Осередки враження при надзвичайній ситуації: характеристики та шляхи зниження впливу на населення і території, страница 7

Зона ХЗ, яка створена розливом (викидом) НХР або застосуванням БОР, характеризується розміром (глибиною Г та шириною Ш) для НХР і довжиною Д для БОР та площею Sз (рис. 3.2).

Основною характеристикою є глибина розповсюдження хмари зараженого повітря, тобто відстань від центра ділянки розливу (викиду) до межі, на якій пари НХР не досягають уражаючих концентрацій. На глибину розповсюдження та розміри зони ХЗ впливають кількість і тип НХР, метеоумови, характер місцевості та інші фактори. Вони ж визначають тривалість дії ХЗ.

З метеоумов найбільший вплив мають температура повітря та ґрунту, а також напрям і швидкість приземного вітру. Залежно від кількості викиду (розливу) в зоні ХЗ може бути один або декілька осередків хімічного враження. Осередок хімічного враження характеризується площею S0, межі визначаються кордонами населеного пункту (посівів, лісу) або його частини, що опинилась у зоні ХЗ. Зменшення небезпеки враження населення, робітників та службовців об’єктів, де є НХР (БОР), потребує швидкого виявлення й оцінки хімічної обстановки та врахування її впливу на організацію АРІНР, а також на виробничу діяльність ОЕ в умовах зараження.

Під хімічною обстановкою розуміють сукупність наслідків хімічного зараження місцевості НХР (БОР), що впливають на діяльність населення, ОЕ, сил ЦО. Хімічна обстановка складається внаслідок розливу (викиду) НХР або застосування хімічної зброї з утворенням зон хімічного зараження та осередків хімічного враження (див. рис. 3.2). Залежно від виду аварії, розливу НХР (способів застосування хімічної зброї), властивостей БОР чи НХР, може відбутися зараження атмосфери або місцевості чи комбіноване зараження – атмосфери та місцевості. Хмара пари (туману, диму, мряки) НХР (БОР), що утворюється в момент аварії (застосування хімічної зброї),  розповсюджується за напрямком вітру на різні відстані від місця аварії (застосування БОР). Первинна хмара є основною причиною враження незахищених людей та тварин. Середня тривалість уражаючої дії первинної хмари відносно невелика і, як правило, не перевищує 20...30 хвилин. Середня тривалість уражаючої дії вторинної хмари визначається часом повного випаровування НХР (БОР) із заражених поверхонь і вимірюється кількома годинами або навіть добами. Таким чином, глибина розповсюдження первинної та вторинної хмар зараженої атмосфери та тривалість їхньої вражаючої дії залежно від фізико-хімічних та токсичних властивостей НХР (БОР) визначають масштаби хімічного зараження.

Під оцінкою ХО розуміють визначення масштабу і характеру зараження НХР (БОР), аналіз їх впливу на життєдіяльність населення, виробничу діяльність об’єкта та вибір найбільш доцільних варіантів дій, завдяки яким виключається враження людей. Визначення масштабу і характеру зараження НХР (БОР) здійснюється методом прогнозування та за даними розвідки. Під прогнозуванням масштабів зараження НХР (БОР) розуміють визначення глибини і площі можливого та фактичного зараження,  тривалості вражаючої дії НХР (БОР), часу підходу зараженого повітря, небезпеки враження людей та тварин. Прогнозування масштабів зараження може бути завчасним у випадку виробничих аварій та безпосередньо після них з подальшим уточненням за даними розвідки.

Початковими даними для оцінки хімічної обстановки є тип і кількість НХР, засоби та спосіб застосування хімічної зброї, тип БОР;  район та час викиду (скиду) НХР, застосування хімічної зброї; ступінь захисту людей; топографічні умови місцевості та характер забудови на шляху розповсюдження зараженого повітря; метеорологічні умови: напрямок та швидкість приземного вітру на висоті 10 м, ступінь вертикальної стійкості повітря.

Крім того, при прогнозуванні масштабів зараження НХР необхідно враховувати характер розливу НХР на поверхні, що підстелена (вільно, у піддон або обвалування), та висоту піддона або обвалування складських умістищ.