Концептуальні основи формування бізнес-процесів. РБП – інноваційний напрям розвитку сучасного менеджменту. Методи опису та моделювання бізнес-процесів. Трудові функції персоналу при впроваджені реінжинірингу бізнес-процесів. Методика проведення реінжинірингу, страница 14

4. Формулювання технічного завдання для  наступної комп'ютеризації. Тут треба точно представити кожен процес: ресурси, документи, виконавців, дії.

При моделюванні бізнес-процесів бажано дотримуватися трьох базових принципів моделювання, які були сформульовані та є обов’язковими в методології IDEF.

Принцип функціональної декомпозиції представляє модельну  інтерпретацію тієї практичної ситуації, що будь-яку дію (тим більше таку складну, як бізнес - процес) може бути розбито (декомпозовано) на більш прості операції (дії, бізнес - функції). Інакше кажучи, функція може бути представлена як сукупність елементарних функцій. Графічно, при використанні програмних засобів, принцип декомпозиції – це  можливість розглянути функціональний блок як би із середини або по-іншому, навести «збільшувальне скло» для детального вивчення складу функції, представленої на більш  високому рівні одним блоком.

Принцип контекстної діаграми. Моделювання розпочинається з побудови діаграми, на якій система (об'єкт моделювання) представлена одним єдиним блоком. Усі потоки на даній діаграмі вважаються ззовні стосовно об'єкта моделювання. Подібний принцип повинний бути застосований і при побудові будь-якого функціонального блоку усередині діаграми будь-якого рівня. Тим більше якщо даний блок призначений для подальшої функціональної деталізації (декомпозиції).

Принципи обмеження складності передбачає, насамперед:

- обмеження кількості блоків на одній діаграмі трьома-шістьма;

- обмеження кількості інтерфейсних дуг, що входять (вихідних) до однієї сторони блоку, чотирма. Для проведення якісного, повного і точного моделювання бізнес-процесів застосовуються спеціальні засоби мови (нотації). Кожний з цих засобів орієнтований на певну комп’ютерну підтримку своїх функцій.

3.3. Засоби моделювання бізнес-процесів

«Методологія IDEF()  (Icam DEFinition)» підмножина методології структурного системного аналізу SADT (Structured Analysis and Design Technique), яка призначена для проектування структури бізнес-процесів, а саме – для формалізації графічного представлення моделі бізнес – процесів.

В основу нотації та методології IDEF() покладено графічне відображення бізнес-процесів у вигляді блоків.

Об'єктами перетворення для бізнес-процесів можуть бути різні види ресурсів підприємства: матеріальні (сировина, комплектуючі, продукція тощо), фінансові, інформаційні, при чому припускається одночасний опис матеріальних або фінансових потоків та пов'язаних з ними інформаційних потоків.

Одним з суттєвих моментів опису процесів за допомогою методології IDEFO є точна специфікація типів зв'язків між функціями:

-  комунікаційна, за якою однакові функції використовують ті ж самі вхідні дані та/або виготовляють ті ж самі вихідні дані;

-  послідовна, за якою вихідні  дані однієї функції служать вхідними даними для іншої;

-  функціональна, за якою відображається повна залежність однієї функції  від іншої (наприклад, управління в ході рішення загального завдання)

1.  «Методологія ARIS» («Архітектура  інтегрованих інформаційних систем»)

ARIS не накладає жорстких обмежень на послідовність опису різних аспектів діяльності підприємства і забезпечує розроблення наступних питань: які цілі стоять перед підприємством та які функції є необхідними для їхнього досягнення; яка є наявна інформаційна підтримка; яка існує організаційна структура та які всередині неї взаємозв'язки; за яких умов виконуються ті або інші функції, хто і якою мірою відповідає за їхнє виконання і яка інформація при цьому використовується; скільки реально коштує виконання цих функцій або скільки це може коштувати в майбутньому.

Програмні продукти ARIS дозволяють автоматизувати формулювання посадових інструкцій, які можуть генеруватися прямо під час розробки бізнес-процесів і містять тільки посадові вимоги, дійсно необхідні на тому або іншому робочому місці. Ці вимоги представляються не тільки в текстовій, але й у графічній формі - у вигляді фрагменту бізнес-процесу, до якого відноситься співробітник. Таке поле посадових інструкцій, база знань про компанію, дозволяє старим співробітникам краще зрозуміти своє місце в компанії, а новим - швидше включитися у роботу.