Концептуальні основи формування бізнес-процесів. РБП – інноваційний напрям розвитку сучасного менеджменту. Методи опису та моделювання бізнес-процесів. Трудові функції персоналу при впроваджені реінжинірингу бізнес-процесів. Методика проведення реінжинірингу, страница 30

Сценарій 4 – за тривалістю коротший ніж попередній, тому що неукомплектованість документації виявляється на етапі формування комплекту для сертифікації. В результаті тільки одна функція повторюється два рази ( формування комплекту для сертифікації). Затримку викликає тривале отримання недостатніх документів від постачальника. В результаті тривалість цього варіанту процесу  збільшується до 12 діб. Послідовність функцій для цього сценарію наступна: «Формування комплекту для сертифікації» - «Запит документів, яких недостатньо у постачальника» - «Відправлення недостатньої документації» - «Відправлення відсутніх документів» - «Формування комплекту для сертифікації» - «Доставка комплекту в Центр сертифікації» - «Контроль якості. Прийняття рішення про видачу сертифікату» - «Доставка результатів сертифікації» - «Інформування відділу продажу про отримання Сертифікату».

Література: основна [1; 3; 4; 10], додаткова [5; 8; 11].

ГЛОСАРІЙ

Бізнес-система – це пов’язана множина бізнес-процесів, кінцевою метою якої є випуск продукції. Під продукцією розуміють товари, послуги і документи.

Бізнес-процес – горизонтальна ієрархія внутрішніх і залежних між собою функціональних дій, кінцевою метою яких є випуск продукції або окремих її компонентів.

Ділова процедура – функція, завдання, ланцюг подій, що відбуваються протягом певного проміжку часу і володіють пізнавальним результатом.

Допоміжні процеси – це процеси: управління ( планування, облік, аналіз); створення інфраструктури управління та бізнесу ( інформаційне забезпечення, системи якості, виробничих систем); розроблення нових продуктів та послуг.

Межі процесу – події, які розпочинають та завершають процес.

Декомпозиція – прийом, який дозволяє представити складну систему у вигляді декількох більш простих взаємопов’язаних, складових систем.

Інтерфейс – взаємодія між двома сусідніми операціями.

Виконавці (учасники процесу) – співробітники, які задіяні в процесі, включно зовнішні сумісники та ті, які не входять до штату підприємства.

Основні процеси – це процеси в результаті яких створюється додаткова вартість ( нова якість), які крос функціональні, в рамках яких взаємодіють як з клієнтами, так і з споживачами – постачання, виробництво, збут, логістика.

Процес – послідовність виконання функцій (робіт, операцій), спрямованих на створення результату, як цінності для споживача.

Ресурси – споживані в процесі предмети праці та використовувані в процесі засоби праці.

Роль – відособлена група обов’язків, які може виконувати співробітник в процесі, що має на увазі визначені права.

Система управління документами (СУД) – сукупність програмних, технічних засобів, регламентів, правил, людських ресурсів та організаційних заходів, які забезпечують ефективне використання документів.

Подія – факт отримання інформаційним об’єктом, який пов’язаний з бізнес-процесом, статусу, який управляє та впливає на подальше виконання бізнес-процесу. Події перемикають функції, тобто передають управління від однієї функції до іншої, вони також можуть бути результатом виконання  функцій. На відмінну від функцій, які мають невизначену тривалість, події відбуваються вмить.

Функція – це предметно-орієнтоване завдання чи дія, яке виконується над об’єктом, в результаті яких досягається одна або декілька цілей діяльності компанії.

АВС – метод поопераційного обліку витрат.

АВМ (activity based management) – управління, яке орієнтоване на дію. Розвиток методу АВС.

ARIS - проектування інтегрованих інформаційних систем (Architecture of Integrated Information Systems) - германська технологія описання підприємства , яка розроблена професором Шевером (компанія  IDS Scheer AG)/

ARIS Toolset – середовище моделювання підприємства, яка підтримує методологію ARIS.