Ионно-плазменная технологическая установка для нанесения защитно декоративного покрытия на изделия широкого потребления

Страницы работы

Содержание работы

УДК 629.735

Инв. № _______

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

Кафедра двигунів та енергоустановок ЛА

ДО ЗАХИСТУ ДОПУСКАЮ

Завідувач кафедри 402, доцент.       

«__» _________ 2008р

ІОННО-ПЛАЗМОВА ТЕХНОЛОГІЧНА УСТАНОВКА ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ЗАХИСНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРИТТЯ НА ВИРОБИ ШИРОКОГО ВЖИТКУ

Пояснювальна записка до випускної роботи спеціаліста,

напрямок 7.100102. ”Двигунита енергоустановоки літальніх аппаратів ”

ХАІ.461П.08.ДП.06.ПЗ.00

Виконавець: студентка гр.460          

“____”___________

Керівник: доцент каф. 402          

“____”___________

Нормоконтролер: доцент каф. 402

“____”___________

Консультанти:

з конструкторського розділу доцент каф. 402

“____”___________

з технологічного розділу доцент каф. 402

“____”___________

з організаційно-економічного розділу доцент каф. 602

“____”___________

з розділу безпеки життєдіяльності доцент каф. 102

“____”___________

2008

Міністерство освіти і науки України

Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського

“Харківський авіаційний інститут”

Кафедра ___402_________                                                                        З а т в ер д ж у ю

завідуючий кафедрою 402

                                                                                                     _ С.В.

                                                                                                             “_____”  ____________

З А В Д А Н Н Я

н а   д и п л о м н е   п р о е к т у в а н н я

Студенту__Пузині_Тетяні_Станіславівні_________________________

(прізвище, ім¢я, по батькові)

1. Тема проекту : _Іонно-плазмова технологічна установка для нанесення

захисно-декоративного покриття _____________________

вихідні дані:                       

кількість_ 1056 , що обробляються за один цикл – 1056шт,____________

розміри виробів,_діаметр D= 1,5 мм, ______________________________

товщина покриття – 5 мкм;_______________________________________

тип покриття: нітрид-титану а) конструкторська частина проекту_спроектувати іоно-плазмову технологічну установку для нанесення захисно-декоративного покриття, розрахувати основні параметри джерела іонів для очищення поверхні та генератору потока матеріала покриття______________________________

Консультант_ ___

б) технологічна частина проекту : __Розробка техногічного процессу нанесення покриття на деталі широкого вжитку____________________

Консультант_ ____

в) економічна частина проекту : _Розрахунок собівартості нанесення покриття на одиницю продукції___________________________

Консультант__ _

г) спецзавдання : _Визначення  температурного режиму підкладкиза допомогою магнетронніх розпилюючих систем_______________________

Консультант _ _

д) БЖД : _ Міри запобігання по техніці безпеки при роботі на обладнанні, що входе до ІПТУ ________________________________________

Консультант _ __________

2. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які виникають при розробці іоно-плазмовій технологічній установці) :Введення: Доцільність використання тонких плівок, получених методом іоно-плазмового напилення в вакуумі з допомогою МРС.(відображується доцільність і необхідність проекту, актуальність теми проекту).

Уточнюється доцільність вибору форми технологічної камери, її геометричні розміри

Постановка задачі._Розрахунок основних параметрів УАС та МРС.

3.  Перелік графічного матеріалу ( з точною вказівкою обов¢язкових креслень):

Задачі роботи (А1)__________________________________________

____ Структурна схема технологічного процесу нанесення покриття (А0)

______Структурна схема іоно-плазмової технологічної установки, система електроживлення та СХПРТ_(А1)______________________________

Загальний вид установки (А0).______________________________

_____ Технологічний відсік установки (А13)._______________________

_____ Генератор потока плазми матеріалу покриття (А1).__________

_____Джерело іонів для чищення поверхні (А1)___________________

Спеціальна частина (А1)_____________________________________

_____Висновки._________________________________________________

4.  Дата видачі завдання : ______________________________________________

5.  Дата представлення закінченого проекту: ________________________

Керівник _______________________________________________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання _______________________________________________________

(дата, підпис студента)


Реферат

Пояснювальна записка: сторінок 97, малюнків  , таблиць  , додатків 3, джерел 47.

Метою роботи є розробка іонно-плазмової технологічной установки для нанесення захисно-декоративних покриттів на вироби загального вжитку. Дана технологічна утановка універсальна, тому що в ній можливо напиляти вироби виготовлених з металу, пластмаси та скла різних розмірів.

Похожие материалы

Информация о работе