Концептуальні основи формування бізнес-процесів. РБП – інноваційний напрям розвитку сучасного менеджменту. Методи опису та моделювання бізнес-процесів. Трудові функції персоналу при впроваджені реінжинірингу бізнес-процесів. Методика проведення реінжинірингу, страница 3

Що стосується функціональних підрозділів, то вони не мають мотивації щодо оптимізації  своєї господарчої діяльності, тобто до зниження рівня витрат.

Процесно-орієтований підхід. Процесна або процесно-орієтована організація підприємства – це організація, що в змозі забезпечити безперервний внутрішній процес виробництва продуктів та/або послуг, включаючи забезпечення контролю результатів під час усього процесу виробництва при взаємодії різних підрозділів.

При процесно-орієнтованому підході дійсно організація передбачається у єдиній системі цінностей, що розглядає кожний підрозділ як процес, на вході якого враховується продукт споживання (витрати), а на виході – продукт діяльності (Рис. 1.1), де «Х» - продукт споживання, а «У» - приріст до обсягу споживання, що характеризує прибутковість або збитковість процесу.

Рисунок 1.1 – Схема організації процесно-орієнтованого підрозділу

Процесний підхід дає можливість організації перейти до чітких і ефективних процесів, що дозволяють досягати поставлених завдань без дублювання і зайвих витрат та затримок. У ході комплексної оптимізації оргструктури підприємство має потребу у визначенні пріоритетних бізнес-процесів для ефективної роботи компанії, аналізі й оцінці їхньої оптимальності за параметрами: витрати, якість, інформація, швидкість прийняття рішень тощо.

Процесно-орінтований підхід управління розглядається як процес, тому що на перший план виходить завдання розробки процесу або, точніше, алгоритму управління організацією.

1.2. Зміст і основні параметри бізнес-процесів

Визначення бізнес-процесу Майкла Робсона та Філіпа Уллаха: «потік роботи, який переходить від однієї людини до іншої, а у великих процесах – від одного відділу до іншого».

До найбільш ємних і точних варто віднести сучасне поняття, яке визначає бізнес-процес як ієрархію внутрішніх і залежних між собою циклічних функціональних дій, кінцевою метою яких є випуск продукції або окремих її елементів, управління якими здійснюється за циклом «планування, аналіз, вплив».

Зважаючи на наведені формулювання, пропонуємо визначити бізнес-процес підприємства як циклічну сукупність пов’язаних конкретизованих завдань (дій), які мають певні входи (необхідні ресурси) та виходи (результати), що являють цінність для споживача (внутрішнього або зовнішнього).

Якщо конкретизувати вищенаведені тлумачення бізнес - процесу, то можна виділити такі загальні властивості:

-  бізнес - процес - це потік робіт, дій або їхня сукупність, внутрішні кроки діяльності компанії;

-  бізнес - процес має вхід і вихід, початок і кінець, тобто обмежується певними межами;

-  бізнес - процес має клієнтів (споживачів, користувачів) як внутрішніх, так і зовнішніх;

-  бізнес - процес має на меті задоволення потреб компанії з подальшим отриманням прибутку;

-  бізнес-процес повторюється у часі.

Бізнес - процеси проходять через усі функціональні підрозділи компанії, поєднують різні роботи та завдання, які повинні складати єдину сукупність та носити безперервний характер. Процеси, які займаються обробкою товарів та послуг, повинні проектуватися одночасно з самим товаром або послугою.

Процеси - це потоки роботи, в яких є свої межі, іншими словами, початок і кінець. Для будь-якого окремо взятого процесу ці межі встановлені початковими або первинними входами, з яких він починається. Вхідні і вихідні потоки можуть являти собою інформацію, документи, комп'ютерні файли тощо.

Первинний (початковий) вхід - це вхід, на який надходять вхідні потоки від первинних постачальників, наприклад, заявка на постачання обладнання. Первинним входом у процесі збуту може бути одержання відділом збуту підтверджених замовлень.

Первинний вихід - це вихід, на якому формується результат процесу (заради якого він існує), переданий первинним клієнтам, наприклад, замовлене обладнання. Первинним виходом процесу збуту може бути пред'явлення чеків у банку до оплати. Первинним виходом процесу може бути щось матеріальне, наприклад, купівля нового обладнання, або нематеріальне, наприклад, одержання певної інформації або надання певної послуги.