Концептуальні основи формування бізнес-процесів. РБП – інноваційний напрям розвитку сучасного менеджменту. Методи опису та моделювання бізнес-процесів. Трудові функції персоналу при впроваджені реінжинірингу бізнес-процесів. Методика проведення реінжинірингу, страница 5

 11. Управління програмою роботи з навколишнім середовищем

   11.1. Розробка стратегії управління навколишнім середовищем

   11.2. Забезпечення відповідності законодавству

   11.3. Навчання персоналу  і проведення тренінгів

   11.4. Упровадження програм з попередження забруднення навколишнього середовища

    11.5. Керування відбудовними роботами

     11.6. Упровадження програм реагування на прогнози

    11.7. Керування зв’язками з державними агентствами і PR

     11.8. Розроблення і управління системою навколишнього середовища

    11.9. Моніторинг програми управління навколишнім середовищем

  12. Управління зовнішніми зв’язками

     12.1. Забезпечення обміну інформацією з власниками підприємства

     12.2. Управління відносинами з урядом

     12.3. Будування взаємин з кредиторами

     12.4. Розробка програми з PR

     12.5. Взаємодія з Радою директорів

     12.6. Розробка взаємин із суспільством

     12.7. Управління правовими й естетичними питаннями

   13. Управління поліпшенням і змінами

      13.1. Вимір показників діяльності організації

      13.2. Здійснення оцінки якості

      13.3. Порівняльний аналіз діяльності

      13.4. Поліпшення процесів і систем

      13.5. Впровадження ТQМ

Таким чином, у якості основних бізнес - процесів підприємства виділяють: по-перше, процеси товароруху, що пов'язані з основною діяльністю підприємства (випуск продукції, обслуговування кінцевих користувачів, матеріально-технічне постачання, виробництво, збут готової продукції, після продажні послуги); по-друге, процеси підготовки виробництва, які націлені на планування діяльності підприємства з позиції задоволення потреб потенційних користувачів (дослідження ринку, або маркетинг, стратегічне планування виробництва, конструкторська та технологічна підготовка виробництва - проектування та інжиніринг); по-третє, процеси інфраструктури, які орієнтовані на підтримку ресурсів у працездатному стані (підготовка та перепідготовка кадрів, закупівля та ремонт обладнання, соціально-культурне обслуговування робітників підприємства).

Література: основна [2; 3; 7; 10], додаткова [5; 8; 11].

ТЕМА 2 РБП – ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

2.1. Суть реінжинірингу бізнес-процесів

Реінжиніринг бізнес - процесів базується на двох “китах” перебудові менеджменту, його переорієнтації на процесний підхід, що передбачає відмову від традиційної функціонально-ієрархічної організації управління і застосування сучасних інформаційних технологій.

Розвиток науково-технічного процесу поява високотехнологічних наукоємних виробництв загострили ситуацію на ринках збуту.

Взявши за основу синтез теорії процесного підходу, принципи Е.Демінга, Програми Поступових Поліпшень та Системи Загальної Якості, класики теорії реінжинірингу запропонували новий глобальний рівень реорганізації менеджменту та поліпшення його якості.

Мова йде про різке зниження тимчасових витрат та людських ресурсів, підвищення мобільності персоналу, роботу на майбутні потреби клієнта, прискорене просування нових технологій, глобалізацію бізнесу як роботу з клієнтами і партнерами в будь-якому місці світу у режимі on-lain. Поєднуючи інноваційні засоби управління та інформаційні технології, у своїй відомій доповіді 1990 року Майкл Хаммер (Місhael  Наmmег) проголосив революційні на той час принципи: "реконструюйте   роботи не автоматизуючи, а спрощуючи або знищуючи", "використовуйте комп'ютери не тільки для автоматизації, але й для реконструкції існуючих бізнес-процесів".

Класичне тлумачення реінжинірингу бізнес-процесів, яке наведено М.Хаммером та Дж. Чампі, чітко визначає його зміст та мету.

Автори відзначають, що "Реінжиніринг є фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів з метою досягнення істотних поліпшень в таких ключових для сучасного бізнесу показниках результативності, як витрати, якість, рівень обслуговування й оперативність." Саме на основі його визначення розгортається вся сутність та ідеологія нового підходу до ведення бізнесу.