Концептуальні основи формування бізнес-процесів. РБП – інноваційний напрям розвитку сучасного менеджменту. Методи опису та моделювання бізнес-процесів. Трудові функції персоналу при впроваджені реінжинірингу бізнес-процесів. Методика проведення реінжинірингу, страница 7

Реінжиніринг перш за все покликаний визначити, чим компанія дійсно повинна займатися, і тільки потім вже - як вона повинна це робити. При реінжинірингу ніщо не приймається на віру як щось, саме собою розуміюче. Реінжиніринг ігнорує те, що є, він націлений на те, що повинно бути.

Радикальність. „Радикальний" є похідним з латинського і означає „корінь". Мета реінжинірингу полягає не в тому, щоб поліпшити старі способи роботи, а в тому, щоб відкинути все застаріле і створити радикально нове з метою досягнення багатократного поліпшення основних показників ефективності.

Радикальне перепроектування скидає з рахунків всі існуючі структури і методи та припускає винахід абсолютно нових способів роботи. Здійснити  реінжиніринг бізнесу – це все одно що й створити бізнес заново. Реінжиніринг бізнес-процесів не повинен використовуватися там, де необхідні невеликі зміни для незначних поліпшень.

Суттєвість змін. Реінжиніринг не має нічого спільного з невеликими частковими або приросними поліпшеннями, він покликаний забезпечити загальне могутнє зростання результативності.

Реінжиніринг потрібен тільки тоді, коли відчувається потреба здійснити серйозний прорив. Часткові поліпшення вимагають тонкого, делікатного підходу; істотні поліпшення досягаються тільки шляхом рішучого відсікання всього старого, віджилого і заміни його на нове і життєздатне.

Орієнтація на бізнес-процеси. Реінжиніринг бізнес-процесів дозволяє відмовитися від багаторівневої ієрархічної системи управління, зробивши її більш плоскою. Замість функцій підприємство починає орієнтуватися на процеси, які є фундаментальними видами діяльності підприємства з погляду кінцевого покупця.

Процес інтерпретується як набір операцій, які створюють на основі кінцевої кількості входів кінцевий набір виходів. Бізнес-процес передбачає „на вході” використовувати один або більше видів ресурсів, і в результаті цієї діяльності на „виході” створювати продукт, що представляє цінність для споживача. Реінжиніринг бізнес-процесів дозволяє розглядати конструювання бізнесу, як особливий вид інженерної діяльності.

Призначення реінжинірингу бізнес-процесів як методу управління – досягнення вигоди як з погляду кращого задоволення замовників, так і з погляду поліпшення результатів роботи підприємства в цілому. Реінжиніринг бізнес-процесів дозволяє замовникам поліпшити такі найважливіші параметри, як скорочення терміну виконання замовлення, покращення якості товарів, робіт і послуг та поліпшення рівня обслуговування.

Більш детальне уявлення про наслідки, переваги та можливі проблеми РБП дають принципи реінжинірингу. Принципи, на яких будується реінжиніринг, що наведені нижче, краще розглянути в контексті змін властивостей бізнес-процесів після проведення реінжинірингу.

-  Декілька робочих процедур об’єднуються в одну

-  Виконавці ухвалюють самостійні рішення

-  Кроки процесу виконуються в природному порядку

-  Процеси мають різні варіанти виконання

-  Робота виконується в тому місці, де це доцільно

-  Зменшується кількість перевірок і управляючих дій

-  Мінімізується кількість узгоджень

-  Використовується єдине інформаційне поле при децентралізації/ централізації підрозділів

-  Ситуаційний менеджер – єдиний контакт із зовнішнім середовищем

-  Зміна організаційних структур: від ієрархічних до плоских, від вертикальних до горизонтальних

-  Змінюються керівники: від обліковців результатів до лідерів

Декілька робочих процедур об’єднуються в одну: Визначається конкретний працівник, який несе відповідальність за всі кроки процесу від початку і до кінця. В цих випадках, коли він один не може впоратись з усіма роботами, створюється група з аналогічними функціями і відповідальністю.