Концептуальні основи формування бізнес-процесів. РБП – інноваційний напрям розвитку сучасного менеджменту. Методи опису та моделювання бізнес-процесів. Трудові функції персоналу при впроваджені реінжинірингу бізнес-процесів. Методика проведення реінжинірингу, страница 11

Важливість і актуальність питань практичного застосування ідей реінжинірингу визначається широким спектром завдань перепроектування бізнес-процесів, які дають змогу знизити затрати на виробництво продукції, підвищити продуктивність праці менеджерів, організаційно впорядкувати виробничі процеси, покращити якість продукції і послуг, а отже, підняти конкурентоспроможність підприємств і їх продукції. Наприклад, фірма IBM Credit зуміла скоротити термін розгляду заявок на одержання кредитів з одного тижня до декількох годин за рахунок створення спеціалізованої інформаційної системи. Завод Сатурн компанії „Дженерал Моторс” відкрив свою базу даних постачальникам. Це дозволило виключити фазу відправлення офіційних замовлень на деталі – тепер постачальники самі підвозять необхідні компоненти в запланований термін, оскільки їм уже відомі потреби виробництва і графік діяльності заводу. Таким чином, їм вдалося позбутися трудомісткої переписки та скоротити втроє кількість співробітників у відділі закупівлі деталей. Unisys Corp. завершила піврічний проект з реінжинірингу у відділі транспорту. При вартості проекту 746 тис дол. Очікуваний ефект від економії складає 2 млн. дол. щорічно. Проведені американською фірмою з реінжинірингу спеціальні дослідження десятків компаній, що почали підходити до роботи і бізнесу з погляду оптимізації бізнес-процесів показали, по-перше, скорочення тривалості циклів виконання замовлень на 60 – 90 %; по-друге, зниження витрат на виконання закупівельних операцій більш ніж на 80 % та їхньої тривалості – на 90 %; по-третє, збільшення на 30 – 50 % частки успішних проектів у сфері розробки нових товарів, при цьому, час, необхідний для виводу нового продукту на ринок, скоротився на 50 - 75 %.

Таким чином, реінжиніринг бізнес-процесів є ефективним важелем підвищення як національної, так і внутрішньофірмової конкурентоспроможності, що особливо важливо для країн з перехідною економікою, для яких найважливішою проблемою управління підприємствами стає підтримка конкурентоспроможності в умовах нестабільності та мінливості внутрішнього і зовнішнього середовища.

У ринковій економіці основна мета підприємства, звичайно, прибуток та досягнення показників, що перевищують середньоринкові протягом тривалого періоду, а також краще задоволення індивідуальних потреб покупців і контрагентів та своєчасне прийняття рішень при зміні ринкової кон’юнктури.

Конкурентоспроможність характеризують такі основні показники, як адаптивність (пристосування до змін зовнішнього середовища шляхом внутріошньоорганізаційних перебудов) та інноваційнність (здатність освоювати новації в техніко-технологічній, управлінській і інших сферах виробничо-господарської діяльності). Адаптивність характеризує реакцію підприємства на зміни зовнішнього середовища, а інноваційність є втіленням такої реакції.

Основні цілі реінжинірингу бізнес-процесів – „досягнення істотних поліпшень у таких ключових для сучасного бізнесу показниках результативності, як витрати, якість, рівень обслуговування й оперативність”, які безпосередньо відносяться до умов конкурентоспроможності підприємств. За рахунок значного зниження витрат на виконання виробничих функцій, переходу на новий рівень організації бізнесу – роботі з клієнтами і партнерами в режимі On-Line, скорочення зайвої кількості та підвищення мобільності персоналу, прискореного просування та творчого використання сучасних інформаційних технологій досягається новий рівень конкурентоспроможності підприємства.

Можливості реінжинірингу та використання їх в бізнес–процесах підприємств є одночасно і високоефективним важелем підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості. Він, як показує практика, дозволяє вирішувати наступні завдання:

-  усунення малопродуктивних структурних ланок, підвищення ефективності господарської діяльності шляхом удосконалення виробничих процесів, посилення контролю за використанням ресурсів, відмова від бюрократичних форм організації;