Осередки враження при надзвичайній ситуації: характеристики та шляхи зниження впливу на населення і території, страница 9

де x – відстань від джерела зараження до заданого об’єкта, км.

Можливі втрати робітників і службовців на ОЕ та ХНО визначаються з використанням спеціальних таблиць.

Характеристика осередків ураження при аваріях на ВПНО. Під час аварії (вибуху або займання) на ВПНО утворюється осередок вибуху (пожежі), що являє собою територію, в межах якої внаслідок впливу вражаючих факторів (ударної хвилі та теплового випромінювання) можуть відбуватися враження людей, пожежі, руйнування та пошкодження обладнання, будівель, споруд, а також негативний вплив на довкілля і складатися негативні пожежна та інженерна обстановки.

Під пожежною обстановкою розуміють масштаби та характер (вид) по­жеж на ОГД, у населених пунктах або на територіях, що виникають у НС  і впливають на безпеку життєдіяльності мешканців, роботу ОЕ та дії сил аварійно-рятувальних служб і ЦО.

Оцінка ПО здійснюється методом прогнозування і за даними розвідки району пожежі. Якщо вона відбувається за даними розвідки для уточнення прогнозованої оцінки, то має на меті визначення обсягу та часу проведення заходів з ліквідації пожежі та її наслідків.

При оцінці ПО необхідно враховувати, що пожежі незалежно від їхнього виду та місця виникнення розвиваються за однією й тією ж закономірністю і містять три фази (рис.3.3):

1 – фаза розвитку пожежі, яка триває з момен­ту загоряння до охоплення полум’ям усього приміщення. Температура полум’я при цьому зростає поступово протягом усієї фази. У цій фазі пожежу можна ліквідувати за корот­кий час обмеженими засобами;

2 – фаза стійкого горіння, характери­зується настанням найбільш небезпечного пе­ріоду, при якому температура полум’я досягає максимального значення. Фаза закінчується після вигорання 80 % маси горючих матеріалів;

3 – фаза догорання, тут швидкість горіння невелика, а температура різко знижується.

Оцінка ПО містить визначення масштабу та характеру (виду) пожежі, напрямку та швидкості її поширення, аналіз впливу пожежі на стійкість ОГД та життєдіяльність населення, а також  висновки і рекомендації щодо підвищення пожежної безпеки, визначення найбільш доцільних дій пожежних підрозділів, АРС та формувань ЦО.

Кінцевою метою оцінки за методом прогнозування є розробка заходів щодо підвищення протипожежної безпеки ОГД.

У випадку завалення стін розвиток пожежі закінчується на тій фазі, коли починаються руйнування і період горіння та жевріння в завалах, який може продов­жуватися тривалий час (доба і більше).

Загоряння речовин обумовлюється тепловим впливом, джерелами якого можуть бути відкритий вогонь, вибух, коротке електричне замикання, руйнування печей, газопроводів, розряди блис­кавок тощо. Можливість виникнення пожеж установлюють за займистістю матеріалів від теплового імпульсу, що може виникнути при аваріях, вибухах, землетрусах, бурях тощо.

Тепловий імпульс Uтеп можна розрахувати за температурою загоряння або нагрівання матеріалів і виробів:

де DТ – підвищення температури матеріалу з боку, який нагрівається, °С; UТ – кількість теплового випромінювання, яке поглинається одиницею поверхні матеріалу (питомий тепловий імпульс), кДж/м2; l – коефіцієнт теплопровідності, кВт/(м.K); CV – питома теплопровідність речовини, кДж/ (м3.К); tп = 0,02 – час прояву найбільшої температури теплового імпульсу, с; q – потужність вибуху, кт; А – коефіцієнт поглинання теплової енергії матеріалом; a – кут між напрямком поширення тепла і перпендикуляром до нагрітої поверхні.

Вогнестійкість будівель і споруд визначається займистістю їхніх елементів та межами вогнестійкості основних конструкцій (частин) будинків і споруд.

Займистість того або іншого елемента будинку визначається займистістю будівельних матеріалів, з яких він виготовлений, і може бути встановлена залежно від величини теплового імпульсу. Вважають, що пожежі виникають при тепловому імпульсі 100…150 кДж/м2.

Залежно від виду використаних будівельних матеріалів розрізняють 5 ступенів вогнестійкості будівель та споруд: