Концептуальні основи формування бізнес-процесів. РБП – інноваційний напрям розвитку сучасного менеджменту. Методи опису та моделювання бізнес-процесів. Трудові функції персоналу при впроваджені реінжинірингу бізнес-процесів. Методика проведення реінжинірингу, страница 22

Аналізуючи круг напрямків використання ІТ у реінжинірингу бізнес-процесів, Давенпорт систематизує різновиди змін, до яких призводить взагалі використання ІТ у менеджменті:

1. Оптимізація характеристик бізнес-процесів, а саме – змін, існуючих технологій реалізації бізнесів-процесів до рівня раціональних технологій, тобто – автоматизація бізнес-процесів.

2. Істотне поліпшення бізнес-процесів, а саме:

¾  координація дій, що досягається за рахунок швидкого доступу до необхідної інформації в межах компанії;

¾  винесення частини процесів за межі компанії і надання клієнтам та постачальникам можливості доступу до інформаційних систем;

¾  поширення повноважень та підвищення мобільності персоналу;

¾  використання експертних систем для залучення співробітників середньої кваліфікації до виконання складних висококваліфікованих робіт, тощо, тобто – реорганізація бізнес-процесів.

3. Система випередження можливих проблем бізнес-процесів, а саме: кардинальна зміна системи планування, керування і контролю діяльності компанії, тобто - реінжиніринг бізнес-процесів.

Сучасні інструментальні засоби, які забезпечують проведення реінжиніринг бізнес - процесів, можна розділити на п'ять категорій (див. рис. 6.1).

Стисло наведемо основні характеристики визначених інструментальних засобів. Так. інструментарій першої категорії носить описовий характер та має обмежені можливості з графічного представлення бізнес - процесів підприємства, тому як правило, використовується на етапі побудови моделі бізнес-процесів.

Більшість підприємств, які застосовують на практиці інструментарій створення діаграм, визнають, що найбільший ефект пов'язаний з процедурами розробки моделей і визначення бізнес - процесів. Остаточний варіант представляє колективну когнітивну модель бізнесу і є відправною крапкою для проведення реінжинірингових заходів.

Рисунок 6.1 – Сучасні інструментальні засоби, які забезпечують проведення реінжинірингу

Більшість підприємств, які застосовують на практиці інструментарій створення діаграм, визнають, що найбільший ефект пов'язаний з процедурами розробки моделей і визначення бізнес - процесів. Остаточний варіант являє собою колективну когнітивну модель бізнесу і є відправною крапкою для проведення реінжинірингових заходів.

Другу категорію інструментальних засобів складають САSЕ -засоби, структурний і об'єктно - орієнтований інструментарій для моделювання реінжинірингу бізнес-процесів (визначення цілей реінжинірингу, опис організаційної структури тощо). Якщо реінжиніринг проводиться з метою успішного впровадження інформаційних систем, то доцільне використання різних САSЕ засобів.

Для оцінки існуючих бізнес - процесів і формування вимог до нових моделей, використовуються вартісний і імітаційний аналіз. Під вартісним АВС-аналізом розуміється метод визначення вартості та інших характеристик продуктів і послуг, вироблених суб'єктами на базі функцій і ресурсів, що складають бізнес – процес. 3 погляду процесного підходу сутність вартісного аналізу полягає у поділі бізнес - процесу на елементарні підпроцеси (функції), визначенні вартості одноразового виконання кожного підпроцесу і за допомогою відповідних коефіцієнтів (функціональних факторів) обчисленні вартості усього бізнес-процесу. АВС-аналіз активно застосовується при проведенні реінжинірингу тому, що він дозволяє одержати інформацію про реальну вартість бізнес - процесів.

Засоби імітаційного моделювання забезпечують найбільш повний аналіз динаміки бізнес - процесів, імітаційні моделі описують не тільки потоки сутностей, інформації і управління, але й різні метрики (частоту появи заявок, час виконання кожної робочої процедури тощо). Моделі можуть створюватися графічно або аналітично.

В останню, п'яту категорію входять інструментальні засоби, які забезпечують максимальний обсяг можливостей аналізу бізнесів-процесів при проведенні РБП. Вони характеризуються суттєвим методологічним забезпеченням, надають можливість роботи з депозитарієм бізнес-процесів і проведення різного виду аналізу (вартісного, імітаційного, статистичного) та дозволяють формувати звіти по моделях, робити семантичну перевірку бізнес-логіки.