Концептуальні основи формування бізнес-процесів. РБП – інноваційний напрям розвитку сучасного менеджменту. Методи опису та моделювання бізнес-процесів. Трудові функції персоналу при впроваджені реінжинірингу бізнес-процесів. Методика проведення реінжинірингу, страница 20

Визначимо основні вимоги до моделювання як елементу реінжинірингу. Створення як ідеальної, так і реальної моделей повинне включати кілька рівнів: узагальнена модель, стратегічна модель, організаційно-функціональна модель, функціонально-технологічна модель, процесно-рольова модель, фінансова модель, модель структур даних.

Правильний підхід до побудови узагальненої моделі підприємства передбачає: забезпечення єдності «горизонтального» і «вертикального» опису підприємства; сполучення якісного і кількісного підходу; опис не тільки існуючого бізнесу, але і його віртуального можливого майбутнього через відображення в документах.

Стратегічна модель ставить у відповідність цілям підприємства набір відповідних стратегій (способів їхнього досягнення). Обрані стратегії надалі визначають наповнення основних класифікаторів (продукти, функції, ресурси, процеси), використовуваних при побудові бізнес-моделі підприємства.

Організаційно-функціональна модель закріплює за структурними ланками підприємства відповідальність за представлення на ринку продуктів і виконання відповідних функцій управління і забезпечення. Побудова цієї моделі є обов’язковою початковою умовою.

Функціонально-технологічна модель описує бізнес-процеси у вигляді тимчасової послідовності простих операцій, що перетворюють матеріальні й інформаційні потоки. Ця модель детально розкриває технологію виконання бізнес-процесу , описує необхідні вхідні і вихідні форми документів, а також задає регламенти виконання операцій.

Процесно-рольова модель закріпляє за кожною операцією бізнес-процесу персонального виконавця. При цьому уточнюється виконане рішення (при побудові організаційно-функціональної моделі) закріплення бізнес-функцій за персоналом.

Фінансова модель являє собою систему основних бюджетів підприємства (операційні бюджети, бюджет руху грошових коштів, бюджет доходів і витрат, бюджет по балансовому листі) з врахуванням бюджетів процесів управління, або накладних витрат, що відповідають розробленої організаційно-функціональної моделі.

Модель структур даних задає формати опису об’єктів спостереження (покупців, постачальників, конкурентів та ін.) і об’єктів перетворення (ресурси), та формалізує склад і зміст внутрішніх регламентів управлінської звітності.

Сукупність цих моделей дає цілісний і взаємозалежний опис підприємства.

При цьому, інструментальні засоби реінжинірингу бізнес-процесів повинні забезпечувати реєстрацію інформації про бізнес-процеси, контроль синтаксису опису бізнес-процесів, ведення репозиторія бізнес-процесів (історія створення моделей бізнес-процесів), генералізацію адміністративно-управлінської документації (у т.ч. посадових інструкцій, регламентів роботи тощо). Відповідно змінам у структурі компанії формуються й нові функції персоналу через переробку посадових інструкцій, зміну методів мотивації, визначення робочих команд бізнес-процесів і перепідготовку фахівців.

Література: основна [3; 6; 10; 11], додаткова [2; 5; 8].

ТЕМА 5 ТРУДОВІ ФУНКЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Постійне вдосконалення інформаційних технологій висуває нові вимоги до персоналу організації - володіння і постійне вдосконалення навиків роботи з інформаційними системами, комунікабельність, здатність прийняття самостійних рішень та відповідальність.

Розглянемо як впливає реінжиніринг на роль людського фактору в організації.

Змінюються робочі одиниці: від функціональних відділів до процесних команд. Компанії, які проводили реінжиніринг, по суті поєднували дрібні елементи роботи, на які її багато років тому розбили Адам Сміт і Генрі Форд. Після реструктуризації роботи процесні команди (групи людей, діючі разом для виконання всього процесу цілком) виявляються логічним способом організації людей, що виконують роботу. В процесних командах немає представників всіх функціональних відділів. Процесні команди, швидше заміщають стару структуру управління, що складається з відділів.

Зміни в методах підготовки до виконання роботи: від вузькоспеціалізованого професійного навчання до загальної освіти.