Однією з основних особливостей BPR є орієнтація реінжинірингу не на функції, а на процеси. Причому зі всіх концепцій менеджменту, заснованих на процесах, BPR розглядається як найбільш ефективна, революційність якої обумовлена сучасним станом інформаційних технологій.

Реінжиніринг бізнес-процесів орієнтований на корінну перебудову всієї діяльності підприємства, а не на часткові зміни в тій чи іншій сфері управління.

Як уже відзначалося вище, ключові поняття цієї концепції включають у себе наступні характеристики змін у побудові компанії: фундаментальність, суттєвість змін, радикальність і орієнтація на процесний підхід (див.рис.2.1)

Рисунок 2.1 – Ключові поняття концепції реінжинірингу

Розглянемо сутність та особливості цих ключових понять.

Фундаментальність. Реінжиніринг бізнес-процесів вимагає від підприємства переосмислення основ свого існування. Мета реінжинірингу – відкинути все непотрібне, зайве, неефективне і концентруватися на тому, як зробити те ж саме найкращим  чином.