Концептуальні основи формування бізнес-процесів. РБП – інноваційний напрям розвитку сучасного менеджменту. Методи опису та моделювання бізнес-процесів. Трудові функції персоналу при впроваджені реінжинірингу бізнес-процесів. Методика проведення реінжинірингу, страница 23

Проведена класифікація інструментальних засобів та їх характеристика базуються на існуючих методах аналізу бізнес-процесів (див. табл.6.1).

Як видно з таблиці, враховуючи  преваги та недоліки кожного з методів, їх варто використовувати у сукупності , тобто, проводити моніторинг бізнес-процесів з їх наступною вартісною оцінкою, тестування і налагодження  БП із використанням статистичного й імітаційного методів.

Реінжиніринг бізнес-процесів передбачає використання поряд з CASE-технологіями, технологій експертних систем об'єктно-орієнтованого підходу, засоби імітаційного моделювання, інструментарій анімаційної графіки тощо. Сучасний ринок інформаційних технологій пропонує програмне забезпечення РБП в залежності від фінансових можливостей підприємств та складності тих завдань, які вони поставили на майбутнє. Але, вітчизняних розробок, адаптованих до умов української економіки практично не існує.

Таблиця 6.1 – Аналіз методів бізнес-процесів

Метод аналізу бізнес-процесів

Переваги

Недоліки

Примітки

Моніторинг (у т.ч. складання форм)

Простий у реалізації

Складність опису існуючих взаємозв’язків як у середині, так і  поза бізнес-процесів

Для підприємств із малою кількістю  БП ( не більше 3-4) і малою чисельністю співробітників

Статистичний метод

Візуалізація результатів моделювання у вигляді графіків, аналітичних таблиць

Якість результатів аналізу залежить від обсягу наявної інформації про бізнес-процес

Використовується, як правило, у випадках  еталонного порівняння бізнес-процесів (бенчмаркинг)

Вартісний аналіз

Кількісна оцінка бізнес-процесів

Класність у встановленні функціональних факторів. Високий рівень суб’єктивізму розроблювача моделі

Вартісний підхід розподіляє накладні втрати відповідно до отриманих даних про споживані ресурси і вплив на собівартість.

Імітаційний метод

Дозволяє оцінювати  послідовність, паралелізм  БП, механізми з синхронізації бізнес-процесів

Складність у розробці імітаційної моделі

Анімація бізнес-процесів одна з форм імітації, сприяє кращому розумінню логіки бізнес-процесу, дозволяє перевіряти семантичну коректність моделей бізнес-процесу.

Серед найбільш поширених інформаційних технологій, які є в арсеналі підприємств, що впровадили реінжиніринг у діяльність компанії в цілому або у окремі її бізнес-процеси, можна виділити наступні системи електронного обміну даними: експертні системи; електронні і комунікаційні мережі, системи підтримки ухвалення рішення.

1. Системи електронного обміну даними, що дозволяють використовувати інформацію, яка зберігається в єдиній базі даних.

Запити на вихідні первинні дані можуть надходити з будь-яких функціональних підрозділів компанії, в результаті усуваються такі недоліки функціонального підходу як: дублювання інформації; недостатня гнучкість; високе навантаження на ланки управління і канали комунікації; відсутність горизонтальних зв'язків між підрозділами і функціональними відділами штаб-квартири.

При цьому інтегровану систему управління можна підрозділити на наступні складові:

- електронна база даних;

- підсистема планування: забезпечення інформацією, вироблення рішень, надання інформації у всі рівні компанії;

- підсистема стеження за матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами.

2. Експертні системи, засновані на інформації, евристичних і аналітичних процедурах,  які  дозволяють ухвалювати рішення фахівцям у тій галузі, в якій вони некомпетентні або не є фахівцями. В цьому випадку функції „вузького фахівця" виконує комп'ютерна програма, яка на основі зібраної або наявної інформації може самостійно ухвалювати рішення або робити висновки, тим самим, скорочуючи кількість експертів і фахівців, зайнятих в БП, знижуючи рівень витрат і помилок, що виникають у ході взаємодії персоналу.