Концептуальні основи формування бізнес-процесів. РБП – інноваційний напрям розвитку сучасного менеджменту. Методи опису та моделювання бізнес-процесів. Трудові функції персоналу при впроваджені реінжинірингу бізнес-процесів. Методика проведення реінжинірингу, страница 19

Після проведення вищезгаданих заходів щодо побудови ідеальної О- моделі необхідно скоректувати і адаптувати її до обмежень бізнесу і разом з тим вказати етапи плавного переходу від діючої моделі бізнесу до нової, шляхом розробки реальної О- моделі.

Моделювання бізнесу (бізнес-процесів) можливо за допомогою спеціальних комп’ютерних програм, що дозволяє автоматизувати процеси контролю й оптимізацію БП. Алгоритм виконання конкретних бізнес-процесів може бути або «закладений» до них розробником на основі узагальнення і типізації конкретних процесів в різних сферах бізнесу, або може визначатися методом «ручного настроювання» користувачем вже «закладеного алгоритму». В останньому випадку користувачами можуть задаватися не тільки вхідні параметри самих процесів, але й умови їх протікання по алгоритму користувача. Такі програмні інструментальні засоби, що дозволяють контролювати хід і параметри бізнес-процесів шляхом їх моделювання за різних умов в режимі реального часу, отримали назву «CASE - засобів».

Етап 3.3. Розробка підтримуючої інформаційної системи.                                                                                          

Інформаційні (інструментальні) засоби (ІЗ) підтримки бізнесу є основою реінжинірингу бізнес-процесів. Успішний реінжиніринг можливий з залученням не тільки фахівців з управління, але і фахівців з інформаційних систем. Розробка ІЗ повинна виконуватися ітеративно із заходами з РБП, оскільки процес розробки і впровадження інструментальних засобів можна представити як окремий бізнес-процес. Природно, що фахівці з ІЗ повинні працювати в тісній співпраці з розробниками моделі компанії, яка буде побудована. За допомогою інформаційних технологій можна досягти різних категорій змін, реорганізувати послідовність етапів у виконанні операцій в БП, контролювати параметри окремих прецедентів. Автоматизація процесів вже не така актуальна, як можливість виконання окремих етапів БП за допомогою організації взаємозв’язку між робочими станціями (окремими комп’ютерами) в режимі реального часу.

Спираючись на існуючу практику впровадження РБП, можна сформулювати основні напрямки використання ІЗ. Це, по-перше, моделювання бізнес-процесів підприємства, яка передбачає побудову комплексної організаційної моделі , що складається з функцій та відповідних структур з поглибленою деталізацією задач і обов’язків окремих підрозділів і персоналу.

Етап 3.4. Тестування нової моделі бізнесу в обмеженому масштабі.

Перед етапом впровадження раніше розроблену модель бізнесу необхідно протестувати. Тестування створеної моделі допомагає уникнути значних витрат в ході впровадження моделі в експлуатацію, у тому випадку, якщо в ході її складання були допущені помилки. На основі результатів кожного тесту визначається необхідність в модифікації або коректуванні бізнесу. Давенпорт Т. рекомендує використовувати наступні рівні тестування:

-  комп’ютерне моделювання;

-  тестування процесів на папері;

-  тест процесів в ізольованих умовах (ізольований прототип процесу);

-  тест процесів в неізольованих умовах (інтерфейсний  прототип);

-  інтегрований тест (повномасштабний прототип).

Етап 4. Впровадження перепроектованих процесів.

Цей стан припускає інтеграцію і тестування інформаційних (інструментальних) засобів підтримки бізнесу, навчання персоналу з установкою інформаційних систем. Розроблені в ході реінжинірингу бізнес-процесів ІЗ повинні бути протестовані, а потім потрібно виконати пробну інсталяцію з участю реальних користувачів.

В цілому, на підставі аналізу теоретичного і методичного матеріалу та практичного досвіду застосування реінжинірингу окремими підприємствами, можна зробити висновок про те, що одним з основних моментів у процесі реінжинірингу бізнес-моделі компанії, є етап документування графічного відображення основних потоків робіт. На цьому етапі відбувається завершення побудови так званої «ідеальної моделі» бізнесу і наближення її до реальних умов і вимог, вибір і затвердження показників ефективності БП і критеріїв їх оцінки. Важливим чинником, що робить вплив на працездатність створеної моделі, служить вибір методу проектування, алгоритмічної схеми або – схеми інформаційних потоків.