Концептуальні основи формування бізнес-процесів. РБП – інноваційний напрям розвитку сучасного менеджменту. Методи опису та моделювання бізнес-процесів. Трудові функції персоналу при впроваджені реінжинірингу бізнес-процесів. Методика проведення реінжинірингу, страница 13

          Рисунок 3.1 – Варіант побудови графіка дерева цілей

2.2.“Алгоритмізація бізнес процесів” передбачає побудову схеми/графа, що вирішує завдання оптимізації багатокрокового бізнес-процесу. Гілки цього дерева відбивають кінцеві субпроцеси, а вузли графа - точки, у яких виникає необхідність вибору того або іншого підпроцесу.

За допомогою створення алгоритму бізнес-процесів здійснюється розмежування складного бізнес - процесу на широкий спектр більш простих субпроцесів. Зв'язки субпроцесів у алгоритмі бізнес - процесу між собою повинні бути чіткими (див. рис.3.2).

На рисунку 3.3 наведено приклад алгоритмічного опису бізнес-процесу підготовки документу на закупівлю товарно-матеріальних цінностей.

Рисунок 3.2 – Алгоритмічний опис бізнес-процесу

Рисунок 3.3 – Приклад алгоритмічного опису бізнес-процесу

2.3."Організаційна структура виконавців бізнес-процесів схематично виділяє учасників бізнес - процесів та рівні їхньої відповідальності (див. рис. 3.4).

У цій структурі чітко визначено функціональні обов’язки всіх учасників бізнес-процесу, критерії оцінки тієї або іншої посади тощо. У організаційній структурі виконавців показано відповідальності, повноваження та взаємодії кожної посадової особи.

2.4."Графічне накладення бізнес-процесів"  на існуючу функціональну  організаційну структуру підприємства дозволяє оцінити існуючі бізнес-процеси, затребуваність персоналу, знайти надлишки трудових ресурсів і переорієнтувати їхні обов'язки.

Цей метод дає можливість оптимізувати існуючі бізнес-процеси підприємства, але не ефективний для деталізації обраних бізнес-процесів. Приклад використання такого підходу наведено на рисунку 3.5. Ми можемо побачити динаміку виконання бізнес-процесів підприємства у відповідності до його функціональних підрозділів (ФП).

2.5. «Матриця відповідальності» розширює попередні моделі взаємозв'язком субпроцесів та їхніх конкретних виконавців. І Матриця   відповідальності ранжує учасників бізнес-процесу за рівнями відповідальності за виконані роботи

Рисунок 3.4 – Організаційна структура управління бізнес-процесу

Рисунок 3.5 – Графічне  накладання бізнес-процесів

При створенні матриці необхідною умовою є наявність у кожному рядку матриці тільки одного відповідального за проведення даної роботи, тобто - за кожну роботу може бути призначений тільки один відповідальний. При розподілі відповідальності виділяють: власника бізнес - процесу, начальника відділу (секції); начальника групи (команди) тощо. На рисунку 3.6  визначено:

-  В - відповідальний за організацію даної роботи.

-  У - учасник даної роботи.

-  І - отримувач інформації про результати та (або) хід роботи.

Наступний крок після опису - моделювання бізнес-процесів.

Робота

Відповідальні особи

Власник процесу

Начальник відділу А

Начальник відділу Б

Начальник групи С

Планування робіт

В

У

І

І

Робота 1

У

В

У

І

Робота 2

І

В

Робота 3

І

В

І

У

Робота 4

У

У

В

Контроль виконання

В

У

У

У

Управління процесом

В

У

Рисунок 3.6 – Зв’язки матриці відповідальності

3.2. Цілі і принципи моделювання бізнес – процесів

1. Стратегічний аналіз організації і взаємодії бізнес - процесів.

2. Постановка системи якості, пов'язаної з досягненням стратегічних цілей підприємства. Згідно стандарту якості діяльність підприємства рекомендується описувати як сукупність процесів, що дозволяє досягти його більшої прозорості в частині забезпечення «гарантованого рівня якості розробок, виробництва і постачань продукції».

3. Організація й оптимізація логістичних  ланцюжків підприємства, спрямованих на поліпшення показників його ефективності.