Концептуальні основи формування бізнес-процесів. РБП – інноваційний напрям розвитку сучасного менеджменту. Методи опису та моделювання бізнес-процесів. Трудові функції персоналу при впроваджені реінжинірингу бізнес-процесів. Методика проведення реінжинірингу, страница 31

BPR – реінжиніринг бізнес-процесів - фундаментальне переосмислення  та радикальне перепроектування бізнес-процесів для досягнення значних покращень в таких ключових для сучасного бізнесу показниках результативності, як витрати, якість, рівень обслуговування та оперативності.

BPWIN – програмний продукт для опису та аналізу бізнес-процесів. Найбільш поширений засіб моделювання в стандарті IDEF.

Groupware – програмне забезпечення, яке підтримує неформалізовану послідовність обробки документів. Дозволяє приймати участь в об’єднаному проекті багатьом співробітникам, які працюють в мережі.

IDEF – методологія процесу моделювання, (скорочено від Integration Methodology, дослівно перекладається як Об’єднання Методологічних Понять). Сімейство сумісно використовуваних методів для процесу моделювання, першочергово розроблених військових відомствах США.

Rational Rose – Case –засіб фірми Rational Software Corporation (США) – призначений для автоматизації етапів аналізу та проектування  ПО, а також для генерації кодів на різних мовах та випуску проектної документації.

WfMC (Workflow Management Coalition) – міжнародна організація, яка займається стандартизацією систем Workflow.

UML (Unified Modeling Language) -  найбільш систематизований підхід (мова) до описання будь-яких систем, в тому числі і бізнес-процесів, який дозволяє перейти від описання системи безпосередньо до написання програм з автоматизації і навіть дозволяє в значній мірі сформувати основу майбутнього засобу автоматизації.

Visio – найбільш простий та доступний засіб моделювання процесів в стандартах IDEF та UML. Можливе використання інших форматів при власній розробці форм об’єктів.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Абдикеев Н.М. Реинжиниринг бизнес - процессов / Н.М. Абдикеев, Т.П. Данько, С.В.Ильдеменов, А.Д. Киселев. - М.: Изд-во Эскмо, 2005. - 592 с.

2. Железко Б.А. Реинжиниринг бизнес - процессов: учеб. / Б.А. Железко, Т.А. Ермакова. Л.П. Володько - Мн.: Книжный Дом; Мисанта, 2006. - 216 с.

3. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде МА TLAB и fuzzyTECH / А.В. Леоненков - СПб.: БХВ-Петербург, 2005. -- 736 с.

4. Менеджмент процессов / [Под ред. Й. Беккера, Л. Вилкова, В. Таратухина, М. Кугелера, М. Роземанна; пер. с нем.] - М.: Эксмо, 2008. - 384 с.

5. Разработка управленческого решения: Метод расстановки приоритетов: [учеб. пос.] / [сост. В.А. Ильинский, Е.Н Олийниченко]. Луганск: РИМ, 1999. – 63 с.

6. Робсон М. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-процессов /М. Робсон, Ф. Уллах. - М.: Аудит. ЮНИТИ, 1997. - 224 с.

7. Тельнов Ю.Ф. Реинжиниринг бизнес - процессов. Комплексная методология /Ю.Ф. Тельнов - [2 - е изд .. перераб. и доп.]. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 320 с.

8. Управление качеством и реинжиниринг организаций: [учеб. пос.] / З.С. Абутидзе, Л.Н. Александровская, В.Н. Бас и др. - М.: Логос, 2003. -·328 с.

9. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе /М. Хаммер, Д. Чампи. - СПб.: Изд - во СПБГУП, 2000. - 332 с.

10. Виноградова О.В. Реінжиніринг бізнес – процесів у сучасному менеджменті: Монографія. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – 195 с.

11. Оголева Л.Н. Реинжиниринг производства: [учебн. пособ.] / Л.Н. Оголева, Е.В.Чернецова, В.М. Радиковский; под ред. д-ра экон.наук, проф. Л.Н.Оголевой. – М.: КНОРУС, 2005. – 304 с.


В.Л. Дикань, Ю.В.Єлагін, М.В.Корінь

Конспект лекцій з дисципліни

«Реінжиніринг»

Відповідальний за випуск    

Редактор 

____________________________________________________

Підписано до друку    .      .2011 р.

Формат паперу 60x84 1/16. Папір писальний.

Умовн.-друк.арк            . Обл.-вид.арк.    .

Замовлення №        . Тираж 100. Ціна

 


Видавництво УкрДАЗТ, свідоцтво ДК № 2874 від 12.06.2007 р.

Друкарня УкрДАЗТу,

61050, Харків-50, майдан. Фейєрбаха,7