Осередки враження при надзвичайній ситуації: характеристики та шляхи зниження впливу на населення і території, страница 36

Постійно спостерігається неузгод­женість наявних нормативних доку­ментів, коли вони мають протиріччя на міжгалузевому та структурному рівнях, тобто нормативні документи нижчого порядку не відповідають до­кументам вищого рівня або не фор­малізований процес взаємодії при ви­конанні однотипних дій різними суб’єктами права.

Ще однією особливістю понятійно­го плану є відсутність у нормативних актах чіткого поділу між запобіганням НС, реагуван­ням на них та ліквідацією їх наслідків. Очевидно, що зазначені завдання тісно пов’язані, але водно­час це різні завдання, які мають свої особливості, і їхній жорсткий зв’язок, як це передбачено практично всіма законодавчими й нормативними актами, лише ускладнює роботу з аналізу сучасного стану і розробки пропо­зицій на майбутнє задля вдосконалювання системи реагування на надзвичайні ситуації.

Постійне врахування в норматив­них актах тільки відомчих інтересів приводить до певної хаотичності розвитку нормативно-правової бази в цілому, оскільки він відбувається практично без належного логічного обґрунтування. У результаті – нормативно-правова база питань реагування на НС не взаємоузгоджена, існують питання, які повністю не регулюються, і водночас у певних сферах перетинаються інте­реси кількох органів виконавчої влади, що в кінцевому результаті також призводить до дерегуляції. Сьогодні нормативно-правові вимоги тут не уніфіковані, тому "розмита" відповідальність за проведення чи не проведення встановлених заходів із запобігання та реагування на НС.

Таким чином, сформована нормативно-правова база з питань безпеки населення у НС є результатом складних про­цесів у суспільстві та довкіллі. У різноманітних законодавчих і норма­тивних актах, що її складають, відсутні явні протиріччя, які могли б призве­сти до нездатності державної системи в цілому виконати свої завдання в цій галузі. Водночас певна складність по­лягає в тому, що змішання завдань і неоднозначної у визначенні функцій системи реагування призво­дять до зниження відповідаль­ності й очевидного дефіциту повнова­жень та ресурсів, "розпилення" і відвертання уваги керівників системи реагування від головного їхнього зав­дання - створення мобільної, добре керованої системи, спроможної опе­ративно розгорнутися, щойно з'яв­ляться ознаки загрози або настання НС, та ефективно їй протистояти з метою швидкого повер­нення ситуації в контрольований стан, тим самим обмеживши наслідки НС для населення, природи і власності.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

1.  Назвати основні  законодавчі акти з цивільної оборони України.

2.  Назвати основні акти Кабінету Міністрів України з питань НС,

3.  Назвати основні групи законодавчих актів у галузі НС за об’єктами регулювання. 

4.  Перелічити законодавчі акти в Україні що стосуються питань з НС.

5.  Визначити основні недоліки існуючої нормативно-правової бази в Україні з питань НС.

6.  Навести основи побудови системи підзаконних актів регулювання техногенної та природної безпеки.

7.  Назвати базові документи забезпечення реалізації державної політики у середи запобігання та реагування на НС.

післямова

Розвиток цивілізації, суспільства тісно пов’язаний з розвитком техногенної сфери. З ча­сом масштаби і темпи розвитку накладають свій відбиток на загальний баланс природного по­тенціалу і реакція природних факторів на це вторгнення набуває все відчутніших для людства наслідків, особливо у випадках, коли відбувається резонанс спільної дії природних і техноген­них чинників. Тут проявляється суперечність між розвитком суспільства та природою.

Катастрофи і людина... Це протистояння триває всю історію людства і в найближчому майбутньому усунути його не вдасться. Однак у багатьох держа­вах світу вже давно на це не покладаються, а вживають дієвих заходів для того, щоб якщо й не перемогти в зазначеному протистоянні, то хоча б мати найменші втрати.