Концептуальні основи формування бізнес-процесів. РБП – інноваційний напрям розвитку сучасного менеджменту. Методи опису та моделювання бізнес-процесів. Трудові функції персоналу при впроваджені реінжинірингу бізнес-процесів. Методика проведення реінжинірингу, страница 26

6) протікання бізнес - процесу у багатьох функціональних підрозділах та виконання процесу багатьма виконавцями.

3 етап: Зворотний реінжиніринг являє собою опис існуючого порядку виконання бізнес - процесів до реінжинірингу.

3.1. На цьому етапі визначаються межі бізнес - процесу і будується зовнішня модель бізнес - процесу.

Межі бізнес - процесу - всі вихідні дані та результати з фіксацією їх структури, часу виникнення або видачі, точного місця виникнення та адреси.

3.2. Побудова внутрішньої моделі існуючого бізнес - процесу, який

розбивається на окремі етапи та операції за такими ознаками:

1) відмінності в місці проведення етапів і операцій;

2) різні виконавці процесів;

3) наявність процедур передачі інформації між виконавцями або від місця до місця.

4 етап: Визначаються по кожному етапу і наступні операції:

1) виконавці;

2) місце проведення етапу;

3) момент часу виконання;

4) тривалість виконання (витрати часу);

5) вартісні витрати на виконання операції.

5 етап: Прямий реінжиніринг, який полягає в проектуванні на основі аналізу зворотного реінжинірингу і можливості IT - технологій. Проектується новий процес, в якому обов'язковою умовою є збереження вихідних даних та необхідних ресурсів, однак об'єктна внутрішня модель повинна бути простішою, швидшою та надійнішою.

5.1 створюється зовнішня або прецедентна модель нового процесу. Як правило, вона зберігає початкові дані та результати зовнішньої моделі зворотного реінжинірингу, однак можуть бути змінені межі.

5.2 будується внутрішня модель ідеальної форми, яка полягає в розподілі процесів на окремі етапи та операції, які розрізняються місцем виконання, виконавцями і способами передачі даних (IT -технологіями).

5.3 створюється реальна внутрішня модель, яка враховує можливості та обмеження існуючого виробництва.

5.4 розробляється система організаційної взаємодії персоналу в майбутньому процесі ( перепідготовка персоналу, мотивація, управління).

5.5 визначаються і розробляються підтримуючі інформаційні бази і системи.

5.6 тестування нової інформаційної моделі в обмеженому масштабі.

6 етап: Впровадження нового процесу й визначення витрат праці, часу виконання процесу і вартісні витрати по нових процесів.

7.3. Приклад реінжинірингу процесу сертифікації продукції

«Положення про процес» (надалі Положення) є документом, який містить специфікацію (перелік технічних даних) процесу «Сертифікації продукції» та визначає організаційні основи його функціонування.

Положення розробляється Власником процесу – Начальником відділу збуту.

Положення затверджується і вводиться в дію наказом Генерального Директора.

Кожному черговому варіанту процесу присвоюється порядковий номер з вказівкою дати розробки. Дата та номер варіанту розробки є його обов’язковими реквізитами та підлягають вказанню при будь-якому згадуванні в документах.

Положення друкується в 2-х екземплярах. Перший екземпляр містить штамп «Екземпляр начальника відділу збуту» та зберігається у Власника. Другий екземпляр має штамп «Контрольний екземпляр» і зберігається в архіві.

Обидва екземпляри мають гриф «Для службового використання».

Контрольний екземпляр видається користувачу під підпис.

Положення опису:

Цілі та призначення процесу

Основні об’єкти процесу

Загальний опис процесу

Детальний опис процесу

Параметри та показники процесу

Положення є основою для розробки наступних документів:

Положення про підрозділи, які приймають участь в процесі;

Посадові інструкції учасників процесу.

Специфікація процесу

Призначення процесу.

Процес «Сертифікація продукції» (надалі Процес) – необхідний процес передпродажної підготовки товару.

Власник процесу.

Власником процесу сертифікації продукції виступає Начальник відділу закупівель.

Цілі та клієнти процесу.

Цілі процесу сертифікації та клієнти, у відповідності до вимог яких розроблені цілі ( див. табл.. 7.1).

Межі та зовнішні інтерфейси процесу.

Таблиця 7.1 - Цілі та клієнти процесу