Концептуальні основи формування бізнес-процесів. РБП – інноваційний напрям розвитку сучасного менеджменту. Методи опису та моделювання бізнес-процесів. Трудові функції персоналу при впроваджені реінжинірингу бізнес-процесів. Методика проведення реінжинірингу, страница 15

Схема моделювання бізнес-процесу за допомогою методології ARIS ЕРС наведена на рисунку 3.7.

Рисунок 3.7 – Моделювання бізнес-процесу за допомогою методології  ARIS EPS

До недоліків цієї методології можна віднести високу складність процесу моделювання і, відповідно, необхідність спеціальної підготовки користувачів.

3. Мова  графічного  моделювання  бізнес-процесів ЯМТ створена українським професором Тупкало В.Н. Звідси назва -ЯМТ (мова моделювання Тупкало).

Дана мова моделювання дозволяє описувати бізнес - процеси: будь-якого ступеня деталізації.

Засоби побудови ЯМТ дуже схожі на IDEF (див.рис.3.8).

          Рисунок 3.8 – Представлення блоку з нотації ЯМТ

На відміну від IDEF у ЯМТ передбачене використання символів логіки виконання бізнес – процесу, візуальний поділ паперових і електронних носіїв інформації, використання коментарів, відсутність пересічних ліній тощо.

Опис основних складових нотації ЯМТ наведений в таблиці 3.1.

У ЯМТ – нотації для відображення логіки взаємодії потоків даних (інформації) використовується п’ять базових логічних елементів.

Таблиця 3.1 - Опис основних складових нотації ЯМТ

Фрагмент опису бізнес-процесу в нотації ЯМТ наведений на рисунку 3.9.

Нотація ЯМТ містить найбільш повний набір елементів для моделювання існуючих та майбутніх бізнес-процесів підприємства. Але, для врахування сучасних досягнень у застосуванні інформаційних технологій при проведенні реінжинірингу підприємств необхідно додати до цієї нотації такі елементи як зв'язок по локальній мережі даних, елементи застосування Інтернет технологій.

Рисунок 3.9 - Фрагмент опису бізнес-процесу в нотації ЯМТ

5. "Сітьова модель бізнес - процесів"  може використовувати; результати вищеназваних моделей для детального графічного представлення елементів  усіх  рівнів бізнес - процесів, визначенням логічного взаємозв'язку між процесам послідовністю їх здійснення та проведенням аналізу певними критеріями. Створення сітьових моделей передбачалося багатьма економістами в межах проектного менеджменту. Застосування  сітьових  моделей  у  межах опису бізнес - процесів є доцільним, тому, що вони мають   певні   однакові властивості, а саме - і проекти, і бізнес-процеси складаються з конкретних  потоків робіт, мають початок і кінець,  потребують матеріальних, грошових та трудових ресурсів.

Є декілька суттєвих ознак проекту для якого розробляються сітьові графіки:

-  однократність дій;

-  визначеність термінів початку і закінчення;

-  нерегулярність здійснення.

Сітьові  графіки  можуть застосовуватися  як для деталізації усього бізнес - процесу, так і окремих його частин. Підсітка кожного сітьового графіка головного бізнес - процесу, при більш детальному  розгляді, буде представляти окремі субпроцеси, відбиті в структурі WBS. Таке виокремлення  підсіток з мережного графіка дозволяє концентруватися виконавцям на своїх власних підпроцесах і вести роботи відповідно з виділеними підсітками.

Даний метод дозволяє не тільки відобразити послідовність  здійснення подій, але і надалі проаналізувати для кожної події час її настання і тривалість відносно попередніх подій.

Кожен проект має життєвий цикл, тобто початок і кінець, а отже й однократність виконання . Проведення реінжинірингу так само пов'язане з проведенням певних заходів, що мають як початок, так і завершення, а отже, сукупність заходів щодо РБП можна іменувати РБП - проектом або проектом з реінжинірингу бізнес - процесів. У цьому зв'язку, використання сітьових моделей керування можливо і при реінжинірингу бізнесу. Однак, необхідно відзначити, що і проекти РБП побудовані на визначених потоках робіт. Тому, застосування сітьових моделей керування можливе і при описі (структуризації) бізнес - процесів, деякі з яких, на відміну від проектів, мають властивість постійного "поновлення", тобто є циклічними.

Література: основна [1; 5; 8; 9], додаткова [2; 7; 10].

ТЕМА 4 ВПРОВАДЖЕННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТЬ ПІДПРИЄМСТВА